Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Odluka o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrška preventivnim i drugim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u 2019. godini

Datum objave: 13.11.2019 15:00 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ objavljenog 12.8.2019.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, donosi:

O D L U K U

o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrška preventivnim i drugim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u 2019.godini 

I. Vrši se raspodjela novčananih sredstava u iznosu od 70.000,00 eura za realizaciju sledećih projekata nevladinih organizacija u oblasti Podrška preventivnim i drugim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a:

 1. NVO “Centar kreativnih vještina” za realizaciju projekta “Zdravlje je u znanju- Edukacija mladih o HIV i AIDSu ” dodjeljuje se iznos od 11.722,00 eura
 2. NVO “SISTEM” za realizaciju projekta “Više znanja više zdravlja” dodjeljuje se iznos od 11.619,00 eura
 3. NVO “Juventas” za realizaciju projekta “Znanje te štiti a savjet uči” dodjeljuje se iznos od 10.260,00 eura.
 4. NVO “Bjelopoljski demokratski centar” za realizaciju projekta “Održavanje niske prevalencije HIV-a kod RE populacije” dodjeljuje se iznos od 11.911,00 eura
 5. NVO “Identitet” za realizaciju projekta “Zdrava i edukovana omladina” dodjeljuje se iznos od 12.040,00 eura
 6. NVO “CAZAS” za realizaciju projekta “Prevencija HIV/AIDSa među mladima” dodjeljuje se iznos od 11.954,00 eura

II. Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodjeljena novčana sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavnje i nadzor nad realizaciom projekata za koji su dodjeljena novčana sredstava.

III. Ova odluka objaviće se na internet stranici Ministarstva zdravlja, portal e-uprava i dostavlja se učesnicima konkursa.

O b r a z l o ž e nj e

Komisija za raspodjelu sredstava Ministarstva zdravlja raspisala je Javni konkurs „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ objavljenog 12.8.2019.godine, za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama (u daljem tekstu: Javni konkurs). Iznos sredstava opredjeljen javnim konkursom za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019.godini iznosi 70.000,00 eura. Na osnovu Javnog konkursa, dostavljeno je 17 prijava projekata, od strane 16 nevladinih organizacija.

Komisija je nakon izvršene administrativne provjere prijavljenih projekata/programa, utvrdila da su sve prijave dostavljene blagovremeno. Od 17 projekata, 10 projekata imalo je nepotpune prijave, dok je 7 projekata dostaviljeno sa potpunom dokumentacijom. U odnosu na nepotpune a blagovremene prijave, Komisija je u smislu člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama, na sajtu Ministarstva zdravlja objavila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu 12.8.2019.godine, te Dopunu liste NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju za konkurs „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “ od 30.09.2019. godine.

Listama nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu  kojima je utvrdjeno da 10 projektnih prijava ima nepotpune prijave uz ukazivanje na utvrdjene nedostatke koji se odnose na prijavu i pozvala nevladine organizacije sa pomenute liste da otklone utvrdjene nedostatke, u roku od pet dana od dana objavljivanje liste, jer će u suprotnom prijave biti odbačene.

Od deset prijava nevladinih organizacija koje su imale nepotpune prijave, Komisija je utvrdila da dvije nevladine organizacije nijesu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju i to: “Grupa za razvoj i unapređenje sporta” i “Plavi čuperak”, dok je sedam organizacija dostavilo urednu i potpunu dokumentaciju za osam projektnih prijava.

Komisija je utvrdila da 15 prijava nevladinih organizacija, ispunjava uslove da mogu biti bodovane, pa ih je u smislu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama dostavila na ocenjivanje nezavisnim procenjivačima koji su izvršili bodovanje prema utvrđenim kriterijumima.

Shodno izvršenom bodovanju od strane nezavisnih procenjivača, Komisija je u skladu sa članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i članom 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18) utvrdila Rang listu projekata, na način što se konačan broj bodova za svaki projekat utvrdjuje tako što se zbir ukupnog broja bodova dva nezavsina procenjivača dijeli na dva.

Nakon što su procenitelji dostavili bodovnu listu Komisija utvrdila da nakon bodovanja procenjivača dva projekta imaju isti broj bodova, a kako nedostaju sredstva za finansiranje oba, Komisija je od pocenjivača tražila da se, u skladu sa Smjernicama Ministarstva javne uprave, te načina donošenja odluke o raspodjeli sredstava za projekate i programe NVO prijavljenih na konkurse organa državne, po kojem je uvedeno pravo prvenstva onom projektu odnosno programu koji ima veći broj bodova po Kriterijumu 1: Doprinos projekta odsnosno programa javnom interesu. ponovo izjasne o prioritetu istobodovanih subjekata i razloge zbog čega je neko prioritet u odnosu na drugog koji su bodovno isto rangira.

Kako su procenjivači izjasnili da ostaju pri svom stavu, na osnovu ovog kriterijuma NVO CAZAS za projekat „Prevencija HIV/ AIDS-a medju mladima u Crnoj Gori“ je po prosječnoj ocjeni oba procenjivača dobila 24 boda, dok je NVU Centar Sjevera za projekat „Preduzimanje akcija u borbi protiv HIV&AIDS-a“ po prosječnoj ocjeni oba procenjivača dobila 23,5 boda, te je u skladu sa ovim kriterijumom projekat NVO CAZAS rangirana kao šesta, dok je NVU Centar Sjever sedma rangirana.

Polazeći od obaveze utvrdjenih članom 32ž stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija je prilikom donošenja ove odluke vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projekta, odnosno programa u odnosu na ukupan iznos sredstava opredjeljenih za raspodjelu novčanih sredstava, kao i broju bodova koji je utvrđen za svaki projekat posebno.

Komisija je od šest podnosioca projekta sa utvrđene Rang liste (shodno visini raspoloživih sredstava), tražila izjašnjenje o tome da li se projekat može realizovati sa manje dodjeljenih sredstava, vodeći pritom računa da se projekat navladine organizacije po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi projekta.

Postupajući po ovom pozivu, nevladine organizacije koje su pozvane shodno raspoloživom iznosu sredstava i utvrdjenoj Rang listi, dostavile su u zakonskom propisanom roku od 10 dana od dana traženja izjasnjenja, u pisanom obliku izjašnjenje da sa manje dodjeljenih sredstava mogu realizovati projekte. U tom smislu, Komisija je našla da su se stekli uslovi za donošenje odluke kojom će se raspodjeliti raspoloživa sredstva nevladinim organizacijama koje su ispinile propisane uslove.

Shodno tome, a polazeći od raspoloživih sredstava, Komisija je raspodjelu izvršila na način što je nevladinim organizacijama sa utvrđene rang liste dodjeljivala sredstva do visine raspoloživih sredstava, što znači da su sredstva dodjeljena za prvih šest projekata nevladinih organizacija u iznosu od 69.505,00 eura, dok preostalih 9 organizacija nijesu finasirane iz sledećih razloga:

 1. NVO Centar sjevera– (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)
 2. NVO Institut za obrazovnu i soc politiku – (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)
 3. NVO Medija tim – (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)
 4. NVO CAZAS – (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)
 5. NVO Novi poredak – (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)
 6. NVO LGBT Forum progres – (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)
 7. NVO Preporod– (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)
 8. NVO Crnogorska fondacija za HIV– (nedovoljan broj bodova, ispod 50)
 9. NVO Elita plus- (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

RB

Naziv NVO

Naziv projekta

Broj bodova Procenjvač 1

Broj bodova Procenjivač 2

Prosječan broj bodova

Tažena sredstva

Odobrena sredstva

1

Centar kreativnih vještina

Zdravlje je u znanju- Edukacija mladih o HIV i AIDSu

87

86

86,5

13.630,00

11.722,00

2

SISTEM

Više znanja više zdravlja

74

73

73,5

13.510,00

11.619,00

3

Juventas

Znanje te štiti a savjet uči

73

74

73,5

11.930,00

10.260,00

4

Bjelopoljski demokratski centar

Održavanje niske prevalencije HIV-a kod Re populacije

70

74

72

13.850,00

11.911,00

5

Identitet

Zdrava i edukovana omladina

71

71

71

14.000,00

12.040,00

6

CAZAS

Prevencija HIV/AIDSa među mladima

67

70

68,5

13.900,00

11.954,00

69.505,00 

7

Centar sjevera

Preduzimanje akcije u borbi protiv HIV/AIDS-a

64

73

68,5

8

Institut za obrazovnu i soc politiku

Don t be a fool-cover your tool

66

69

67,5

9

Medija tim

Prevencija HIV-a kroz edukaciju RE populacije

68

65

66,5

10

CAZAS

Prevencija HIV/AIDSa među Romima i Egipcan

63

69

66

11

Novi poredak

Znanjem i sportom protiv HIV/AIDSA

63

68

65,5

12

LGBT Forum progres

Testiraj se

62

65

63,5

13

Preporod

CLEAN FEST

54

58

56

14

Crnogorska fondacija za HIV

Partnerstvom do zdravog života i povećanog

58

16

37

15

Elita plus

Zaštita je najbolja odbrana protiv HIV/AIDS-a

31

17

24

Ova odluka shodno članu 32z Zakona o nevladinim organizacijama, dostavlja se učesnicima konkursa i objavljuje na internet stranici ovog ministarstva i portal e-uprava. Isto tako, u smislu člana 32i Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodjeljena novčana sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavnje i nadzor nad realizaciom projekata za koji su dodjeljena novčana sredstava.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja ove odluke.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Nikola Antović