Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog stručnog/ne člana/ce za učešće u radu Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkohol

Datum objave: 15.12.2017 15:53 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo zdravlja upućuje

 

 JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog stručnog/ne člana/ce za učešće u radu

Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkohol

 

Nevladine organizacije će u Nacionalnom koordinacionom savjetu za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje upotrebe alkohola, pratiti implementaciju Strategije za alkohol i realizaciju Akcionog plana sa predlogom mjera za Akcioni plan za 2018. godinu.

 

Nevladina organizacija može predložiti jednog stručnog/ne člana/icu.

 

Pravo predlaganja stručnog/ne člana/ce za učešće u radu Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkohol za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vrsta upotrebe alkohola i alkoholnih derivata u skladu sa strateškim opredjeljenjem.

 

Pravo predlaganja stručnog/ne člana/ce imaju nevladine organizacije čija su područja djelovanja:

 

- Podizanje svijesti i posvećenosti problemu i preuzimanje obaveza

- Jačanje odgovora i uloge zdravstvenog Sistema

- Jačanje aktivnosti u zajednici i u radnoj sredini

- Definisanje i sprovođenje djelotvorne politike u oblasti vožnje pod uticajem alkohola

- Smanjenje dostupnosti alkohola

- Kontrola reklamiranja alkoholnih pića

- Definisanje i sprovođenje djelotvorne politike u oblasti cijena alkoholnih pica

- Smanjenje negativnih posljedica konzumacije alkohola i opijanja

- Smanjenje javno-zdravstvenog uticaja nelegalnog i neregistrovanog alkohola

- Praćenje i nadzor

 

Nevladina organizacija može predložiti člana/cu za učešće u radu Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkohol u cilju koordinacije, sprovođenja, praćenja i procjenu politika i mjera za sprječavanje zloupotrebe alkohola i alkoholnih derivata i to da:

 

- član/ca Internacionalnih mreža čija je dominantna oblast djelovanja akohol.  

 

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva; 

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa alkoholom i alkoholnim derivatima; 

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zaštitom od upotrebe alkohola i alkoholnih derivata; 

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha); 

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog člana/ice, dostavi:

 

- dokaz o članstvu kandidata/kinje da je član/ica internacionalnih mjreža, čija je dominantna oblast djelovanja alkohol;

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 

- kopije akta o osnivanju i statuta; 

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini iz oblasti alkoholizma i alkoholnih derivata; 

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu; 

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

 

Kao član/ca za učešće u radu Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkoholizam za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje upotrebe alkohola i alkoholnih derivata može  biti predloženo lice koje: 

 

- je crnogorski/a državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori; 

- je član/ca Internacionalne mreže za alkoholizam;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zloupotrebom alkohola i alkoholnih derivata;

- nije član/ica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca; 

 

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog/u člana/cu predaju: 

 

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu; 

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zloupotrebom alkohola i alkohlnih derivata; 

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca; 

- izjavu kandidata/kinj da prihvata kandidaturu za člana/cu Nacionalnog koordinacionog savjeta. 

 

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja.  

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se isključivo lično na arhivu Ministarstva zdravlja, koja se nalazi na adresi Rimski trg, br. 46, 81 000 – Podgorica sa napomenom: Predlaganje člana/ce za Nacionalni koordinacioni savjet za alkoholizam.

Predlog člana/ice biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

 

Ministarstvo će, u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga, na internet stranici www.mzd.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana/cu za učešće u radu Nacionalnog koordinacionog savjeta za alkoholizam, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje zloupotrebe alkohola i alkoholnih derivata.

 

Ministar zdravlja će, u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji su predloženi za za člana/icu u Nacionalni koordinacioni savjet za alkohol, u cilju sprovođenja, praćenja i procjenu politika i mjera za sprječavanje zloupotrebe alkohola i alkoholnih derivata, izabrati jednog člana/icu za kojeg je dostavljeno najviše prijedloga.