Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u radnom tijelu za izradu Programa za unaprjeđenje medicine rada 2021-2023 sa akcionim planom 2021-2022

Datum objave: 24.03.2020 13:25 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/2018), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PROGRAMA ZA UNAPRJEĐENJE MEDICINE RADA 2021-2023 SA AKCIONIM PLANOM 2021-2022


U skladu sa članom 17 stav 12 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19) i Nacionalnom strategijom za unaprjeđenje medicine rada 2015-2020, predviđena je izrada Programa za unaprjeđenje medicine rada 2021-2023 sa Akcionim planom 2021-2022, gdje je kao nosilac aktivnosti određeno Ministarstvo zdravlja.

Postupajući u skladu sa utvrđenom obavezom, a na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u Radnom tijelu za izradu Programa za unaprjeđenje medicine rada 2021-2023 sa Akcionim planom 2021-2022.

Za člana/icu Radnog tijela jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: 1.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/cu Radnog tijela ako ispunjava sledeće uslove, i to ako:
- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti medicine rada koju uređuje Radno tijelo;
- je u prethodne tri godine, u vezi sa medicinom rada koju uređuje Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti medicine rada;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce.
Uslovi za predstavnika/cu nevladine organizacije u Radnom tijelu:
Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Radnog tijela može biti lice koje:
- ima prebivalište u Crnoj Gori;
- ima iskustvo u oblasti medicine rada koju uređuje Radno tijelo;
- nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Potrebna dokumentacija:
Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje u Radnom tijelu, dostavi:
- dokaz da je nevladina organizacjia upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa medicinom rada koju uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti medicine rada, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata/kiinje za predstavnika/icu nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju kandidata/kinje nevladine organizacije u Radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu kandidata/kinje nevladine organizacije u oblasti medicine rada koju uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument); 
- izjavu kandidata/kinje nevladine organizacije u Radnom tijelu da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
- izjavu kandidata/kinje nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacije predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način predaje dokumentacije:
Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je 10 (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, na sajtu Ministarstva zdravlja.
Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radnog tijela, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu Ministarstva zdravlja, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo zdravlja, Rimski trg br.46, Podgorica, sa napomenom ,,Direktoratu za zdravstvenu zaštitu: Predlog kandidata/kinje za člana/cu Radnog tijela za izradu Programa za unaprjeđenje medicine rada 2021-2023 sa Akcionim planom 2021-2022“. 
Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata. Predlog kandidata/nje za člana/cu Radnog tijela za izradu Programa za unaprjeđenje medicine rada 2021-2023 sa Akcionim planom 2021-2022, biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.
Ministarstvo zdravlja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za predstavnike/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Programa za unaprjeđenje medicine rada 2021-2023 sa Akcionim planom 2021-2022, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile navedene uslove, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju navedne kriterijume ili su predložile kandidata/kinju koji ne ispunjava navedene kriterijume.

Po isteku ovog roka, Ministarstvo zdravlja će aktom o obrazovanju Radnog tijela izabrati za člana tog tijela predstavnika/cu nevladine organiziacije koji ispunjava navedene uslove i za kojeg je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile navedene uslove. 

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju navedene uslove, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile navedene uslove, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnom tijelu za izradu Programa za unaprjeđenje medicine rada 2021-2023 sa Akcionim planom 2021-2022, vrši Ministarstvo zdravlja. 
M I N I S T A R
dr Kenan Hrapović

Javni poziv: Javni poziv.pdf