Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2020."

Datum objave: 03.07.2020 21:19 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama
za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2020. godinu“

Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu Komisija) čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici iz Ministarstva zdravlja, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zdravstva - prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Komisije.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik iz ministarstva.

 

I - Nadležnosti i zadaci komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

• priprema i objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, do 31. jula u godini za koju se vrši raspodjela sredstava;

• objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu (naziv ministarstva koje je raspisalo  konkurs, oblast za koju je raspisan i adresa internet stranice na kojoj je objavljen tekst konkursa), takođe do 31. jula, 2020. godine; 

• objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju, u roku od 15 dana od dana završetka javnog konkursa;

• utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača; 

• odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;

 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

• dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;

• zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;

• prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;

• sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.

 

II- Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/cu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

• upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama; 

• u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama; 

• predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;

• više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

 

III –Uslovi za kandidate/kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Komisije može biti lice koje: 

• je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

• posjeduje iskustvo u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama; 

• nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

 

IV – Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 

• kopije akta o osnivanju i statuta;

• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama; 

• kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Komisije;

• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama; 

• izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu Komisije.

 

V - Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se arhivi Ministarstva zdravlja na adresu: 
Ministarstvo zdravlja 

Rimski trg br. 46

81000 Podgorica


sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti  zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2020.godinu“

Predlog kandidata za člana komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo zdravlja će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Po isteku ovog roka, Ministarstvo zdravlja će u roku od pet dana imenovati kandidata/kinju sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Komisije mogu se dostaviti na elektronsku adresu larisa.redzepagic@mzd.gov.me

 

 

M I N I S T A R

dr Kenan Hrapović