Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za pripremu Predloga zakona o kozmetičkim proizvodima

Datum objave: 01.02.2018 14:34 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa člano 8 i 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG“, br.7/12), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za pripremu Predloga zakona o kozmetičkim proizvodima


Ministarstvo zdravlja poziva nevladine organizacije koje se bave temama iz oblasti kozmetičkih proizvoda da dostave predlog za izbor jednog kandidata/kinju za člana/icu radne grupe za pripremu teksta Predloga zakona o kozmetičkim proizvodima.

Za člana/icu radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Zadatak radne grupe je priprema Predloga zakona o kozmetičkim proizvodima

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe;
- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radne grupe;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce.
Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu radne grupe može biti lice koje:
- je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radne grupe;
- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.
Nevladina organizacija uz predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe, dužna je da dostavi:
- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radne grupe;
- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ice;
- kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata/kinju.
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/ice radne grupe;
- biografiju kandidata/kinje, sa podacioma o iskustvu koja je u vezi sa zadatkom radne grupe;
- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe.

Više nevladinih organizacija može, putem jedne prijave, da predloži istog kandidata/kinju.

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se na arhivu Ministarstva zdravlja ili putem pošte na adresu Ministarstva zdravlja, Rimski trg br.46 81000 Podgorica sa napomenom „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za pripremu Predloga zakona o kozmetičkim proizvodima.

Ministarstvo zdravlja će u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinje na svojoj internet stranici objaviti Listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana /icu radne grupe sa nazivom nevladinih organizacija koje su ih predložile.
Predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana radne grupe mogu se dostaviti na e-mail adresu: slavojka.sukovic@mzd.gov.me.