Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju

Datum objave: 18.12.2018 18:05 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ objavljenog 16.11.2018. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2018. godini, u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, objavljuje

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

1. Grupa za razvoj i unapredjenje sporta
- Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti prevencije zloupotrebe droga u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2015, 2016 ili 2017 godina) npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press clipping

2. Novi horizont
- Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti prevencije zloupotrebe droga u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2015, 2016 ili 2017 godina) npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press clipping

3. Manifest
- Dostaviti potpisane i ovjerene prijave u dva (2) primjerka

4. Bonton
- Dostaviti potpisane i ovjerene prijave u dva (2) primjerka

5. Jelovica
- Dostaviti potpisane i ovjerene prijave u dva (2) primjerka

6. Centar za psiholoske pripreme
- Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti prevencije zloupotrebe droga u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2015, 2016 ili 2017 godina) npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press clipping

7. Zinak
- Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti prevencije zloupotrebe droga u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2015, 2016 ili 2017 godina) npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press clipping

8. Radost pokreta
- Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti prevencije zloupotrebe droga u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2015, 2016 ili 2017 godina) npr. ugovor/rješenje o realizaciji projekta/donacije, izvještaj o realizaciji projekta, press clipping

9. Klub kulture

- Dostaviti fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana, od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu E-uprave, zaključno sa ponedeljkom 23.12.2018. godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku prijava se odbacuje.
Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Rimski trg 46,
81000 Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj:
51-771/2018-2 pod nazivom:

„Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija“


PREDSJEDNIK KOMISIJE
Miro Knezević