Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Obraćanje generalne direktorice prof.dr Vesne Miranovic na Konferenciji na temu: "Negativna iskustva u djetinjstvu i njihov uticaj na zdravlje”

Obraćanje generalne direktorice prof.dr Vesne Miranovic na Konferenciji na temu: "Negativna iskustva u djetinjstvu i njihov uticaj na zdravlje”
Datum objave: 26.05.2017 12:20 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani,


Čast mi je i zadovoljstvo da se danas nađem na ovom skupu, te pozdravljam organizatore, gospodina Benjamina Perksa koji je u toku svog mandata u Crnoj Gori brzi za djecu dao lični pečat, pozdravaljam sve ostale prisutne.
Djeca su najdragoceniji dio ljudske populacije. Ona su i najosjetljiviji, najzahtjevniji i najvulnerabilniji dio našeg društva. Odnos prema djeci je odnos društva prema sopstvenoj budućnosti. I ne samo to! To je mjera naše sposobnosti da se mijenjamo, usvajamo, učimo i u praksi primjenjujemo savremen pristup brige prema djeci u cilju obezbjeđenja sigurnog okruženja u kome će pravilno rasti i razvijati se i formirati sopstvene stavove koje će u budućnosti primjenjivati na svojoj djeci. Tako se stvaraju koncetrični krugovi odnosa uzajamnog povjerenja između djece i njihovog okruženja koji su garant zdrave budućnosti nacije.
Naša država prepoznaje značaj odnosa prema djeci i porodici kao osnovnoj ćeliji društva. Zato je Strategija zaštite od nasilja u porodici 2016-2020. godine dokument Vlade Crne Gore od izuzetnog značaja u kome se definiše opšta politika zemlje u odnosu na zaštitu od nasilja u porodici. Ovaj dokument predstavlja nastavak strateškog pristupa pitanjima od značaja za zaštitu od nasilja u porodici, koji je otpočeo izradom i primjenom Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015.

Pravni osnov za izradu Strategije su propisi Crne Gore, prije svega Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i Krivični zakonik, kao i ratifikovane međunarodne konvencije - Konvencija Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), UN konvencija o sprječavanju svih vidova diskriminacije žena (CEDAW), UN konvencija o pravima djeteta i druge.

U okviru pravne zaštite je potrebno zaokružiti pravni okvir i obezbijediti punu zaštitu prava žrtava u postupcima pred pravosudnim organima, uključujući efikasnu i blagovremenu besplatnu pravnu pomoć, zaštitu prava i privatnosti žrtava prilikom svjedočenja, naročito kada su u pitanju djeca, efikasnu primjenu zaštitnih mjera, kao i smanjenje rizika od ponavljanja i pojačavanja nasilja.
U oblasti prevencije i očuvanja društvenih vrijednosti se suočavamo sa dvostrukim izazovom – s jedne strane nedovoljno razvijenom svijesti opšte populacije o značaju rodne jednakosti i nenasilja kao društvenih vrijednosti, a sa druge, kod profesionalaca koji rade u ovoj oblasti nije razvijena svijest o rodno zasnovanom nasilju i važnosti pristupa u kome je žrtva u centru pažnje.

Problem nasilja je veoma kompleksan i mora se odvijati kroz precizno strukturiranu i koordiniranu saradnju svih nadležnih institucija i pravosuđa, kao i kroz efikasan nadzor nad sprovođenjem zakona. - Shodno navedenim izazovima, Strategijom su definisani ciljevi, kojima se želi postići da se obezbijedi društvo bez nasilja kroz normativne okvire sistemskog karaktera, a koji su u skladu sa međunarodnim standardima i pravilima.

U sektoru zdravlja mjere podrazumijevaju unaprjeđenje postojećih servisa opšte i specijalizovane podrške kako bi se uskladili sa standardima koje propisuju Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i UN Konvencijom o pravima djeteta i UN Konvencijom o sprječavanju svih vidova diskriminacije žena.

Program na državnom nivou ima za cilj da učinioci nasilja u porodici savladaju i usvoje nenasilno ponašanje u međuljudskim odnosima, sa detaljnim uputstvima za postupanje stručnih lica; osnažavanje broja i vrste institucija u kojima se sprovode programi psihosocijalnog tretmana; smanjenje broja učinilaca nasilja u porodici koji su edukovani u odnosu na ukupan broj učinilaca nasilja u porodici, na godišnjem nivou; povećanje broja polaznika programa za učinioce nasilja u porodici koji su ponovili djelo nasilja u periodu praćenja od 1 i 3 godine, u odnosu na ukupni broj polaznika programa na godišnjem nivou.

U skladu sa strateškim opredjeljenjima svim mjerama kada je u pitanju nasilje, bez obzira na koju oblast za rješavanje problema se odnosile, mora se obezbijediti multidisciplinarni pristup, jer je to jedini način za smanjenje nasilja i stvaranje uslova za život djece i porodice bez nasilja, kao i cjelokupnog društva na dobrobit svih građana države, te samim tim i izgradnjom cjelokupnog sistema bez bilo kog oblika nasilja.

Hvala!