Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju (Konkurs „ Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “ - 2)

Datum objave: 19.09.2019 08:00 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), u skladu sa Sporazumom između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, a nakon završetka Javnog konkursa broj: 51-484/2019-1 za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ – 2, objavljenog 12.08.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja u 2019. godini, u oblasti održavanja niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori, objavljuje

 

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

 

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

 

1. Juventas ( 51-484/2019-12 )

-          Potrebno je naglasiti u kojoj od prioritetnih oblasti se konkuriše (mora se odabrati jedna od ponudjenih oblasti, ne mogu se navoditi tri istovremeno).

 

2. CAZAS ( Prioritetna oblast br. 4 )

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

-          Dostaviti dokaze o realizovanim projektima za partnera.

 

3. CAZAS ( Prioritetna oblast br. 5 )

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

-          Dostaviti dokaze o realizovanim projektima za partnera.

 

4. CAZAS (Prioritetna oblast br 2)

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

-          Dostaviti dokaze o realizovanim projektima za partnera.

 

5. Crnogorska fondacija za HIV (51-484/2019-04)

-          Potrebno je naglasiti u kojoj od prioritetnih oblasti se konkuriše (mora se odabrati jedna od ponudjenih oblasti iz Javnog poziva 51-484/2019-1);

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom;

 

6. Grupa za razvoj i unapredjenje sporta

 

-            Potrebno je naglasiti u kojoj od prioritetnih oblasti se konkuriše (mora se odabrati jedna od ponudjenih oblasti, ne mogu se navoditi dvije istovremeno);

-            Dostaviti dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (2016, 2017 ili 2018 godina) npr. fotokopiju ugovora o realizovanom projektu, ili zvaničnog izvještaja prema donatoru o realizaciji projekta, ili ukoliko se aktivnost u prioritetnoj oblasti dokazuje preko člana/osnivača NVO, onda je dužan dostaviti fotokopiju ugovora o angažmanu tog lica na projektu vezano za oblast HIV/AIDS-a, press clipping);

-          Dostaviti projekat na CD-u istovjetan štampanom primjerku sa pečatom i potpisom.

 

 

Nevladine organizacije sa ove liste dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana, od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu E-uprave, zaključno sa utorkom 24.09.2019. godine.

 

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Rimski trg 46,

81000 Podgorica

 

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj:

51-484/2019-1 pod nazivom:

 

Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori “ - 2

 

 PREDSJEDNIK KOMISIJE

Nikola Antović