Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Smjernica za kontrolu hepatitisa

Datum objave: 07.10.2019 12:15 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Smjernica za kontrolu hepatitisa

Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020 predviđeno je donošenje Smjernica za kontrolu hepatitisa, gdje je kao nosilac aktivnosti određeno Ministarstvo zdravlja.

Postupajući u skladu sa utvrđenom obavezom, a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor dva predstavnika/ce nevladinih organizacija u međusektorskoj radnoj grupi.

Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Za člana/icu Radnog tijela jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Uslovi za kandidate/ kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kiinje za člana/cu radnog tijela;

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe;

- kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata.

Rok i način predaje dokumentacije:

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu Ministarstva zdravlja, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo zdravlja, Rimski trg br.46, Podgorica, sa napomenom ,,Direktoratu za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu: Predlog kandidata/kinje za člana/cu radne grupe za izradu Smjernica za kontrolu hepatitisa“.

Ministarstvo zdravlja će, u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Predlog za članove/ice Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.