Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za pripremu Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti

Datum objave: 01.02.2018 15:37 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 8 i 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG“, br.7/12), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za pripremu Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti

Ministarstvo zdravlja poziva nevladine organizacije koje se bave temama iz oblasti apotekarske djelatnosti da dostave predlog za izbor jednog kandidata/kinju za člana/icu  u sastav radne grupe za pripremu teksta Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti.

Za člana/icu radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Zadatak radne grupe je priprema Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije  za člana/icu radne grupe može biti lice koje:

-          je crnogorski državljanjin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

-          posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radne grupe;

-          nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija, dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

-          kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

-          kopije akta o osnivanju i statuta;

-          pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radne grupe;

-          kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

-          izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ice;

-          kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata/kinju.

-          fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/ice radne grupe;

-          biografiju kandidata/kinje, sa podacioma o iskustvu koja je u vezi sa zadatkom radne grupe;

-          izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

-          izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe.

Više nevladinih organizacija može, putem jedne prijave, da predloži istog kandidata/kinju.

Rok za dostavljanje predlaga je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu e-uprave.

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se na arhivu Ministarstva zdravlja ili putem pošte na adresu Ministarstva zdravlja, Rimski trg br.46 81000 Podgorica sa napomenom „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga zakona o apotekarskoj djelatnosti.

Ministarstvo zdravlja će u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinje na svojoj internet stranici  objaviti Listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana /icu radne grupe  sa nazivom nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Predlog kandidata/kinje za člana/ici radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciu, u naznačenom  roku.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana radne grupe mogu se dostaviti na e-mail adresu: slavojka.sukovic@mzd.gov.me.