Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Globalnog statusnog izvještaja o prevenciji nasilja

Datum objave: 03.02.2014 11:39 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo zdravlja je uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Globalnog izvještaja o statusu prevencije nasilja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, 03. decembra 2013.godine. Na javni poziv u propisanom roku se nije prijavila nijedna nevladina organizacija.

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( “Službeni list Crne Gore” broj 07/12 od 30.01.2012), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Globalnog izvještaja o statusu prevencije nasilja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom

Zadatak nacionalnog tima je da u saradnji sa Nacionalnim koordinatorom za prikupljanje podataka za izradu Globalnog izvještaja o statusu prevencije nasilja, u skladu sa jedinstvenom metodologijom izrade projekta za sve zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije koje učestvuju u izradi izvještaja.

Globalni izvještaj o statusu prevencije nasilja (GSRVP) će biti primarni alat za monitoring napretka u prevenciji nasilja u svim zemljama.
Glavni cilj izrade GSRVP je da svaka zemlja predstavi:
• Nivo i vrste interpersonalnog nasilja i kapacitet u prikupljanju podataka iz ove oblasti
• Status zakonske regulative, startegija i programskih mjera koje su preuzete u cilju prevencije glavnih tipova interpersonalnog nasilja
• Status servisa za žrtve nasilja u svakoj zemlji.
Prikaz stanja u oblasti prevencije interpersonalnog nasilja u svakoj zemlji će služiti kao:
• Osnova za mjerljivost budućeg progresa u prevenciji nasilja na internacionalnom nivou
• Orjentir da zemlja može da se prikaže iz oblasti prevencije nasilja u poziciji sa drugim zemljama
• Podsticanje zemalja i donora da preduzmu akcije usmjerene na nasilje kako bi se prevazišle razlike u prevenciji nasilja.
Podaci na nacionalnom nivou će biti prikupljeni kroz standardizovani postupak prikupljanja podataka popunjavanjem standarnog upitnika WHO, jedinstvenog za sve 194 zemlje članice WHO. Veoma je važno da svaka zemlja koristi istu metodologiju koja je definisana WHO protokolom. Sve zemlje će oformiti nacionalni tim od 6 -10 članova zajedno sa Nacionalnim koordinatorom za prikupljanje podataka za izradu Globalnog izvještaja o statusu prevencije nasilja.

Prema istarživanjima WHO nasilje je vodeći uzrok smrti kod osoba starosti od 15 do 44 godine, bilo da je smrt nastala usled interpersonalnog nasilja ili samopovredjivanja. Zlostavljanja djece, nasilje kod mladih, nasilje kod intimnih partnera i seksualno nasilje kao i zlostavljanje starih osoba, uglavnom su najviše zastupljeni oblici interpersonalnog nasilja, kao i nasilje usmjereno prema sebi. Svi ovi oblici intrpersonalnog nasilja mogu dovesti do povećanja zloupotrebe droga, alkohola i cigareta, mentalnih problema, rizičnih seksualnih odnosa, usled čega može doći do HIV/AIDS infekcije i hroničnih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti i kancer. Ovaj problem WHO počinje da obradjuje 2002 godine publikovanjem izvještaja, Svjetski izvještaj o nasilju i zdravlju, dok 2003 godine Generalna skupština Svjetske zdravstvene organizacije usvaja rezoluciju 56.24 „ Implementacija preporuka Svjetkog izvještaja o nasilju i zdravlju“. U ovim izvještajima se nalaze preporuke za brojne strategije koje zemlje mogu da implementiraju u cilju jačanja prevencije nasilja kao i tehnički vodiči koji sadrže detaljne informacije utemeljene na naučnim dokazima kako bi se realizovala prevencija specifične vrste nasilja. Znatan broj zemalja uzeo je učešće u implementaciji ovih preporuka i samim tim u prevenciji različitih oblika nasilja. U cilju podržavanja ovih napora WHO je nastavila svoj rad u konsolidovanju i širenju normativnih vodiča i usmjeravanju, kako pristupiti problemu nasilja i u skladu sa tim je i namjera o izradi ove publikacije, Globalnog izvještaja o statusu prevencije nasilja.

*************************
Rok za podnošenje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlog kandidata vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa web sajta Ministarstva zdravlja: www.mzdravlja.gov.me, na kojoj će biti postavljen i javni poziv.
Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva zdravlja, radnim danom od 10 do 16 časova na adresu:
Vlada Crne Gore
Ministarstvo zdravlja
Rimski trg 46
20 000 Podgorica
Crna Gora

Prijave za javni poziv kao i eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje se mogu slati na navedenu adresu, ili na tel: 078 113 132; 020 482 372, fax:078 113 128, kao i elektronskim putem na e-mail: svetlana.stojanovic@mzd.gov.me sa napomenom: “Predlog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Globalnog statusnog izvještaja za prevenciju nasilja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom”.

Ministarstvo zdravlja će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mzdravlja.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi/ne za člana/icu nacionalnog tima sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Komisija će u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu nacionalnog tima, izabrati onog/u kandidata/kinju koji/a ispunjava sve tražene uslove.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnopg tima će biti razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.


OBRAZAC ZA PRIJAVU MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA LINK ISPOD: