Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Odluka o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2019.godini

Datum objave: 30.10.2019 12:09 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ objavljenog 26.7.2019.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, donosi:

O D L U K U

o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2019.godini

 

I. Vrši se raspodjela novčananih sredstava u iznosu od 75.000,00 eura za realizaciju sledećih projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama:

1. NVO “Institut za socijalnu i obrazovnu politiku” za realizaciju projekta “Ja znam – zato se ne drogiram” dodjeljuje se iznos od 8.400,00 eura.

2. NVO “Cantar kreativnih vještina” za realizaciju projekta “Hocu da znam jer ja biram” dodjeljuje se iznos od 8.800,00 eura.

3. NVO “Euromost” za realizaciju projekta “Kroz vršnjačku edukaciju, do prevencije narkomanije kod mladih” dodjeljuje se iznos od 8.850,00 eura.

4. NVO “Bonum” za realizaciju projekta “Drogu neću-zdrav život hoću” dodjeljuje se iznos od 5.700,00 eura.

5. NVO “Medija tim” za realizaciju projekta “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” dodjeljuje se iznos od 7.300,00 eura.

6. NVO “4 Life” za realizaciju projekta “Zdravi mladi - prosperitetna nacija” dodjeljuje se iznos od 8.850,00 eura.

7. NVO “Novi poredak” za realizaciju projekta “Sport i znanje su za mlade, droga ne” dodjeljuje se iznos od 6.300,00 eura.

8. NVO “Tara” za realizaciju projekta “Droga ubija” dodjeljuje se iznos od 5.700,00 eura.

9. NVO “Bjelopoljski demokratski centar” za realizaciju projekta “Multisektorskom saradnjom do suzbijanja droge ,,pravi put” dodjeljuje se iznos od 8.150,00 eura.

10. NVO “Đakomo Adriatic” za realizaciju projekta “Serijal preventivnih aktivnosti u cilju smanjenja potražnje za drogama kao i prevenciji širenja novih psihoaktivnih supstanci” dodjeljuje se iznos od 6.950,00 eura.

II. Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodjeljena novčana sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavnje i nadzor nad realizaciom projekata za koji su dodjeljena novčana sredstava.

III. Ova odluka objaviće se na internet stranici Ministarstva zdravlja, portal e-uprava i dostavlja se učesnicima konkursa.

O b r a z l o ž e nj e

Komisija za raspodjelu sredstava Ministarstva zdravlja raspisala je Javni konkurs „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ broj 51-434/2019-5 od 26.7.2019.godine, za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama (u daljem tekstu: Javni konkurs). Iznos sredstava opredjeljen javnim konkursom za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019.godini iznosi 75.000,00 eura. Na osnovu Javnog konkursa, dostavljeno je 22 prijave projekata, od strane 22 nevladine organizacije.

Komisija je nakon izvršene administrativne provjere prijevljenih projekata/programa, utvrdila da su sve prijave dostavljene blagovremeno. Od 22 prijave projekata, četiri prijave su direktno odbijene jer ne ispusnjavaju uslove javnog konkursa (u smislu da se bave prevencijom zloupotrebe droga među ključnim populacijama). Direktno su odbijene sledeće nevladine organizacije: “Siguran put”, “Gorica”, “Probaj domaće” i “Gorska služba spašavanja Kolašin”.

Od 22 organizacije, 10 organizacija imalo je nepotpune prijave, dok je 8 organizacije dostavilo potpune prijave. U odnosu na nepotpune a blagovremene prijave, Komisija je u smislu člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama, na sajtu Ministarstva zdravlja objavila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu br.51-434/2019-31 od 9.9.2019.godine, kojima je utvrdjeno da 10 organizacija ima nepotpune prijave uz ukazivanje na utvrdjene nedostatke koji se odnose na prijavu i pozvala nevladine organizacije sa pomenute liste da otklone utvrdjene nedostatke, u roku od pet dana od dana objavljivanje liste, jer će u suprotnom prijave biti odbačene.

Od deset organizacija koje su imale nepotpune prijave, Komisija je utvrdila da tri nevladine organizacije nijesu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju i to: “Cazas”, “GRUS” i “Bonton”, dok je sedam organizacija dostavilo urednu i potpunu dokumentaciju.

Komisija je utvrdila da 15 prijava nevladinih organizacija, ispunjava uslove da mogu biti bodovane, pa ih je u smislu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama dostavila na ocenjivanje nezavisnim procenjivačima koji su izvršili bodovanje prema utvrdjenim kriterijumima.

Shodno izvršenom bodovanju od strane nezavisnih procenjivača, Komisija je u skladu sa članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i članom 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa navladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18) utvrdila Rang listu projekata, na način što se konačan broj bodova za svaki projekat utvrdjuje tako što se zbir ukupnog broja bodova dva nezavsina procenjivača dijeli na dva.

Polazeci od obaveze utvrdjenih članom 32ž stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija je prilikom donošenja ove odluke vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projakta, odnosno programa u odnosu na ukupan iznos sredstava opredjeljenih za raspodjelu novčanih sredstava, kao i broju bodova koji je utvrdjen za svaki projekat posebno.

Komisija je od deset podnosioca projekta sa utvrdjene Rang liste (shodno visini raspolozivih sredstava), tražila izjašnjenje o tome da li se projekat može realizovati sa manje dodjeljenih sredstava, vodeći pritom računa da se projekat navladine organizacije po pravilu, finasira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi projakta.

Postupajući po ovom pozivu, nevladine organizacije koje su pozvane shodno raspoloživom iznosu sredstava i utvrdjenoj Rang listi, dostavile su u zakonskom propisanom roku od 10 dana od dana traženja izjasnjenja, u pisanom obliku izjašnjenje da sa manje dodjeljenih sredstava mogu realizovati projekte. U tom smislu, Komisija je našla da su se stakli uslovi za donošenje odluke kojom će se raspodjeliti raspoloživa sredstva nevladinim organizacijama koje su ispinile propisane uslove.

Shodno tome, a polazeci od raspoloživih sredstava, Komisija je raspodjelu izvršila na način što je nevladinim organizacijama sa utvrdjene rang liste dodjeljivala sredstva do visine raspoloživih sredstava, što znači da su sredstva dodjeljena za prvih deset projekata nevladinih organizacija u iznosu od 75.000,00 evra, dok preostalih 5 organizacije nijesu finasirane iz sledecih razloga:

1. NVO Crnogorski ženski lobi – (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

2. NVO Preporod – (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)

3. NVO Centar za edukaciju djece i mladih-Rožaje – (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)

4. NVO Građanska inicijativa mladih – (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

5. NVO Primorski trag - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

R.B.

ORGANIZACIJA

PROJEKAT

PROCENJIVAČ 1

PROCENJIVAČ 2

PROSEK

BUDŽET

ODOBRENO

1.

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku

Ja znam – zato se ne drogiram

82

83

82,5

9.470,00

8.400,00

2.

Centar kreativnih vjestina

Hocu da znam jer ja biram

86

77

81,5

9.900,00

8.800,00

3.

Euromost

Kroz vršnjačku edukaciju, do prevencije narkomanije kod mladih

80

78

79

9.963,00

8.850,00

4.

BONUM

Drogu neću-zdrav život hoću

73

82

77,5

6.455,00

5.700,00

5.

Medija tim

Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge

76

77

76,5

8.200,00

7.300,00

6.

4 Life

Zdravi mladi - prosperitetna nacija

74

78

76

9.960,00

8.850,00

7.

Novi poredak

Sport i znanje su za mlade, droga ne

75

75

75

7.040,00

6.300,00

8.

Tara

DROGA UBIJA

74

72

73

6.420,00

5.700,00

9.

Bjelopoljski demokratski centar

Multisektorskom saradnjom do suzbijanja droge ,,pravi put„

70

73

71,5

9.150,00

8.150,00

10.

ĐAKOMO ADRIATIC

Serijal preventivnih aktivnosti u cilju smanjenja potražnje za drogama kao i prevenciji širenja novih psihoaktivnih supstanci

76

67

71,5

7.800,00

6.950,00

75.000,00

11.

CRNOGORSKI ŽENSKI LOBI

Preventivno dje/ovanje kroz edukaciju i zdrave stilove života protiv zloupotrebe droga kod djece i mladih u romskim zajednicama

65

67

66

12.

Preporod

ANTI DOP AMBASADORI-NOVE GENERACIJE 2019

65

65

65

13.

Centar za edukaciju djece i mladih-Rožaje

Zivot DA droga NE

63

57

60

14.

Građanska inicijativa mladih

Zdravlje je najveće bogatstvo

48

45

46,5

15.

Primorski trag

Zajedničko učenje kroz akciju

44

34

39

Ova odluka shodno članu 32z Zakona o nevladinim organizacijama, dostavlja se učesnicima konkursa i objevljuje na internet stranici ovog ministarstva i portal e-uprava. Isto tako, u smislu člana 32i Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodjeljena novčana sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavnje i nadzor nad realizaciom projekata za koji su dodjeljena novčana sredstava.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja ove odluke.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Dr Miro Knežević