Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Odluka o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama

Datum objave: 03.09.2019 14:10 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ objavljenog 22.06.2018. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, Komisija za raspodjelu sredstava, donosi:

O D L U K U

o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte

Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama

I. Vrši se raspodjela novčanih sredstava u iznosu od 50.000,00 evra za realizaciju sledećih projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama:

1. NVO “Preporod” za realizaciju projekta “Anti Dop Ambasadori - nova generacija” dodjeljuje se iznos od 6.400,00 evra.

2. NVO “Euro most” za realizaciju projekta “Mladi za mlade protiv narkomanije” dodjeljuje se iznos od 5.000,00 evra.

3. NVO “4 life” za realizaciju projekta “Standardizacija preventivnih programa u Crnoj Gori” dodjeljuje se iznos od 6.000,00 evra.

4. NVO “Naša budućnost” za realizaciju projekta “Tvoje NE mnogo znači” dodjeljuje se iznos od 5.700,00 evra.

5. NVO “Bjelopoljski demokratski centar” za realizaciju projekta “Razvoj mehanizma u sistemskom suzbijanju narkomanije na lokalnom nivou...život bez droge je jedini put” dodjeljuje se iznos od 5.500,00 evra.

6. NVO “Medija tim” za realizaciju projekta “Podrška mladima Nikšića u borbi protiv droge” dodjeljuje se iznos od 6.100,00 evra.

7. NVO “Crnogorski ženski lobi” za realizaciju projekta “Edukacijom roditelja i mladih protiv narkomanije” dodjeljuje se iznos od 5.000,00 evra.

8. NVO “Centar kreativnih vještina” za realizaciju projekta “Znanjem protiv zavisnosti” dodjeljuje se iznos od 5.300,00 evra.

9. NVO “Razvojni centar” za realizaciju projekta “Aktivni roditelji” dodjeljuje se iznos od 5.000,00 evra.

II. Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodjeljena novčana sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavnje i nadzor nad realizaciom projekata za koji su dodjeljena novčana sredstava.

III. Odbijaju se kao neosnovane prijave NVO”Biznis centar”,  NVO”Mladiinfo Montenegro”, NVO “Budi human”, NVO”Roditelji”, NVO”Jamabuši”, NVO”Institut za socijalnu i obrazovnu politiku”, NVO”Inicijativa za regionalni razvoj”, NVO”Vrijedne ruke Bihora”, NVO”Ekolosko drustvo Popca”, NVO “Udruženje starih NIT”, NVO”Korak do sna”, NVO”Cazas” i NVO”KAN” NVO “Grupa za razvoj i unapređenje sporta” NVO” Juventas”,  NVO” My wey “, NVO “Anteportas”,  NVO “Glas Plava”,  NVO “Centar za podršku mladima OK, ” NVO “Pozitivne vibracije”, NVO” OFK Nikšic”, NVO “Djakomo Adriatik”, NVO “Organizacija za brigu i razvoj djeteta “Dječiji savez”, NVO” OKSI”,  NVO “Za zdravlje “, NVO” Bonton “,  NVO “Multimedijalni studio”, NVO 2Primorski trag”, NVO “Plavi čuperak”, NVO” ONA”, NVO “Adriatik A” ,NVO “Tara”.

IV. Ova odluka objaviće se na internet stranici Ministarstva zdravlja, portal e-uprava i dostavlja se učesnicima konkursa.

O b r a z l o ž e nj e

Komisija za raspodjelu sredstava Ministarstva zdravlja raspisala je Javni konkurs „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ broj 51-417/2018-2 od 22.06.2018. godine, za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama (u daljem tekstu: Javni konkurs). Iznos sredstava opredjeljen javnim konkursom za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018.godini iznosi 50.000,00 evra. Na osnovu Javnog konursa, dostavljena je 41 prijava projekata, od strane 41 nevladine organizacije.

Komisija je nakon izvrsene administrativne provjere prijevljenih projekata/programa, utvrdila da su sve prijave dostavljene blagovremeno. Od 41 prijave projekata, devet prijava je direktno odbijeno jer ne ispusnjavaju uslove javnog konkursa (u smislu da se ne bave prevenciom zloupotrebe droga među ključnim populacijama). Direktno su odbijene sledeće nevladine organizacije: Biznis centar, Mladiinfo Montenegro, Budi human, Roditelji, Jamabuši, Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Inicijativa za regionalni razvoj, Vrijedne ruke Bihora i Ekolosko drustvo Popca. Komisija je svakoj od navedenih organizacija, pismenim putem poslala Obavještenje o razlozima odbijanja njihovih projakata i programa.

Od 32 organizacije, 19 organizacija imalo je nepotpune prijave, dok je 13 organizacija dostavilo potpune prijave. U odnosu na nepotpune a blagovremene prijave, Komisija je u smislu člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama, na sajtu Ministarstva zdravlja i E-Uprave objavila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu br. 51-417/2018-48 od 07.08.2018.godine kao i Dopunu ove liste od 14.08.2018.godine, kojima je utvrdjeno da 19 organizacija ima nepotpune prijave uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu i pozvala nevladine organizacije sa pomenute liste da otklone utvrđene nedostatke, u roku od pet dana od dana objavljivanje liste, jer će u suprotnom prijave biti odbačene. Komisija je svakoj od organizacija sa Liste za dopunu dokumentacije, pismenim putem poslala Obavještenje o dokumntaciji koju treba dopuniti, kako bi njihove prijave bile potpune.

U skladu sa nevedenim, 15 nevladinih organizacija je postupilo na propisani način, dok 4 nevladine organizacije (Udruženje starih NIT, Korak do sna, Cazas i KAN) to nisu učinile, pa su takve prijave direktno odbačene.

Od 15 blagovremeno dopunjenih prijava, Komisija je utvrdila da je za 8 nevladinih organizacija izvršena dopuna u skladu sa pozivom o dopuni dokumentaciji od 07.08.2018.godine i od 14.08.2018.godine, dok je za 7 nevladinih organizacija utvrdila da nijesu dostavili urednu i potpunu dokumentaciju i to:

1. NVO Grupa za razvoj i unapređenje sporta - (nijesu dostavili Dokaz o realizovanim projektima u prethodne tri godine 2017, 2016 i 2015.godina);

2. NVO Juventas - (nijesu dostavili kopiju Rješenje o registraciji iz MUP-a; nijesu dostavljene potpisane i pečatirane prijave projekata u dva primjerka);

3. NVO My wey - (nijesu dostavili Dokaz o realizovanim projektima u prethodne tri godine 2017, 2016 i 2015.godina; nijesu dostavljene potpisane i pečatirane prijave projekata u dva primjerka);

4. NVO Anteportas - (nijesu dostavili Dokaz o realizovanim projektima u prethodne tri godine 2017, 2016 i 2015.godina );

5. NVO Glas Plava - (nijesu dostavili Dokaz o realizovanim projektima u prethodne tri godine 2017, 2016 i 2015.godina);

6. NVO Centar za podršku mladima OK -  (nijesu dostavili potpisane, vec samo pečatirane prijave projekata u dva primjerka);

7. NVO Pozitivne vibracije - (nijesu dostavili potpisane, vec samo pečatirane prijave projekata u dva primjerka; na osnovu dostavljenih dokaza nije se mogla utvrditi kalendarska godina u kojoj su realizovani projekti);

Nakon toga, Komisija je utvrdila da 21 prijava nevladinih organizacija, ispunjava uslove da mogu biti bodovane, pa ih je u smislu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama dostavila na ocenjivanje nezavisnim procjenjivacima (njih dva) koji su izvršili bodovanje prema utvrđenim kriterijumima.

Shodno izvršenom bodovanju od strane nezavisnih procjenjivača, Komisija je u skladu sa članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i članom 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa navladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18) utvrdila Rang listu projekata, na način što se konačan broj bodova za svaki projekat utvrđuje tako što se zbir ukupnog broja bodova dva nezavsina procjenjivača dijeli na dva.

Polazeći od obaveze utvrđenih članom 32ž stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija je prilikom donošenja ove odluke vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projakta, odnosno programa u odnosu na ukupan iznos sredstava opredjeljenih za raspodjelu novčanih sredstava, kao i broju bodova koji je utvrđen za svaki projekat posebno.

Komisija je od nekoliko podnosilaca projekata sa utvrdjene Rang liste (shodno visini raspolozivih sredstava), tražila izjašnjenje o tome da li se projekat može realizovati sa manje dodjeljenih

sredstava, vodeći pritom računa da se projekat navladine organizacije po pravilu, finasira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi projakta.

Postupajuci po ovom pozivu, nevladine organizacije koje su pozvane shodno raspoloživom iznosu sredstava i utvrđenoj rang listi, podnosioci prijava projakta, dostavile su u zakonskom propisanom roku od 10 dana od dana traženje izjašnjenja, u pisanom obliku izjašnjenje da sa manje dodjeljenih sredstava mogu realizovati projakat. U tom smislu, Komisija je našla da su se stekli uslovi za donošenje odluke kojom će se raspodjeliti  raspoloživa sredstva nevladinim organizacijama koje su ispunile propisane uslove.

Shodno tome, a polazeći od raspoloživih sredstava, Komisija je raspodjelu izvršila na način što je nevladinim organizacijama sa utvrdjene rang liste dodjeljivala sredstva do visine raspolozivih sredstava, što znači da su sredstva dodjeljena za prvih devet projekata nevladinih organizacija u iznosu od 50.000,00 evra, dok preostalih 12 organizacija nijesu finasirani iz sledećih razloga:

1. NVO OFK Nikšic – (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

2. NVO Djakomo Adriatik – (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

3. NVO Organizacija za brigu i razvoj djeteta “Dječiji savez” - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

4. NVO OKSI - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

5. NVO Za zdravlje - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

6. NVO Bonton – (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

7. NVO Multimedijalni studio - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

8. NVO Primorski trag - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

9. NVO Plavi čuperak - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

10. NVO ONA - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

11. NVO Adriatik A - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

12. NVO Tara - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

R.B

ORGANIZACIJA

PROJEKAT

PROSEK

TRAZILI

ODOBRENO

1.

Preporod

Anti Dop Ambasadori-nova generacija

84

76

80

9.825€

6.400 €

2.

Euro most

Mladi za mlade protiv narkomanije

74

77

75,5

5.175€

5.000€

3.

4 life

Standardizacija preventivnih programa u Crnoj Gori

81

64

72,5

9.680€

6.000€

4.

Nasa Buducnost

Tvoje NE mnogo znači

75

67

71

9.966€

5.700€

5.

Bjelopoljski demokratski centar

Razvoj mehanizma u sistemskom suzbijanju narkomanije na lokalnom nivou...život bez droge je jedini put

56

81

68,5

7.175€

5.500€

6.

Medija Tim

Podrška mladima Nikšića u borbi protiv droge

54

78

66

7.965€

6.100€

7.

Crnogorski zenski lobi

Edukacijom roditelja i mladih protiv narkomanije

70

57

63,5

9.440€

5.000€

8.

Centar kreativnih vjestina

Znanjem protiv zavisnosti

58

61

59,5

11.100€

5.300€

9.

Razvojni centar

Aktivni roditelji

59

56

57,5

5.910€

5.000€

50.000€

10.

OFK Niksic

Podrška mladima Nikšića u borbi protiv droge

55

58

56,5

6.040€

11.

Djakomo Adriatik

Prevencija zloupotrebe droge u zajednici sa posebnim osvrtom na obrazovni sistem

54

55

54,5

9.970€

12.

Organizacija za brigu I razvoj djeteta Djeciji savez

PREVENCIJA KAO NAJBOLJI VID BORBE PROTIV KONZUMIRANJA DROGE (RADIONICE, PREDAVANJA, KVIZ, TRIBINE....)

55

52

53,5

6.930€

13.

OKSI

ZDRAVIM STILOVIMA ŽIVOTA PROTIV DROGE-„Droga vreba, meni taj otrov ne treba“

50

55

52,5

6.136€

14.

Za zdravlje

Biraj srećan život-reci STOP drogama

52

51

51,5

7.700€

15.

Bonton

Razvoj i unapređenje plesne i modne kulture u prigradskim i seoskim školama

50

47

48,5

7.320€

16.

Multimedijalni studio

Nada uvijek postoji

51

44

47,5

6.450€

17.

Primorski trag

Zloupotreba droge je problem

50

43

46,5

8.820€

18.

Plavi cuperak

Biram život-droga NE

42

44

43

5.170€

19.

ONA

Prevencija štetnosti droga-za uzrast od 19-27 godina

41

43

42

5.170€

20.

Adriatik A

Blokada Narkomaniji

45

35

40

9.770€

21.

Tara

Put pod noge-bježi od droge

48

23

35,5

6.420€

Ova odluka shodno članu 32z Zakona o nevladinim organizacijama, dostavlja se učesnicima konkursa i objevljuje na internet stranici ovog ministarstva i portal e-uprava. Isto tako, u smislu člana 32i Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodjeljena novčana sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavnje i nadzor nad realizaciom projekata za koji su dodjeljena novčana sredstava.

Postupajući organ je cijenio navode iz presude Upravnog suda Crne Gore U br. 8212//18 03.06.2019 godine u kojoj se navodi da prethodnu odluku Ministarstva zdravlja broj 51-4176/2018-132 od 05.11.2018 godine donio stvarno nenadležni organ. Shodno navedenom ispravljena je opisana bitna povreda na način što je u ponovnom postupku odluku donijela Komisija za raspodjelu sredstava nevladim organizacijama , a ne ministar zdravlja.

Ovo iz razloga što je zaista članom 32b st.1 Zakona o nevladinim organizacijama je definisano da o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija odlučuje Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama koju obrazuje organ uprave nadležan za tu oblast. Nadalje, članom 32ž st.1 istog zakona je uređeno da komisija iz čl. 32b st.1 Zakona donosi odluku  o raspodjeli sredstava koja mora biti obrazložena na način kako je to preciznije definisano u citiranoj zakonskoj odredbi.

       Postupajući po nalozima Upravnog suda Crne Gore, a u skladu sa imperativnim odredbama Zakona o onevladinim organizacijama, Rješenjem Ministra zdravlja i drugim podzakonskim aktima koji regulišu predmetnu oblast ( Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa i Pravilnik o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs), a na osnovu dostavljene dokumentacije, Komisija za raspodjelu sredstava nevladim organizacijama je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

.

Predsjednik Komisije

Miro Knežević

Pravna pouka:  Ova odluka je konačna. Protiv ove  Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu, u roku od 20 dana od dana dostavaljanja.