Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

REAGOVANJE

Datum objave: 25.04.2017 11:59 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za trenutnu situaciju u Ljekarskoj komori, kako to tvrde u Sindikatu doktora medicine.

Podsjećamo da su svi organi Ljekarske komore u obavezi da obavljaju svoje aktivnosti saglasno važećim propisima koji definišu rad Komore. Imajući u vidu da Izvršni odbor i dalje postoji u skladu sa važećim Statutom kao organ Komore, kao i da Komora nije promijenila bilo koju nadležnost ovog organa, nije moguće zanemariti ili ignorisati nadležnosti organa koji je sama Ljekarska komora ustanovila, u skladu sa zakonom.

Nije tačno da je zbog Ministarstva isključena struja, telefon i internet, kao i da se zaposlenima u Komori zbog Ministarstva ne isplaćuju zarade, jer Ministarstvo zdravlja, u cilju zakonitog i efikasnog izvršavanja prenesenih poslova, Ljekarskoj komori Crne Gore redovno, u mjesečnim iznosima, vrši prenos sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu („Službeni list CG“, broj 1/17), za te namjene.

Zašto u Komori ta sredstva ne koriste, pitanje je za predstavnike ove strukovne organizacije.

Jedan od zaključaka sa sastanka, održanog 31.03.2017. u Ministarstvu zdravlja, na koje je potpis stavio predsjednik Skupštine Ljekarske komore, dr Nebojša Sekulić, dogovoreno je i da Ljekarska komora dostavi pisane prijedloge o mogućim rješenjima nastale situacije u Komori, nakon Skupštine koja je održana dana 31.01.2017.godine. Te prijedloge do danas nismo dobili. Dopis Komore od 11.04.2017. godine, ne sadrži konkretan prijedlog mjera za prevazilaženje trenutne situacije.

Naglašavamo da su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 2/16, 39/16 i 2/17) poslovi izdavanja licenci za rad i donošenja pravila o vrednovanju stručnih i naučnih referata i drugih oblika pisanih priloga na skupovima stručnog usavršavanja koji se vrednuju u postupku izdavanja licence za rad (član 123) preneseni Ljekarskoj komori. Ministarstvo zdravlja je, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi ("Službeni list RCG", br. 38/03 i "Službeni list CG", br. 22/08, 42/11 i 54/16) ovlašćeno da vrši nadzor nad zakonitošću rada, cjelishodnosti i organizacije obavljanja prenesenih poslova (član 18).

Još jednom podsjećamo da je jedinim važećim statutom Ljekarske komore propisano da je Izvršni odbor ovlašćeni predlagač predsjednika i zamjenika predsjednika Ljekarske komore (član 23 stav 1 alineja 3 Statuta). Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika vrši Skupština Ljekarske komore (član 16 stav 1 alineja 8 Statuta).

U pogledu činjenice da su dva od ukupno devet članova Izvršnog odbora prestali biti članovi Ljekarke Komore, to je bilo neophodno, u skladu sa važećim Statutom Komore, izabrati dva nedostajuća člana Izvršnog odbora, nakon čega bi Izvršni odbor u punom sastavu preduzeo statutarnu funkciju predlaganja kandidata za izbor predsjednika i njegovog zamjenika.

Komori je na raspolaganju stajala i pravna mogućnost da Skupština Komore donese novi Statut, na koji saglasnost daje Ministarstvo, kojim se može urediti izbor organa Komore, pa i predsjednika i zamjenika, i na drugačiji način (predlaganje kandidata za predsjednika i zamjenika od bilo kojeg člana skupštine, samokandidovanje, neposredan izbor i sl). 

Pored navedenog, naglašavamo i da upis ovlašćenih lica Ljekarske komore u Centralni registar privrednih subjekata nije nadležnost Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo zdravlja ne može izlaziti iz okvira važećih zakona i važećeg statuta Ljekarske komore i ostaje dosljedno u tom stavu, dok su personalna rješenja u izboru organa isključiva nadležnost članova Ljekarske komore.