Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS

Datum objave: 24.12.2018 11:02 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Javnog poziva za dostavljanje prijava projekta/programa „Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” koji je objavljen dana 16.11.2018. godine  u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja 16.11.2018. godine i Zakona  o nevladinim organizacijama ("Službenom listu CG", br. 39/2011 i 37/2017), Ministar zdravlja donosi:

ODLUKU

o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, a u skladu sa Nacionalnomstrategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020

Ovom Odlukom vrši se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 93.968,71€ projektima/progrmima koji doprinose preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a, planiranih budžetom Vlade Crne Gore.

Projekti koji će biti finansirani su:

1. NVO „Kvir Montenegro“ Podgorica – „Doprinos unapredjenju programa i aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a medju muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima – 12.000,00€ - prioritetna oblast: programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM);

2. NVO  "Zaštita stanovnika Bara i pomoraca od bolesti side - Zaštita" -6.504,00€ -  “Promocija preventivnih programa za HIV medju pomorcima u Crnoj Gori” - prioritetna oblast: projekti/programi usmjereni na promociju HIV/AIDS-a među pomorcima;                                              

3. NVO „Juventas“ – “HIV/AIDS –edukacija i psihosocijalna podrška među zatvorenicima” – 11.520,00€ - prioritetna oblast: projekt/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među zatvorenicima;

4. NVO „Cazas“ – “Kvalitetnim servisima do efikasne prevencije HIV-a među IKD “ – 13.950,00€ - prioritetna oblast: projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom  populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem (IKD);

5. NVO „Juventas“ – “Prevencija infekcije HIV-om kod seksualnih radnika/ca u Crnoj Gori“ – 12.000,00€ - prioritetna oblast,: Pprojekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom  populacijom seksualnih radnika/ca (SR);

6. NVO „Cazas“ – „Prevencija HIV-om među RE populacijom u Crnoj Gori“ – 13.950,00€ - prioritetna oblast: projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS među Romima i Egipćanima (RE);

7. NVO „Cazas“ – „Mladi mladima bez straha“ – 13.924,71€ - prioritetna oblast:Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među mladima;

8. NVO „Crnogorska Fondacija za HIV“ – “HIV infekcija nije moralna kategorija već društvenomedicinski problem"– 10.120,00€ - prioritetna oblast: projekti/programi usmjereni na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om.;

OBRAZLOŽENJE

Javni poziv za dostavljanje prijava projekta/programa „Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” objavljen je dana 16.11.2018. godine u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja 16.11.2018. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladim organizacijama po Javnom konkursu br. 51-770/2018-2. od 16.11. 2018.godine za projekte /programe Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” obrazovana Rješenjem Ministarstva zdravlja broj 51-416/2018-2 od 22.06.2018. godine, u punom sastavu je otvorila, ocijenila i izvršila odabir projekata, u postupku izbora projekata pristiglih u Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Javnim pozivom je definisana dokumentacija za dostavljanje prijava. U roku za dostavljanje prijava, datom u pozivu, zainteresovane nevladine organizacije (NVO) dostavile su prijave sa odgovarajućom dokumentacijom.

Na upućeni Javni poziv prijave su u roku predviđenom javnim pozivom dostavile sljedeće NVO:

 

Naziv NVO

Sjedište ponuđača

Datum dostavljanja ponude

NVO „Crnogorska fondacija za HIV“ Podgorica

Podgorica

17.12.2018. god.

NVO „JUVENTAS” (tri projekta)

Podgorica

17.12.2018. god.

NVO „CAZAS” (tri projekta)

Pogorica

14.12.2018. god.

NVO” Bjelopoljski demokratski centar”

Bijelo Polje

17.12.2018. god

NVO "Razvojni centar",

Bijelo Polje

17.12.2018. god.

NVO  "Centar kreativnih vještina" (dva projekta)

Berane

17.12.2018. god

NVO "Đakomo Adriatic", Bijelo Polje

Bijelo Polje

17.12.2018. god..

NVO "Grupa za razvoj i unapređenje sporta -GRUS"

Podgorica

14.12.2018. god.

NVO "ONA"

Plav

30.11.2018.god.

NVO  "Plavi čuperak"

Plav

30.11.2018. god.

Crveni krst Crne Gore

Podgorica

14.12.2018. god

Zaštita stanovnika Bara i pomoraca od bolesti side - Zaštita

Bar

14.12.2018. god

U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, Komisja za otvaranje, ocjenu i odabir projekata je izvršila sljedeće:

1. Pregled prijava u odnosu na propisane uslove Poziva

Neblagovremeno pristiglih prijava nije bilo.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladim organizacijama po Javnom konkursu br. 51-770/2018-2. od 16.11. 2018.godine za projekte /programe Podrška preventivnim programima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” je posle isteka roka datog Javnim pozivom izvršila otvaranje i pregled dostavljene dokumentacije.

Pri tome  su u prvom krugu odbijeni: NVO "GRUS", Crveni krst, NVO “Bjelopoljski demokratski centar”, NVO “Unija srednjoškolaca”. Projekt NVO “GRUS” je odbijen  zbog toga što nije dostavljen dokaz o realizovanom projektu u oblasti HIV/AIDS-a i zvanični izvještaj prema donatoru o realizaciji projekta niti za člana/osnivača NVO dokaz o angažmanu tog lica na projektu vezanom za oblast HIV/AIDS-a. Projekat Crvenog krsta je odbijen zato što Crveni krst Crne Gore nije registrovan kao nevladina organizacija. Projekti ostale dvije  organizacije su odbijeni zato sto nisu imali u ciljevima statuta program prevencije HIV/AIDS-a.

Programi koji su imali komplentnu dokumentaciju i direktno upućeni na dalji postupak procjene su:

- NVO „Kvir Montenegro” (Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima), Podgorica.

- NVO „Juventas” (Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD), Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnica/ka (SR)  i  Prevencija HIV/AIDS-a među zatvorenika), Podgorica.

  

- NVO “Cazas", (Prevencija HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima, Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD), Prevencija HIV/AIDS-a među mladima), Podgorica.

- NVO “Centar kreativnih vještina” (Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD), Prevencija HIV/AIDS-a među mladima), Berane.

- NVO “Đakomo Adriatic” (Prevencija HIV/AIDS-a među pomorcima), Bijelo Polje

-  NVO “Crnogorska Fondacija za HIV/CHF”, (Pozitivnom prevencijom protiv HIV stigme i diskriminacije u crnogorskom društvu), Podgorica

Nepotpunu dokumentaciju su imale sledeće organizacije:

 

-          NVO "Zaštita stanovnika Bara i pomoraca od side", Bar,

-          NVO "Razvojni centar", Bijelo Polje;

-          NVO "ONA", Plav;

-          NVO"Plavi čuperak", Plav.

 

Sve 4 organizacije su u roku dostavile dopunu dokumentacije. Komisija Ministarstva zdravlja je pregledala dostavljenu dopunu dokumentacije i tri organizacije  nisu po mišljenu komisije dostavile validnu dokumentaciju, pa su odbijene  ("Plavi čuperak", Plav, "ONA", Plav, “Razvojni centar", Podgorica). Dopuna dokumentacije NVO “Zaštita stanovnika Bara i pomoraca od side” je po mišljenju Komisije relevantna i upućena je na dalji postupak procjene.

Nakon ovog postupka Komisija Ministarstva zdravlja, projekte - programe koji su prošli prvi krug uputila je na procjenu nezavisnim procjenjivačima.

 

2.  Procjena prijava koje su zadovoljile propisane uslove Poziva:

U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, Komisija Ministarstva zdravlja  je izvršila procjenu kvaliteta i rangiranje odabranih projekata i utvrdila sljedeće:

R. br.

NVO

Priorotetna oblast

Naziv programa

Traženi iznos

Konačno

1

 NVO "Kvir Montenegro",

Omladinskih brigada br.6,Podgorica

Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom popuklacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima.

Doprinos unapredjenju programa i aktivnosti prevencije HIV/AIDS-a medju muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima

15.000,00

85,5

2

NVO  "Zaštita stanovnika Bara i pomoraca od bolesti side - zaštita" Rena 47,Bar

Projekti/programi usmjereni na promociju HIV/AIDS-a među pomorcima.

Promocija preventivnih programa za HIV medju pomorcima u Crnoj Gori

8.310,00

71,5

3

NVO "Đakomo Adriatic" 

Slobode br. 17,Bijelo Polje

Projekti/programi usmjereni na promociju HIV/AIDS-a među pomorcima.

Prevencija HIV-a medju pomorcima

12.895,00

50,5

4

NVO "Juventas" 

Omladinskih brigada br. 6, Podgorica

Projekt/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među zatvorenicima.

HIV/AIDS - edukacija i psihosocijalna podrška među zatvorenicima

14.400,00

70

5

NVO "Juventas"

Omladinskih brigada br. 6, Podgorica

Projekt/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijo seksualnih radnica/ka (SR)

Novi servisi podrške u populaciji seksualnih radnik/ca u oblasti prevencije HIV/AIDS-a

15.000,00

64,5

6

NVO "Cazas" 

Studentska bb, Lamela 1, stan 43/VII sprat, Podgorica

Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS među ključnom  populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem (IKD).

Kvalitetnim servisima do efikasne prevencije HIV-a među IKD

15.000,00

74

7

NVO "Juventas"

Omladinskih brigada br. 6, Podgorica

Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS među ključnom  populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem (IKD).

Testiranje u zajednici - važan dio prevencije infekcije HIV-om među osobama koje koriste droge

15.000,00

65,5

8

NVO "Centar kreativnih vještina" 

Donje Luge bb, Berane

Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS među ključnom  populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem

HIV i rizično ponašanje kod injekcionih korisnika droga

11.700,00

56,5

9

NVO "Cazas"

Studentska bb, Lamela 1, stan 43/VII sprat, Podgorica

Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS među mladima

Mladi mladima bez straha

14.700,00

78

10

NVO "Centar kreativnih vještina"                    Donje Luge bb, Berane

Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među mladima.

Prevencija polno prenosivih infekcija i HIV-a kod mladih

14.570,00

69,5

11

NVO "Cazas" 

Studentska bb, Lamela 1, stan 43/VII sprat, Podgorica

Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS među Romima i Egipćanima (RE)

Isključi neznanje !

15.000,00

62,5

12

NVO "Crnogorska fondacija za HIV"

Save Kovačevića 24,Podgorica

Projekti/programi usmjereni na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om.

HIV infekcija nije moralna kategorija već društvenomedicinski problem"

12.650,00

61

Komisija Ministarstva zdravlja je shodno gore navedenom, donijela odluku o raspodjeli sredstava uzimajući u obzir prioritetne oblasti i broj bodova tako što je od dva ili više projekata prijavljenih po prioritetnoj oblasti, prihvaćen za finansiranje onaj projekat koji je imao veći broj bodova.

Pravna pouka: Protiv ove  Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu, u roku od 20 dana od dana dostavaljanja.