Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“-1

Datum objave: 12.08.2019 07:00 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, objavljuje

JAVNI KONKURS

za prijavu projekata/ programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za:

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima (u daljem tekstu: RE)
  2. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među mladima
  3. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među opštom populacijom.  

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, i Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020 i njenim akcionim planom, u oblasti prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om.

Strateški cilj(evi) čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2019. godini je/su:  

Opšti cilj Poziva:

• Podrška preventivnim i drugim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020

Posebni ciljevi Poziva:

Jačanje nacionalnog odgovora u Crnoj Gori na epidemiju HIV-a među ključnim pogođenim populacijama (KAP) kroz kontinuirano pružanje preventivnih servisa za RE populaciju, mlade i opštu populaciju. 

Prioritetni problemi u oblasti prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om su:

• Kontinuirano sprovođenje i održivost brojnih preventivnih usluga od strane nevladinih organizacija (NVO) među teško dostupnim populacijama i populacijama koje su u povećanom rizikom od HIV-a je od ključnog značaja za kontrolu epidemije; i 

• Kontinuirani rad sa RE populacijom, mladima i opštom populacijom, naročito na polju podizanja nivoa znanja i vještina među ovim populacijama i za rad sa ovim populacijama je od velikog značaja za kontrolu epidemije i obezbjeđivanja sigurnog destigmatizirajućeg okruženja za osobe koje žive sa HIV-om. 

Ciljne grupe su RE populacija, mladi i opšta populacija a njihove prepoznate potrebe su:

• stvaranje sigurnog destigmatizirajućeg okruženja,
• kontinuirana dostupnost preventivnih servisa, 
• kvalitet usluga koje se pružaju u ovim preventivnim servisima, 
• adekvatno informisanje i edukacija.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

- Sprovođenje programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju među Romima i Egipćanima;

- Sprovođenje programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju među mladima; 

- Sprovođenje programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju među opštom populacijom.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti nevladinim organizacijama za navedene projekte planiran budžetom Ministarstva zdravlja na poziciji „Transferi nevladinim organizacijama HIV/AIDS“ je 70.000,00 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000,00 eura, a najviši 14.000,00 eura po jednom projektu.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekta, ali joj se mogu dodijeliti sredstva za najviše jedan projekat po jednoj prioritetnoj oblasti, u skladu sa prioritetima utvrđenih Strategijom i akcionim planom za njeno sprovođenje.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;            

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

c) realizovala projekte u oblasti HIV/AIDS-a, ili čiji su članovi ili osnivači realizovali ili učestvovali u realizaciji projekata u oblasti HIV/AIDS-a u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (2016., 2017. ili 2018. godina);

d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 12.09.2019. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva finansija  www.mf.gov.me.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

-       potpisanu i službenim pečatom organizacije ovjerenu Izjavu o Istinitosti podataka u prijavi;

-       fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO; 

-       fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;

-       fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

-       dokaz o relizovanim projektima ili aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (2016, 2017 ili 2018 godina) npr. fotokopiju ugovora o realizovanom projektu, ili zvaničnog izvještaja prema donatoru o realizaciji projekta, ili ukoliko se aktivnost u prioritetnoj oblasti dokazuje preko člana/osnivača NVO, onda je dužan dostaviti fotokopiju ugovora o angažmanu tog lica na projektu vezano za oblast HIV/AIDS-a, press cliping);

-       potpisanu i sluzbenim pecatom organizacije ovjerenu Izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja;

-       potpisanu i službenim pecatom organizacije ovjerenu Izjavu o partnerstvu (ukoliko se radi o partnerstvu);

-       potpisan i službenim pečatom organizacije ovjeren budžet programa/projekta.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo zdravlja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora,

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 51-483/2019-1 pod   nazivom  „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “, uz obavezno navođenje prioritetne oblasti. 

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: mira.radovic@mzd.gov.me, najkasnije do 23.08.2019. godine.

Komisija  Ministarstva zdravlja će u roku ne dužem od 5 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva www.mzdravlja.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

PRATEĆU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU NA KONKURS MOŽETE PREUZETI NA LINKOVIMA KOJI SLIJEDE:

Pravilnik i Obrazac za prijavu na javni konkurs

Uputstvo za podnosioce prijava za Konkurs - HIV/AIDS 2019.

Predsjednik Komisije

Nikola Antović