Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju (Konkurs „ Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “ )

Datum objave: 19.09.2019 09:00 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ – 1, objavljenog 12.08.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje

 

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

 

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

 

1. Grupa za razvoj i unapredjenje sporta

 

-      Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2016, 2017 ili 2018 godina) npr. fotokopiju ugovora o realizovanom projektu, ili zvaničnog izvještaja prema donatoru o realizaciji projekta, ili ukoliko se aktivnost u prioritetnoj oblasti dokazuje preko člana/osnivača NVO, onda je dužan dostaviti fotokopiju ugovora o angažmanu tog lica na projektu vezano za oblast HIV/AIDS-a, press clipping;

-        Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

 

 

2. NVO Sistem

 

-      Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2016, 2017 ili 2018 godina) npr. fotokopiju ugovora o realizovanom projektu, ili zvaničnog izvještaja prema donatoru o realizaciji projekta, ili ukoliko se aktivnost u prioritetnoj oblasti dokazuje preko člana/osnivača NVO, onda je dužan dostaviti fotokopiju ugovora o angažmanu tog lica na projektu vezano za oblast HIV/AIDS-a, press clipping;

-        Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

 

3. Centar za umjetnost kulturu i medije “Elita plus“

 

-      Dostaviti dokaz o realizovanim projektima u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja tekuceg konkursa (2016, 2017 ili 2018 godina) npr. fotokopiju ugovora o realizovanom projektu, ili zvaničnog izvještaja prema donatoru o realizaciji projekta, ili ukoliko se aktivnost u prioritetnoj oblasti dokazuje preko člana/osnivača NVO, onda je dužan dostaviti fotokopiju ugovora o angažmanu tog lica na projektu vezano za oblast HIV/AIDS-a, press clipping;

-        Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

-        Dostaviti jos jedan primjerak potpisane i pečatirane Izjave o nepostojanju višestrukog finasiranja;

-        Potrebno je naglasiti u kojoj od prioritetnih oblasti se konkuriše (mora se odabrati jedna od ponudjenih oblasti, ne mogu se navoditi dvije istovremeno).

 

4. CAZAS (oblast mladi)

 

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

-          Dostaviti dokaze o realizovanim projektima za partnera.

 

 

5. CAZAS (oblast Romi)

 

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

-          Dostaviti dokaze o realizovanim projektima za partnera.

 

 

6. Juventas (oblast mladi)

-          Potrebno je dostaviti fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);

 

 

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana, od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu E-uprave, zaključno sa utorkom 24.09.2019. godine.

 

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Rimski trg 46,

81000 Podgorica

 

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj:

51-483/2019-1 pod nazivom:

 

Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Nikola Antović