Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Odluka o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2018.godini

Datum objave: 24.12.2018 17:21 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ objavljenog 16.11.2018. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, donosi:

O D L U K U

o raspodjeli finasijskih sredstava za projekte

Podrške programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2018.godini

I. Vrši se raspodjela novčananih sredstava u iznosu od 37.584,85 evra za realizaciju sledećih projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama:

1. NVO “Cantar kreativnih vještina” za realizaciju projekta “Neka droga ne bude tvoj izbor” dodjeljuje se iznos od 5.615,00 evra.

2. NVO “Juventas” za realizaciju projekta “Prevencija zloupotrebe droge medju štićenicima JU Centra Ljubović” dodjeljuje se iznos od 7.928,00 evra.

3. NVO “Đakomo Adriatik” za realizaciju projekta “Prevencija zloupotrebe droga u zajednici sa posebnim osvrtom na obrazovni sistem” dodjeljuje se iznos od 6.036,00 evra.

4. NVO “Euro most” za realizaciju projekta “Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije” dodjeljuje se iznos od 5.142,00 evra.

5. NVO “Cazas” za realizaciju projekta “Promocija i uspostavljanje naučno dokazanih programa prevencije zloupotrebe droga” dodjeljuje se iznos od 6.920,85 evra.

6. NVO “Manifest” za realizaciju projekta “Jačim snagama protiv zloupotrebe droga - Bolje prevencija, nego intervencija” dodjeljuje se iznos od 5.945,00 evra.

II. Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodjeljena novčana sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavnje i nadzor nad realizaciom projekata za koji su dodjeljena novčana sredstava.

III. Ova odluka objaviće se na internet stranici Ministarstva zdravlja, portal e-uprava i dostavlja se učesnicima konkursa.

O b r a z l o ž e nj e

Komisija za raspodjelu sredstava Ministarstva zdravlja raspisala je Javni konkurs „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“ broj 51-771/2018-2 od 16.11.2018. godine, za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama (u daljem tekstu: Javni konkurs). Iznos sredstava opredjeljen javnim konkursom za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018.godini iznosi 37.584,85 evra. Na osnovu Javnog konkursa, dostavljeno je 35 prijava projekata, od strane 35 nevladinih organizacija.

Komisija je nakon izvršene administrativne provjere prijevljenih projekata/programa, utvrdila da su sve prijave dostavljene blagovremeno. Od 35 prijave projekata, dvije prijave su direktno odbijene jer ne ispusnjavaju uslove javnog konkursa (u smislu da se bave prevenciom zloupotrebe droga među ključnim populacijama). Direktno su odbijene sledece nevladine organizacije: “Roditelji” i “Zrcalo”.

Od 33 organizacije, 9 organizacija imalo je nepotpune prijave, dok je 24 organizacije dostavilo potpune prijave. U odnosu na nepotpune a blagovremene prijave, Komisija je u smislu člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama, na sajtu Ministarstva zdravlja objavila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu br. 51-771/2018-2 od 18.12.2018.godine, kojima je utvrdjeno da 9 organizacija ima nepotpune prijave uz ukazivanje na utvrdjene nedostatke koji se odnose na prijavu i pozvala nevladine organizacije sa pomenute liste da otklone utvrdjene nedostatke, u roku od pet dana od dana objavljivanje liste, jer će u suprotnom prijave biti odbačene.

Od 9 blagovremeno dopunjenih prijava, Komisija je utvrdila da 4 nevladine organizacije nijesu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju i to:

1. NVO “Grupa za razvoj i unapredjenje sporta” - (nijesu dostavili Dokaz o realizovanim projektima u prethodne tri godine 2017, 2016 i 2015.godina);

2. NVO “Klub kulture” - (nijesu dostavili kopiju Rjesenje o registraciji iz MUP-a);

3. NVO “Zinak” - (nijesu dostavili Dokaz o realizovanim projektima u prethodne tri godine 2017, 2016 i 2015.godina);

4. NVO “Radost pokreta” - (nijesu dostavili Dokaz o realizovanim projektima u prethodne tri godine 2017, 2016 i 2015.godina );

Nakon toga, Komisija je utvrdila da 29 prijava nevladinih organizacija, ispunjava uslove da mogu biti bodovane, pa ih je u smislu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama dostavila na ocenjivanje nezavisnim procenjivačima (njih dva) koji su izvrsili bodovanje prema utvrdjenim kriterijumima.

Shodno izvršenom bodovanju od strane nezavisnih procenjivača, Komisija je u skladu sa članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i članom 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa navladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18) utvrdila Rang listu projekata, na način što se konačan broj bodova za svaki projekat utvrdjuje tako što se zbir ukupnog broja bodova dva nezavsina procenjivača dijeli na dva.

Polazeci od obaveze utvrdjenih članom 32ž stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija je prilikom donošenja ove odluke vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projakta, odnosno programa u odnosu na ukupan iznos sredstava opredjeljenih za raspodjelu novčanih sredstava, kao i broju bodova koji je utvrdjen za svaki projekat posebno.

Komisija je od jednog podnosioca projekta sa utvrdjene Rang liste (shodno visini raspolozivih sredstava), tražila izjašnjenje o tome da li se projekat može realizovati sa manje dodjeljenih sredstava, vodeći pritom računa da se projekat navladine organizacije po pravilu, finasira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi projakta.

Postupajući po ovom pozivu, nevladina organizacija koja je pozvana shodno raspoloživom iznosu sredstava i utvrdjenoj rang listi, dostavila je u zakonskom propisanom roku od 10 dana od dana traženja izjasnjenja, u pisanom obliku izjašnjenje da sa manje dodjeljenih sredstava može realizovati projekat. U tom smislu, Komisija je našla da su se stakli uslovi za donošenje odluke kojom će se raspodjeliti raspoloživa sredstva nevladinim organizacijama koje su ispinile propisane uslove.

Shodno tome, a polazeci od raspoloživih sredstava, Komisija je raspodjelu izvršila na način što je nevladinim organizacijama sa utvrdjene rang liste dodjeljivala sredstva do visine raspoloživih sredstava, što znači da su sredstva dodjeljena za prvih šest projekata nevladinih organizacija u iznosu od 34.584,85 evra, dok preostalih 23 organizacije nijesu finasirane iz sledecih razloga:

1. NVO 4 Life – (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

2. NVO OFK Nikšic – (nije bilo raspolozivih novcanih sredstava)

3. NVO Novi horizonti - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

4. NVO Preporod - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

5. NVO Centar za podršku mladima ok - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

6. NVO Medija tim - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

7. NVO Za zdravlje - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

8. NVO Bonum - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

9. NVO Tara - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

10. NVO Organizacija za brigu i razvoj djeteta “Dječiji savez” - (nije bilo raspoloživih novčanih sredstava)

11. NVO Pčelarski centar – (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

12. NVO Plavi čuperak – (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

13. NVO ONA - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

14. NVO Korak do sna - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

15. NVO OKSI - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

16. NVO Gradjanska inicijativa mladih - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

17. NVO Centar za psihološke pripreme sportista - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

18. NVO Pozitivne vibracije - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

19. NVO Jelovica - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

20. NVO Bonton – (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

21. NVO Elipsa - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

22. NVO Centar za preduzetništvo - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

23. NVO Crnogorsko astronomsko društvo - (nedovoljan broj bodova, ispod 50)

R.B.

ORGANIZACIJA

PROJEKAT

PROSJEK

TRAZILI

ODOBRENO

1.

Centar kreativnih vještina

Neka droga ne bude tvoj izbor

77

5.850,00

5.615,00

2.

Juventas

Prevencija zloupotrebe droge medju štićenicima JU Centra Ljubović

74,5

9.910,00

7.928,00

3.

Djakomo Adriatik

Prevencija zloupotrebe droga u zajednici sa posebnim osvrtom na obrazovni sistem

74

7.545,00

6.036,00

4.

Euro most

Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije

73

5.142,00

5.142,00

5.

Cazas

Promocija i uspostavljanje naučno dokazanih programa prevencije zloupotrebe droga

69,5

8.648,00

6.920,85

6.

Manifest

Jačim snagama protiv zloupotrebe droga - Bolje prevencija, nego intervencija

65,5

8.420,00

5.943,00

37.584,85

7.

4 life

Primjena standarda u prevenciji za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast

65

8.

OFK Nikšić

Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među mladima Nikšića 

65

9.

Novi horizonti

Edukatori prevencije

64,5

10.

Preporod

“Ne daj se smotati “ – program podrške polumaturantima u Crnoj Gori

61

11.

Centar za podršku mladima OK

Poruka za sjutra

58,5

12.

Medija tim

Svi zajedno - protiv Droge

58

13.

Za zdravlje

Biraj srećan život- reci STOP drogama

57

14.

Bonum

Zdrav život hoću - drogu neću

55,5

15.

Tara

Znanjem, sportom i bojama protiv droge

55

16.

Dječiji savez

Pravilno se hrani - sportom se bavi,a znanjem  protiv bolesti  zavisnosti brani

53,5

17.

Pčelarski centar

Prevencija štetnosti droga-Za život bez opijata uzrast od:19 do27godina

42,5

18.

Plavi čuperak

Biram život droga - Ne/ Za mlade od 7 do 18 godina

42,5

19.

ONA

Raduj se životu. Prevencija štetnosti droga-Za uzrast od:19 do27godina

42

20.

Korak do sna

INFO MLADI -Dokumentarni  film o drogama: Za mlade,roditelje i institucije

40,5

21.

OKSI

Informativno-edukativna kampanja “neću drogu – živim zdravo”

36,5

22.

Gradjanska inicijativa mladih

Zdravlje je najveće bogatstvo

35

23.

Cantar za psihološke pripreme sportista

Radionice u cilju prevencije zavisnosti

32,5

24.

Pozitivne vibracije

Reintegracija u društvu osudjenika – zavisnika koji se nalaze na izdrzavanje kazne zatvora u ZIKS-u

32

25.

Jelovica

Pravilan izbor – Život bez droge

30,5

26.

Bonton

Budimo odgovorni!Uključimo se i pomognimo mladima u borbi protiv  droge kroz ples i modnu kulturu jer to je naša obaveza

24

27.

Elipsa

Nergila nije vanila

23,5

28.

Centar za preduzetništvo

Preduzetništvom protiv droge

21

29.

Crnogorsko astronomsko društvo

Iskoristi pametno slobodno vrijeme – postani astronom

14

Ova odluka shodno članu 32z Zakona o nevladinim organizacijama, dostavlja se učesnicima konkursa i objevljuje na internet stranici ovog ministarstva i portal e-uprava. Isto tako, u smislu člana 32i Zakona o nevladinim organizacijama, Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama kojima su dodjeljena novčana sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenje sredstava, izvještavnje i nadzor nad realizaciom projekata za koji su dodjeljena novčana sredstava.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja ove odluke.