Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Министарство здравља | ОСЦЕ

Организација Министарства здравља Црне Горе

Организационе јединице:

1. Директорат за здравствену заштиту

1.1   Дирекција за организацију и функционисање здравствене заштите

1.2   Дирекција за фармацију, биомедицину и трансплантацију

2. Директорат за међународну сарадњу и хармонизацију прописа

2.1   Дирекција за хармонизацију прописа

2.2   Дирекција за међународну сарадњу

3. Директорат за јавно здравље и програмску здравствену заштиту

4. Директорат за контролу квалитета здравствене заштите и унапрјеђење људских ресурса у здравству

4.1    Дирекција за контролу и унапрјеђење квалитета здравствене заштите, увођење нових медицинских технологија и акредитације у здравству

4.2    Дирекција за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству

5. Директорат за економику и пројекте у здравству

5.1   Дирекција за економику у здравству

5.2   Дирекција за пројекте у здравству

6. Кабинет министра

7. Одјељење за политике спрјечавања злоупотребе дроге

8. Одјељење за унутрашњу ревизију

9. Одјељење за Интегрални Здравствени Информациони Систем и еЗдравље   

10. Служба за кадровске и опште послове

11.Служба за финансије, рачуноводство и јавне набавке

 

1. У Директорату за здравствену заштиту врше се послови који се односе на: праћење, функционисање и развој система здравствене заштите и здравствених услуга; праћење и унапрјеђење здравственог стања и здравствених потреба становништва; унапрјеђење здравствене његе пацијената; праћење здравствених стандарда и обима пружања здравствене заштите; давање сагласности на закључивање уговора са здравственим установама ван Црне Горе за здравствене услуге које не могу да обезбиједе даваоци здравствених услуга у Црној Гори са којима Фонд има закључене уговоре; управни надзор над спровођењем закона из области здравствене заштите и здравственог осигурања; првостепени поступак по захтјевима странака у остваривању права из области здравствене заштите; другостепени поступак по рјешењима која доноси Фонд за здравствено осигурање као првостепени орган у рјешавању о правима осигураника из области здравственог осигурања; унапрјеђење фармацеутске политике; давање мишљења на Листу љекова; учествовање у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; медицинска средства;учешће у креирању здравствене политике са циљем развоја и унапрјеђења здравствене заштите у области биоетике и биомедицине;послове надлежног органа (ЦА) за: крв, ћелије, ткива и органе, врши извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и озбиљним нежељеним догађајима у односу на крв, ћелије, ткива и органе; вођење регистра давалаца; вођење листа чекања према врстама  органа, ткива и ћелија; вођење регистра здравствених установа за АРТ; вођење регистра о сакупљеним, одабраним и чуваним полним ћелијама; вођење регистра представништава биобанака на територији Црне Горе и  регистра сагласности за извоз и складиштење ткива и ћелија у биобанкама;учешће у изради нормативних, стратешких и развојних докумената; праћењу и анализи система здравствене заштите у земљама региона и Европске уније.

1.1. У Дирекцији за организацију и функционисање здравствене заштите врше се послови који се односе на: организацију, функционисање (праћење и планирање) и развој здравствене заштите (организацију, функционисање и развој здравствене заштите на примарном нивоу (ПЗЗ);  организацију, функционисање и развој здравствене заштите на секундарном и терцијарном нивоу (СЗЗ и ТЗЗ); организацију, функционисање и развој хитне медицинске помоћи и трансфузијске медицине); праћење стандарда и норматива из области здравствене заштите; координацију и планирање здравствене и палијативне његе; праћење и планирање транспорта пацијената унутар Црне Горе; хитан санитетски транспорт ван Црне Горе; припрему/предлагање рјешења интегрисаног приступа у пружању здравствене заштите; праћење услова које здравствене установе морају да испуњавају у погледу простора, кадра и медицинско-техничке опреме; праћење радног времена здравствених установа; праћење(контрола) рада здравствених установа чији је оснивач држава, као и чији је оснивач домаће или страно правно или физичко лице; успостављање и працење рада савјетодавних и координационих тијела; давање сагласности на закључивање уговора са здравственим установама ван Црне Горе за здравствене услуге које не могу да обезбиједе даваоци здравствених услуга у Црној Гори са којима Фонд има закључене уговоре; управни надзор над спровођењем закона из области здравствене заштите, јавног здравља и здравственог осигурања; првостепени поступак по захтјевима странака у остваривању права из области здравствене заштите; другостепени поступак по рјешењима која доноси Фонд за здравствено осигурање као првостепени орган у рјешавању о правима осигураника из области здравственог осигурања; обрада захтјева грађана у вези са здравственом заштитом; учешће у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; праћење здравствене политике и здравствене заштите у земљама региона и Европске уније.

1.2. У Дирекцији за фармацију, биомедицину и трансплантацију обављају се послови који се односе на: производњу, промет и испитивање љекова и медицинских средстава и мјере за обезбјеђивање квалитета, безбједности и ефикасности љекова; давање мишљења на Листу љекова; учествовање у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; праћења потрошње љекова и медицинских средстава у поређењу са: патологијом (присуство одређене болести) за коју се ти љекови прописују, прихваћеним фармакотерапијским и фармакоекономским смјерницама и водичима ради њене оптимализације; учествовање у спровођењу међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; учешће у креирању здравствене политике са циљем развоја и унапрјеђења здравствене заштите у области биоетике и биомедицине; послове надлежног органа (ЦА) за: крв, ћелије, ткива и органе; извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и озбиљним нежељеним догађајима у односу на крв, ћелије, ткива и органе; вођење регистра давалаца; вођење листа чекања према врстама органа, ткива и ћелија; комуникацију са националним координатором и болничким координаторима; вођење јединственог регистра о поступцима асистираних репродуктивних технологија; вођење регистра здравствених установа за АРТ; вођење регистра о сакупљеним, одабраним и чуваним полним ћелијама; рад стручних тијела из области биоетике и биомедицине; праћење и анализу области биоетике и биомедицине у земљама региона и ЕУ; вођење регистра представништава биобанака на територији Црне Горе и  регистра сагласности за извоз и складиштење ткива и ћелија у биобанкама; вођење и других законом прописаних регистара и евиденција у области биомедицине; послове у вези биолошких узорака узетих за коришћење у медицинске сврхе и  научно истраживање, као и друге послове у складу са законом.

2.У Директорату за међународну сарадњу и хармонизацију прописа обављају се послови који се односе на: припреме студија, анализа, елабората, информација и програма из надлезности Директората; послове који се односе на усклађивање области здравствене заштите и усклађивање здравственог система у односу на област биоетике и биомедицине са прописима и препорукама ЕУ у процесу приступања Европској унији; нормативно уређивање рада и функционисања комора, здравствених установа и Фонда за здравствено осигурање Црне Горе; припрему планских докумената; доношење развојних приоритета; здравствену мрежу; примјену стандарда у прописивању услова за оснивање и рад здравствених установа, садржај и обим здравствене заштите; праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља;праћење стратегије развоја здравственог система;припрему нацрта и предлога закона и других прописа у области здравствене заштите, здравственог осигурања и других области јавног здравља са медјународним стандардима; праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља; сарадњу са надлежним органима и институцијама у вези са процесом приступања ЕУ и припремом програма, информација и извјештаја из ове области.

2.1. У Дирекцији за  хармонизацију прописа обављају се послови који се односе на: координирање усклађивања прописа Министарства здравља са прописима ЕУ; припрему образаца и табела о усклађености прописа са прописима ЕУ и предлагање мјера ради усклађивања законодавства; праћење усклађивања и напретка у испуњавању политичких и економских критеријума за чланство по поглављима правне тековине ЕУ (Ацqуис); припрему нацрта и предлога закона у области здравствене заштите и здравственог осигурања, као и њихово усклађивање са прописима ЕУ; планску припрему стратешких и развојних докумената, као и израду студија, анализа, елабората, информација из ове области; праћење ускладјености аката из дјелокруга рада Фонда са законима; праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља; усклађивање области здравствене заштите и усклађивање здравственог система у односу на област биоетике и биомедицине са прописима и препорукама ЕУ у процесу приступања Европској унији; сарадњу са надлежним органима и институцијама у вези са процесом приступања ЕУ и припремом програма, информација и извјештаја из ове области.

2.2. У Дирекцији за међународну сарадњу обављају се послови који се односе на: планирање и програмирање, остваривање, усклађивање и евиденцију међународне сарадње и проучавање међународних искустава у области здравства; комуникацију са међународним организацијама и другим правним и физичким лицима која се баве здрављем; остваривање континуиране сарадње у оквиру билатерале; остваривање сарадње са донаторским организацијама; стручну подршку у вези са активностима које се реализују у оквиру међународних пројеката са међународним организацијама, регионалним организацијама у области здравља, као и пословима у вези са приступањем Црне Горе Европској унији; припрему приједлога и координацију активности органа за везу у примјени међународних споразума о здравственом осигурању и здравственој заштити; праћење остваривања индикатора за националне извјештаје; обезбјеђивање достављања извјештаја о здрављу на захтјев међународних организација; разматрање програма за сарадњу са УНИЦЕФ-ом, УН агенцијама, као и другим међународним организацијама; припрему предлога уговора о сарадњи са СЗО; координацију рада са фоцал поинтима; праћење радних тијела СЗО; припрему платформи за учешће представника Црне Горе у радним тијелима СЗО; учешће у раду Здравствене мреже југоисточне Европе (СЕЕХН), праћење имплементације Међународног здравственог правилника (ИХР); припрему и спровођење међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; међународну сарадњу у области љекова и медицинских средстава; праћење обавеза и спровођење активности Министарства у процесу придруживања и приступања ЕУ у области здравственог система.

3. У Директорату за јавно здравље и програмску здравствену заштиту обављају се послови који се односе на: праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва; рано откривање болести; анализу фактора ризика који негативно утичу на здравље становништва; превенцију и контролу хроничних незаразних болести, превенцију и контролу заразних болести; праћење и контролу промета прекурсора; здравствену заштиту посебно осјетљивих и угрожених група становништва; јачање јавног здравља; припрему плана програмских и пројектних активности у области програмске здравствене заштите; контролу вођења збирки података, евиденција у здравству и посебних регистара; праћење мјера  заштите животне средине које су од утицаја на здравље грађана; промоцију здравих стилова живота и правилну исхрану; здравствену исправност воде за људску употребу и давање мишљења о њеној безбједности; стратешко планирање, координација, праћење и извјештавање о имплементацији политика и мјера: на превенцији фактора ризика за појаву хроничних незаразних болести и стања у свим узрастима (спречавање опасне и штетне употребе алкохола, контроли дувана, превенција прекомјерне тежине, промовисање физичке активности, превенција повреда), у области менталног здравља; здравствену едукацију и информисање о најчешћим здравственим проблемима, методама идентификације, превенције и контроле; сарадњу са хуманитарним и струковним организацијама и удружењима грађана и другим субјектима у унапрјеђењу здравствене заштите;праћење и сагледавање социјалних потреба становништва и потреба осјетљивих група становништва и успостављање сарадње са надлежним секторима; припрему предлога акционих планова и програма усмјерених на заштиту вулнерабилних категорија и смањење неједнакости у здрављу;. учествовање у раду и усмјеравање рада стручно савјетодавних тијела за области: хроничних незаразних болести (кардиоваскуларне болести, шећерна болест, ментално здравље и друге), заразних болести (ХИВ и полно преносиве болести) и других области;сарадњу са НВО које се баве здрављем;учешће у  изради нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; као и у области превенције хроничних незаразних болести (припрема садржаја за комуникацију са медијима, медијске кампање).

4. У Директорату за контролу квалитета здравствене заштите и унапрјеђење људских ресурса у здравству обављају се послови који се односе на: увођење и процјену нових здравствених технологија; јачање капацитета за управљањем квалитетом; стратешко планирање, спровођење, праћење и контрола квалитета и безбједности здравствене заштите; успостављање система пријављивања нежељеног догађаја; обавјештавање јавности о активностима на подручју квалитета; израду националних смјерница добре клиничке праксе, клиничких путева, путева обраде пацијената у болницама; учествовање у изради критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступуности листа чекања јавности (сајт министарства здравља и здавствених установа); учествовање у екстерној провјери квалитета стручног рада здравствених установа; сарадња са НВО које се баве здрављем у дијелу квалитета, обима и доступности пружања здравствених услуга; спровођење поступака акредитације здравствених установа; развој и унапрјеђење здравственог система кроз компоненте здравствене инфраструктуре - ресурса, менаџмента и организације;доношење планова специјализација, програма стручног усавршавања; стручно усавршавање здравствених радника и сарадника, као и спровођење програма обуке и полагање стручних испита; учествовање у припреми програма и трајања специјалистичког стажа, ужег специјалистичког стажа и услова за додјелу примаријата; учествовање у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората.

4.1 У Дирекцији за контролу и унапрјеђење квалитета здравствене заштите, увођење нових медицинских технологија и акредитације у здравству обављају се послови који се односе на: јачање капацитета за управљањем квалитетом; стратешко планирање, спровођење, праћење и контрола квалитета и безбједности здравствене заштите; успостављање система пријављивања нежељеног догађаја; испитивање и верификацију задовољства пацијената обимом, квалитетом и доступношћу пружања здравствених услуга; анкетирање пружаоца здравствених услуга о задовољству учешћем у обезбјеђивању и унапријеђењу квалитета; израду националних смјерница добре клиничке праксе, клиничких путева, путева обраде пацијената у болницама; израду критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступуности листа чекања јавности (сајт министарства здравља и здавствених установа); екстерна провјера квалитета стручног рада здравствених установа; системско мјерење побољшања квалитета и безбједности (праћење, унапрјеђење и промовисање показатеља квалитета и резултата рада у здравственим установама); сарадња са НВО које се баве здрављем у дијелу квалитета, обима и доступности пружања здравствених услуга; поступање по притужбама и иницијативама грађана које се односе на квалитет, обим и доступност пружања здравствених услуга; спровођење поступака давања, обнове и укидања акредитације здравствених установа; утврђивање акредитационих стандарда; утврђивање референтне листе стручњака за акредитацију; издавање цертификата и вођење регистра издатих цертификата о акредитацији; праћење постојеће и стварање услова за примјену нових здравствених технологија утврђивањем критеријума, стандарда и смјерница за процјену здравствених технологија; процјену особина и утицаја (техничке особине, безбједност, ефикасност, ефективност, корист) нових медицинских технологија у здравственим установама, као и социјалне, легалне, етичке утицаје њихове примјене; увођење нових здравствених технологија потребних за пружање здравствене заштите засноване на доказима о квалитету, безбједности и ефикасности метода и поступка здравствене заштите;  израда смјерница за процјену здравствених технологија утемељених на приоритетима и јасним критеријумима избора медицинске технологије у сарадањи са националним и међународним  академским и научним институцијама,  као и надлежним органима  у оквиру европске мреже и институција  за процјену здравствених технологија.

 4.2 У Дирекцији за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству обављају се послови који се односе на: планирање људских ресурса у здравству у складу са потребама здравственог система; стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника ради одржавања и унапрјеђивања квалитета обављања послова здравствене заштите; доношење годишњег плана специјализација и ужих специјализација; припремање плана и праћење реализације континуираног унпрјеђења знања и вјештина здравствених радника; програме обука и полагање стручних испита; израду програма и трајања  специјалистичког стажа, ужег специјалистичког стажа и израду услова за додјелу примаријата; давање сагласности здравственим установама; давање сагласности на расписивање јавног конкурса и уписа специјализација и ужих специјаизација; поступак именовања директора здравствених установа; планирање развоја научно-истраживачке дјелатности у здравству.

5.У Директорату за економику и пројекте у здравству обављају се послови који се односе на: праћење стања и стратешко планирање финансирања система здравственог осигурања; финансијско праћење реализације уговора између Фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга; финансијско праћење потрошње љекова и медицинских средстава која се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; управљање медицинским отпадом; планирање инвестиција у здравству; праћење јавних набавки у здравству; припрему и праћење спровођења програма интеграције јавног и приватног сектора; припрему и праћење реализације мјера економске политике у систему здравства; праћење донација у здравственим установама чији је оснивач држава; припрему предлога приоритетних капиталних пројеката који ће се кандидовати за финансирање из годишњег капиталног буџета; праћење располагања државном имовином од стране здравствених установа у складу са законом о државној имовини; обезбјеђивање услова за приступ и реализацију пројеката из дјелокруга Министарства који се финансирају из средстава предприступних фондова Европске уније, донација и других облика међународне помоћи; координацију процеса програмирања, мониторинга и евалуације програма техничке ифинансијске подршке ЕУ (ИПА); координацију билатералних програма помоћи држава чланица ЕУ и других држава међународних организација у вези са процесом приступања Црне Горе ЕУ.

5.1. У Дирекцији за економику у здравству обављају се послови који се односе на: давање сагласности на финансијску процјену годишњег програма здравствене заштите; давање сагласности на цијене здравствених услуга које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем; давање сагласности на цијене здравствених услуга које се пружају трећим лицима, цијене здравствених услуга које се пружају изнад обима стандарда здравствене заштите, као и цијене здравствених услуга које се пружају под посебним условима; финансијско праћење извршења уговора између Фонда и давалаца здравствених услуга; финансијско праћење потрошње љекова и медицинских средстава која се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; праћење издатака за зараде запослених у здравственим установама чији је оснивач држава; припрему и праћење спровођења плана управљања медицинским отпадом; праћење финансијског дијела уговарања између здравствених установа и Фонда за здравствено осигурање; припрему и праћење реализације мјера економске политике у систему здравства и мјера пореске политике за подстицање здравих животних навика; давање сагласности на предлог одлуке о распореду средстава Фонда за здравствено осигурање; давање сагласности на план годишњих потреба за љековима, медицинским средствима и опремом; припрему методологије снабдијевања здравствених установа љековима, медицинским средствима и опремом; давање сагласности и праћење реализације годишњег плана јавних набавки за здравствене установе чији је оснивач држава; праћење и вођење евиденција донација у здравственим установама које оснива држава; координацију ТАИЕX подршке; израду процјене фискалног утицаја за сва законска, стратешка и развојна документа из надлежности министарства у оквиру анализе утицаја прописа (РИА); учествовање у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из своје недлежности.

5.2. У Дирекцији за пројекте у здравству обављају се послови који се односе на: пројекте изградње и инвестиција у здравству; пројекте енергетске ефикасности; давање сагласности на инвестиционе планове и програме из дјелатности здравствене установе коју оснива држава; припрему и праћење спровођења програма интеграције јавног и приватног сектора; припрему предлога приоритетних капиталних пројеката који ће се кандидовати за финансирање из годишњег капиталног буџета; праћење располагања државном имовином од стране здравствених установа чији је оснивач држава у складу са законом о државној имовини; давање сагласности на издавање у закуп простора, медицинско-техничке опреме и других средстава неопходних за обављање здравствене дјелатности, односно друге опреме и средстава која су у функцији пружања здравствене заштите у здравственим установама; програмирање и имплементацију пројеката финансираних из ИПА фондова; пружање стручне и техничке подршке представницима министарства у структурама ЕУ фондова и других тијела формираних за реализацију фондова доступних на коришћење, израду планова, програма и извјештаја о раду; учешће у планирању, реализацији и праћењу пројеката финансираних из фондова ЕУ помоћи; учешће у реализацији и развоју ИПА пројеката кроз план активности и праћење реализације; праћење и евиденција спровођења програма помоћи и подршке, као и други послове из дјелокруга Дирекције обавља који произилазе из обавеза у складу са међународним споразумима, националним законодавством и важећим процедурама за управљање претприступном подршком; обезбјеђивање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава предприступних фондова ЕУ, средстава донација и међународне помоћи; пружање доприноса активностима промоције и видљивости ИПА програма; припремање и праћење стратешких докумената и секторских оперативних програма;

6. У Кабинету министра обављају се послови који се односе на: организационе, протоколарне и административно-техничке послове потребне за остваривање функције министра; послове припреме и спровођења интерне и екстерне комуникације; припреме и праћења односа са медијима/јавношћу; комуникацију према Влади Црне Горе и другим органима државне управе; организовање састанака и јавних наступа, организовање интернет презентација Министарства, протоколарне послове, контакте са одговарајућим институцијама, поступање по представкама и притужбама грађана, и другепослове по налогу министра.

7. У Одјељењу за политике за спрјечавање злоупотребе дрога обављају се послови који се односе на:праћење примјене националних стратешких докумената, декларација, конвенција, смјерница и стандарда из ове области; координацију области смањења потражње дрога; непосредну сарадњу и комуникацију са ЕУ експертима за политике дрога; активности везано за националну базу податакаи извјештавању  референтних међународних  тијела за политике спречавања злоупотребе дрога: Канцеларије за дрогу и криминал Уједињених нација (УНОДЦ), Комисије за дроге (ЦНД), Европског центра за мониторинг дрога и зависности од дрога (ЕМЦДДА), Савјета Европе (Група Помпиду); надлежни директорат Европске комисије; координацију израде извјештаја за ЕМЦДДА и података за Реитоx; успостављање  и одржавање сарадње са релевантним институцијама у складу са Европском стратегијом за дроге и осталим међународним документима и националним стратешким циљевима;  обављање стручних и административних послова за Државни савјет за спречавање злоупотребе дрога.

8. У Одјељењу за унутрашњу ревизију обављају се послови који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцјењивање свих пословних функција из надлежности Министарства здравља и из надлежности јавних здравствених установана основу споразума закљученог између Министра и директора те установе,у складу са најбољом струковном праксом и стандардима унутрашње ревизије, усклађеним са међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; процјењивање система, процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима; израду извјештаја о налазу унутрашње ревизије са одговарајућим мишљењима и оцјенама које доставља министру и одговорном лицу организационе јединице у којој је обављена ревизија; обављање посебне ревизије на захтјев министра или према потреби; обављање ревизије коришћења средстава Европске уније; праћење спровођења препорука наведених у извјештајима из предходно обављених ревизија; давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре; израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије као и праћење и извршење истих; израду годишњег извјештаја о резултатима унутрашње ревизије; сарадњу са Сектором за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору, што укључује и обавезу достављања годишњег извјештаја; сарадњу са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; прати и предлаже едукацију унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије; праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције и обављање других послова и задатака из дјелокруга Одјељења.

9. У Одјељењу за Интегрални Здравствени Информациони Систем и еЗдравље обављају се послови који се односе на:

управљање, имплементацију, унапрјеђење, функционисање, пројектовање и планско развијање ИЗИС-а у складу са дефинисаним стандардима и коришћењем заједничких ресурса; успостављање логичке организације пословних процеса, података, софтверских апликација и ИТ инфраструктуре тако да испуњавају интеграцијске и стандардизацијске потребе за рад ИЗИС-а и давање сагласности за развој и имплементацију информационих система који раде са ИЗИС-ом; надзор над коришћењем утврђених стандарда, модела података, коришћења заједничких шифрарника и параметара у ИЗИС-у, начина размјене и обједињавања података; успостављање оквира интероперабилности система здравства на коме се базира ИЗИС и бригу о даљем развоју и управљању у смислу надзора над обезбјеђењем техничко-технолошких услова за размјену података између збирки података, регистара и евиденција у здравственом систему; дефинисање послова успостављања технолошке и сигурносне информатичке инфраструктуре кроз одређивање минималних функционалних захтјева архитектуре потребне за рад система у органима и установама здравствене заштите;  иницирање и спровођење процеса дигиталне трасформације у домену радних и организационих процеса; планирање, развијање и унапређивање система еЗдравље у Црној Гори; мониторинг коришћења ИЗИС-а и еЗдравља и планирање, евалуирање, пројектовање и буџетирање могућности за израду нових дијелова ових система или побољшање постојећих, праћење трендова и увођење нових е-сервиса за грађане; учествовање у припреми законских и подзаконских аката из области примјене ИЦТ у здравственом систему Црне Горе; учествовање у остваривању међународне сарадње из области примјене ИЦТ у здравственом систему Црне Горе и области еЗдравље и обављање других послова и задатака из дјелокруга Одјељења.

10. У Служби за кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на:кадровске и организационе послове у вези са: остваривањем плана и програма рада Министарства; израду приједлога годишњег плана рада Министарства и усаглашавањем извјештаја о раду унутрашњих организационих јединица Министарства; праћење закона и других прописа који се односе на државне службенике и намјештенике; припремање општих аката Министарства и појединачних аката којима се утврђују права, обавезе и одговорност запослених у Министарству; спровођење поступака у вези са: запошљавањем, оцјењивањем, напредовањем, стручним усавршавањем, обуком запослених, оспособљавањем приправника за самостално вршење послова; вођењем јединствене кадровске евиденције и других евиденција из области рада; пријаве и одјаве на здравствено и пензијско осигурање; припремање изјашњења Управном суду на тужбе службеника и намјештеника и поступање по пресудама донијетим у управном спору; примање, распоређивање, евидентирање и достављање аката у рад и њихово отпремање; архивирање предмета; фотокопирање и умножавање; требовање канцеларијског материјала; послове возача и друге помоћне послове.

11. У Служби за финансије, рачуноводство и јавне набавке обављају се пословикоји се односе на:израду и реализацију Буџета Министарства; израду финансијског плана; припремање периодичних извјештаја о остварењу буџета; благовремено и намјенско коришћење средстава за намјене предвиђене Буџетом и финансијским планом; вођење пословних књига, периодичних обрачуна и завршних рачуна, израду финансијских исказа и достављање података трезору; провјера финансијске документације (уговора, рачуна, обрачуна и др.); креирање захтјева за плаћање уговорених обавеза; вођење регистра извршених плаћања; достављање извјештаја о извршеним трансакцијама; сарадњу са Министарством финансија - Сектором за трезор у дијелу извршења захтјева кроз САП; контакт са пословним банкама; припрему обрачунских листа за обрачун зарада и других примања Министарства; обављање књиговодствено-рачуноводствених послова, праћење финансијског пословања Министарства;благајничко пословање; вођење евиденција путних налога и њиховог књижења укључујући плаћања и финансијска праћења свих пројеката благајничког пословања; јавне набавке; праћење тендера и укупне потрошње; праћење и контролу финансијске реализације уговора закључених у поступку јавних набавки; и друге финансијско-рачуноводствене послове.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОПИС ПОСЛОВА РАДНИХ МЈЕСТА:

За извршавање послова из дјелокруга Министарства здравља утврђују се службеничка радна мјеста за 70 извршилаца

Р.БР.

Назив радног мјеста и услови за обављање посла

Број извршилаца

Опис посла

1

Министар/ка

1

2

Државни/а секретар/ка

1

3

Секретар/ка

-ВИИ1 ниво квалификације образовања,

-Факултет из области друштвених наука–право

- најмање три године радног искуства на пословима руковођења или осам година радног искуства на истим или сличним пословима у односу на послове радног мјеста;

-положен стручни испит за рад у

 државним органима.

1

Координира рад организационих јединица  Министарства; обезбјеђује остваривање односа и сарадње са органима управе и другим органима у управним областима  из надлежности Министарства; прати извршавање обавеза из програма рада Владе и остале послове везане за Владу и Скупштину и врши дуге послове по налогу препостављеног.

1.ДИРЕКТОРАТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

4

Генерални/а директор/ка

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право или економија  или факултет из области медицинских наука-медицина,стоматологија или фармација;

-најмање три године радног искуства на пословима руковођења или осам година радног искуства на истим или сличним пословима у односу на послове радног мјеста;

-положен стручни испит за рад државним органима.

1

Руководи, координира и врши контролу обављања послова из дјелокруга рада Директората; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова, распоређивање послова на непосредне извршиоце; обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директората и друге послове  по налогу претпостављеног.

1.1   Дирекција за организацију и функционисање здравствене заштите

5

Начелник/ца

 - ВИИ1 ниво квалификације образовања

-факултет из области друштвених наука- право

-најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословима

-положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односи на: руковођење и координирање радом Дирекције; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; функционисање и развој свих нивоа здравствене заштите (примарни, секундарни, терцијарни); функционисање и развој система здравствене заштите и здравствених услуга; распоређивање послова на непосредне извршиоце; учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа;најсложеније послове из дјелокруга рада Дирекције и друге послове по налогу претпостављеног.

6

Самостални/а савјетник/ца И

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука - право

-најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у      државним органима

1

Обавља послове који се односе на:

 давање мишљења у вези са примјеном прописа из области здравствене заштите и здравственог осигурања; давање мишљења на закључивање уговора са здравственим установама ван Црне Горе за здравствене услуге које не могу да обезбиједе даваоци здравствених услуга у Црној Гори са којима Фонд има закључене уговоре; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку у вези са остваривањем права на здравствену заститу; обрађује захтјеве грађана у вези са остваривањем здравствене заштите и друге послове по налогу претпостављеног.

7-8

Самостални/а савјетник/ца И -за здравствену заштиту

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право

-најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

2

Обавља послове који се односе на:  на праћење и проучавање стања у здравственој заштити; поступак утврђивања и праћења испуњености услова за рад здравствених установа;прати рад савјетодавних и координационих тијела; учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа; спроводи управни надзор над примјеном прописа из обасти здравствене застите; води управни поступак из дјелокруга рада директората; доношење рјешење у складу са Законом о управном поступку у вези са остваривањем права на здравствену заштиту; сарађује са НВО и друге послове по налогу претпостављеног.

9

Самостални/а савјетник/ца И – за здравствену и палијативну његу

 - ВИИ1 ниво квалификације образовања

- факултет из области медицинских наука - Висока школа за медицинске сестре

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на:   планирање здравствене и палијативне његе; учествује у одговарању на питања грађана у вези са здравственом и палијативном његом; учествује у изради развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората и друге послове по налогу претпостављеног.

10

Самостални/а референт/киња –оператер/ка

 - ИВ1 ниво квалификације образовања

- најмање три године радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

-познавање рада на рачунару (Wорд, Еxцел, Интернет)

1

Обавља послове који се односе на:

 техничку припрему и сређивање материјала приликом израде нормативних аката; примање, евидентирање,распоређивање, достављање у рад и отпрему аката; води евиденцију приватних здравствених установа, кадра и опреме и друге послове по налогу претпостављеног.

1.2.          Дирекција за фармацију, биомедицину и трансплантацију

11

Начелник/ца дирекције

- ВИИ1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених

наука- право или факултет из области медицинских наука – медицина или фармација;

- најмање двије године радног

 искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословима;

 -положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; распоређивање послова на непосредне извршиоце; прати спровођење закона и подзаконских аката и других прописа у дјелокругу Дирекције; обавља све најсложеније послове из дјелокруга рада Дирекције и друге послове по налогу претпостављеног.

12

Самостални/а савјетник/ца ИИ – за фармацеутску област

 -ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области медицинских наука - фармација

- најмање три године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: унапрјеђење фармацеутске дјелатности; учествује у давању мишљења на Листу љекова; учествује у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; рационалну употребу љекова; медицинска средства; припрему и спровођење међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; сарадњу са Међународним инстутуцијама у области љекова и медицинских средстава и друге послове по налогу претпостављеног.

13

Самостални/а савјетник/ца ИИИ – за фармацеутску област

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области медицинских наука - фармација

- најмање двије године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: припремање информације о снабдјевености љековима у поступку стављања и скидања љекова са  Листе љекова; припремање података о  потрошњи љекова по фармаколошким групама и подгрупама, као и појединачним љековима; праћење параметара рационалне потрошње љекова и медицинских средстава; учествовање у спровођењу међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; праћење и међународних стандарда у области љекова и медицинских средстава; и друге послове по налогу претпостављеног.

14

Самостални/а савјетник/ца ИИ

за органе, ткива, ћелије и трансфузију

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет  из области медицинских наука – медицина, фармација или стоматологија или факултет из области друштвених наука-право

 - најмање три године радног искуства

- положен стручни  испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика А2

1

Обавља послове који се односе на: вођење регистра биобанака у Црној Гори и регистра сагласности за извоз ћелија; вођење регистра давалаца; вођење листа чекања; извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и догађајима;сарадњу са међународним организацијама;учествовање у доношењу и спровођењу програма давалаштва органа, ткива,ћелија и крви; учествовање у раду међународних компетентних тијела из ове области; учествује у формирању организационог оквира за имплементацију трансплантационих програма; праћење и комуникација са националним координатором и болничким координаторима; праћење програма давалаштва органа;промоцију добровољног давалаштва крви, давања органа, ткива и ћелија у сврху лијечења; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку из дјелокруга директората и друге послове по налогу претпостављеног.

2. ДИРЕКТОРАТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ХАРМОНИЗАЦИЈУ ПРОПИСА

15

Генерални/а директор/ица

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право или економија  или факултет у области медицинских наука-медицина

 - најмање три године радног искуства на пословима руковођења  или осам година радног искуства на истим или сличним пословима у односу на послове радног мјеста;

- положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Руководи, координира и врши контролу обављања послова из дјелокруга рада Директората; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова, распоређује послове на непосредне извршиоце;обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директората и друге послове  по налогу претпостављеног

2.1.          Дирекција за хармонизацију прописа

16

Начелник/ца

 -ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословима 

-положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; непосредно учествовање у активностима које се односе на преговоре о приступању Црне Горе ЕУ; прати спровођење закона и подзаконских аката и других прописа у дјелокругу Дирекције;  припрему текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга Министарства;учествовање у изради стратегија, пројеката, акционих планова и докумената; планску припрему развојних и стратешких докумената; обављање најсложенијих послова из дјелокруга рада Дирекције и друге послове по налогу претпостављеног.

17

Самостални/а савјетник/ца И

 -ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет из области друштвених наука- право

- најмање пет година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: припрему и усклађивање текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга Министарства са правним поретком  ЕУ; праћење и ажурирање Портала Европских Интеграција; учешће у остваривању сарадње са другим органима у области европских интеграција; учествовање у изради стратегија, пројеката, акционих планова и докумената;припрему анализа процјене ефеката пропсиа;  давање мишљења  на нацрте и предлоге прописа у оквиру међуресорске сарадње, вођење управног поступка из надлежности директората  и друге послове по налогу претпостављеног.

18

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

 -ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет из области друштвених наука-право

- најмање двије године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у припреми и усклађивању текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга Министарства са правним поретком  ЕУ;учествује у припреми предлога за остваривање сарадње са другим органима у области европских интеграција;учествује у припреми предлога за остваривање сарадње са другим органима,вођење управног поступка из надлежности директората, и друге послове по налогу претпостављеног.

2.2.          Дирекција за међународну сарадњу

19

Начелник/ца

 

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право;

-најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословим

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом;старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; спровођење сарадње са међународним организацијама и  остваривање сарадње са другим органима у области европских интеграција; учествовање у  програмима за сарадњу са СЗО, УНИЦЕФ-ом и другим међународним организацијама; прати спровођење закона и подзаконских аката и других прописа у дјелокругу Дирекције; учествовање у припреми и усклађивању текстова приједлога закона, подзаконских аката  и других прописа из дјелокруга Министарства са правним поретком  ЕУ; припрему програма,  информација  и извјештаја из ове области; обављање најсложенијих послова из дјелокруга рада Дирекције и друге послове по налогу претпостављеног.

20

Самостални/а савјетник/ца И

за међународну сарадњу

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука –право или економија

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни  испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у изради извјештаја о здрављу и достављање истих међународним и другим организацијама; припрему предлога уговора о сарадњи са СЗО; координацију рада са фоцал поинтима; праћење радних тијела СЗО; припрему платформе за учешће представника Црне Горе у радним тијелима СЗО; припрему програма,  информација  и извјештаја из ове области и друге послове по налогу претпостављеног.

21

Савјетник/ца И

за међународну сарадњу

- ВИ ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука-право

- најмање три године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: праћење рада Здравствене мреже Југоисточне Европе (СЕЕХН); праћење имплементације Међународног здравственог правилника (ИХР);праћење имплементације резолуција, декларација и конвенција у области заштите здравља; припрему приједлога и праћење активности  органа за везу у припреми међународних споразума о здравственом осигурању, вођење управног поступка из надлежности директората и друге послове по налогу претпостављеног.

22

Самостални/а савјетник/ца И

за међународну сарадњу

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у спровођењу активности и  обавеза  Министарства у процесу придруживања и приступања ЕУ у области здравственог система; сарадњу са  надлежним  органима  и  институцијама у вези  са процесом  приступања ЕУ; праћење активности ових  органа  у  процесу придруживања  ЕУ; учествовање у припреми и усклађивању текстова приједлога закона, подзаконских аката  и других прописа из дјелокруга Министарства са правним поретком  ЕУ; припрему програма,  информација  и извјештаја из ове области; учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга Министарства, вођење управног поступка из надлежности директората и друге послове по налогу претпостављеног.

3. ДИРЕКТОРАТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

23

Генерални/а директор/ка

 -ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право или факултет из области медицинских наука-медицина

- најмање три године радног искуства на пословима руковођења  или осам година радног искуства на истим или сличним пословима у односу на послове радног мјеста;

- положен стручни испит за рад државним органима.

1

Руководи и координира радом Директората; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова, распоређује послове на непосредне извршиоце;врши израду  стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората;обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директората и друге послове по налогу претпостављеног.

24

Самостални/а савјетник/ца И

за јавно здравље

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право  или факултет у области медицинских наука-медицина

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на:

учешће у  изради нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; као и у области превенције и контроле заразних и хроничних незаразних болести (припрема садржаја за комуникацију са медијима, медијске кампање), припрему плана програмских и пројектних активности у области програмске здравствене заштите,стратешко планирање, координација, праћење и извјештавање о имплементацији политика и мјера: на превенцији фактора ризика за појаву хроничних незаразних болести и стања у свим узрастима (спречавање опасне и штетне употребе алкохола, контроли дувана, превенција прекомјерне тежине, промовисање физичке активности, превенција повреда), у области менталног здравља, води управни поступак из дјелокруга директората, праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва; анализу фактора ризика који негативно утичу на здравље становништва; јачање јавног здравља, животну средину и здравље; праћење имплементације политика и мјера из области менталног здравља;давање мишљења о безбједности и здравственој исправности воде за људску употребу; промоцију здравих стилова живота и здраве исхране; учествовање у одговарању на питања грађана у вези са јавним здрављем и животном срединоми и друге послове по налогу претпостављеног.

25

Самостални/а савјетник/ца И

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области медицинских наука- медицина,стоматологија, фармација

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: спровођење здравствене политике на свим нивоима здравствене заштите; предлагање мјера за унапријеђење здравствене заштите; сарадњу са Коморама и непосредно праћење рада професионалних удружења; сарадњу са НВО које се баве здрављем; учествовање у одговарању на питања НВО цивилног сектора; достављање извјештаја Канцеларији за сарадњу са невладиним сектором и друге послове по налогу претпостављеног.

26

Самостални/а савјетник/ца И

 -ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет из области техничко технолошких наука

- најмање пет година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове које се односе на:  учествовање у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; медицинска средства; спровођење закона који се односи на прекурсоре; издавање дозволе за увоз, извоз и стављање прекурсора у промет;  водјење Регистра прекурсора, контакт особа за: ХБРН; праћење прописа који се односе на козметичке производе; вођење регистра пријаве првог стављања козметичких производа на тржиште Црне Горе; обавља све управне послове везане за козметичке производе (посуђе, прибор, опрему, уређаје и амбалажу за производњу и стављање у промет козметичких производа); сарадњу са органима инспекцијског надзора за козметичке производе; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку у дијелу дозвола за увоз, извоз и транзит, као и производњу и промет прекурсора и друге послове по налогу претпостављеног.

27

Савјетник/ца И

 -ВИ ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука 

- најмање три године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: прикупљање података који се односе на праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва и здравствену заштиту посебно осјетљивих и угрожених група становништва; праћење и анализу вођења збирки података, евиденција у здравству и посебних регистара; припрему програма, информација и извјештаја из ове области и друге послове по налогу претпостављеног.

4. ДИРЕКТОРАТ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЈЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЗДРАВСТВУ

28

Генерални/а директор/ка

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право  или факултет у области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација

- три године радног искуства на пословима руковођења или осам година радног искуства на истим или сличним пословима у односу на послове радног мјеста;

- положен стручни испит за рад у државним органима;

-знање енглеског језика Б1;

1

Руководи и координира радом Директората; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова, распоређује послове на непосредне извршиоце;врши израду  стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората;обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директората и друге послове по налогу претпостављеног

4.1   Дирекција за контролу и унапрјеђење квалитета здравствене заштите, увођење нових медицинских технологија и акредитације у здравству

29

Начелник/ца

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области медицинских наука - медицина, стоматологија или фармација или факултет у области друштвених наука- право или економија

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословим

-положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; прати спровођење закона и подзаконских аката и других прописа у дјелокругу Дирекције, старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака;предлаже мјере за унапрједјење квалитета здравствене застите и врши најсложеније послове из дјелокруга Дирекције,  као и друге послове по налогу претпостављеног.

30

Самостални/а савјетник/ца И за квалитет здравствене заштите и остваривање права пацијената

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација или  факултет из области друштвених наука- право  

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: јачање капацитета за управљање квалитетом; системско мјерење побољшања квалитета и безбједности (праћење, унапрјеђење и промовисање показатеља квалитета и резултата рада у здравственим установама); увођење националних смјерница добре клиничке праксе, клиничке путеве, путеве обраде пацијената у болницама; учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката, екстерне провјере квалитета стручног рада здравствених установа,  и других прописа, поступање по приговорима пацијената; испитивања задовољства пацијената; анкетирање пружалаца здравствених услуга о задовољству учешћем у обезбјеђивању и унапрјеђењу квалитета; праћење и прикупљање података о листама чекања; учествује у припреми националних смјерница добре клиничке праксе, клиничких путева, путева обраде пацијената у болницама; вођење управног поступка из надлежности директората и друге послове по налогу претпостављеног.

31

Самостални/а савјетник/ца И

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-  факултет из области медицинских наука-медицина- висока школа за медицинске сестре, стоматологија, фармација или факултет из области друштвених наука- право

- најмање пет године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: сарадњу са надлежним институцијама у области акредитације здравствених установа; учествовање у изради националних смјерница добре клиничке праксе; вођење регистра издатих цертификата о акредитованим здравственим установама; учествовање у  екстерној провјери квалитета стручног рада здравствених установа, израду критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступности листа чекања јавности (сајт Министарства здравља и здравствених установа); праћење примјене и ефеката нових  здравствених технологија;  предлаже критеријуме за увођење и процјену нових здравствених технологија; на захтјев здравствених установа а на основу мишљења Комисије за процјену здравствених технологија, води управни поступак у вези дооношења рјешења за дозволу за коришћење нове здравствене технологије, учествује у припреми смјерница за процјену здравствених технологија; праћење и организовање едукативних програма у вези  увођења и процјене нових здравствених технологија; сарадња са европксом мрежом институција за процјену здравтсвених технологија- ЕУ нет ХТА као друге послове по налогу претпостављеног.

32

Самостални/а савјетник/ца ИИИ за акредитацију

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука-право или економија или факултет у области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација

- најмање двије године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: учествује у доношењу законске регулативе за спровођење поступака акредитације здравствених установа; спровођење поступака акредитације здравствених установа; издавање цертификата; сарадњу са надлежним институцијама у области акредитације здравствених установа; учествовање у изради националних смјерница добре клиничке праксе; вођење регистра издатих цертификата о акредитованим здравственим установама; учествовање у  екстерној провјери квалитета стручног рада здравствених установа, израду критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступности листа чекања јавности (сајт Министарства здравља и здравствених установа); вођење управног поступка из надлежности директората и друге послове по налогу претпостављеног.

4.2 Дирекција за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству

33

Начелник/ца

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- право

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословим;

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; планирање развоја кадрова у здравству у складу са потребама здравственог система; припрему плана и реализације континуираног унапрјеђења знања и вјештина здравствених радника; најсложеније послове који се односе на специјалистичко и уже специјалистичко стручно усавршавање запослених у здравственој дјелатности; учествовање у припреми приједлога закона, подзаконских аката и других прописа; друге послове по налогу претпостављеног.

34-35

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- економија или право

- најмање двије године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

2

Обавља послове који се односе на: припрему финансијске пројекције планова за континуирану медицинску едукацију здравствених радника и здравствених сарадника;  учешће у припреми годишњег плана специјализација и ужих специјализација; израду плана за континуирану медицинску едукацију здравствених радника; припремање процјене потребних финансијских средстава за специјализације и уже специјализације које су одобрене годишњим планом;  прибављање потребних информација и података од здравствених установа; учесце у имплементацији програма стручног оспособљавања лица са високим образовањем; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку у вези са прекидом и полагањем специјалистичког стажа и води управник поступак из надлежности директората, доношење решења по жалбама на одлуке о додјели специјализације и друге послове по налогу претпостављеног.

36-37

Самостални/а референт/киња

-ИВ 1 ниво квалификације образовања,

 -најмање три године радног искуства.

-положен стручни испит за рад у државним органима,

- познавање рада на рачунару

2

Обавља послове који се односе на: вођење евиденција о броју и структури одобрених специјализација;прикупљање податаказа анализу и праћење потреба здравственог система за специјалистичким усавршавањем на свим нивоима здравствене заштите;вођење евиденција о рјешењима о прекиду, полагању специјалистичког испита и примаријатима и  друге послове по налогу претпостављеног.

5. ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕКОНОМИКУ И ПРОЈЕКТЕ У ЗДРАВСТВУ

38

Генерални/а директор/ица

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- економија или факултет из области техничко - технолошких наука – електротехника,електоника

- три године радног искуства на пословима руковођења или осам година радног искуства на истим или сличним пословима у односу на послове радног мјеста;

- положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Руководи и координира радом Директората; врши контролу обављања послова из дјелокруга рада Директората; врши послове високог програмског службеника; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова; распоређује послове на непосредне извршиоце и обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директората и друге послове по налогу претпостављеног.

5.1 Дирекција за економику у здравству

39

Начелник/ца

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- економија или факултет из области техничко-технолошких наука-металургија

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословим;

 -положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односе на: руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање за благовремено и правилно извршавање послова и задатака у Дирекцији; давање сагласности на: финансијску процјену годишњег програма здравствене заштите и цијене здравствених услуга; припрему и праћење спровођења плана управљања медицинским отпадом; давање сагласности на предлог одлуке о распореду средстава Фонда за здравствено осигурање и план годишњих потреба за љековима, медицинским средствима и опремом; припрему методологије снабдијевања здравствених установа љековима, медицинским средствима и опремом; давање сагласности на годишњи план јавних набавки и планове потреба за донацијама за здравствене установе; припрему предлога мјера за унапређење система управљања донацијама у здравственим установама; координацију ТАИЕX подршке; учествовање у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из своје недлежности; врши друге послове по налогу претпостављеног.

40

Самостални/а савјетник/ца И

 -ВИИ 1 ниво квалификације образовања,

- факултет из области друштвених наука- економија

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у давању сагласности на финансијску процјену годишњег програма здравствене заштите; учествовање у давању сагласности на: цијене здравствених услуга које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем; предлог цијена здравствених услуга које се пружају трећим лицима, цијене здравствених услуга које се пружају изнад обима стандарда здравствене заштите, као и цијена здравствених услуга које се пружају под посебним условима; припрема извјештаја о произведеним количинама медицинског отпада у здравственим установама; учествовање у давању сагласности на планове потреба за донацијама у здравственим установама;  припрема извјештаја о реализованим донацијама у здравственим установама;  праћење реализације мјера економске политике у систему здравства; израду процјене фискалног утицаја за сва законска, стратешка и развојна документа из надлежности министарства у оквиру анализе утицаја прописа (РИА); друге послове по налогу претпостављеног.

41

Самостални/а савјетник/ца ИИ

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања,

- факултет из области друштвених наука - економија или право 

- најмање три године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: финансијско праћење извршења уговора између Фонда и давалаца здравствених услуга; финансијско праћење потрошње љекова и медицинских средстава који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; праћење издатака за зараде запослених у здравственим установама чији је оснивач држава; учествовање у давању сагласности на предлог одлуке о распореду средстава Фонда за здравствено осигурање; учествовање у давању сагласности на план годишњих потреба за љековима, медицинским средствима и опремом; учествовање у припреми методологије снабдијевања здравствених установа љековима, медицинским средствима и опремом; учествовање у давању  сагласности и праћење реализације годишњег плана јавних набавки за здравствене установе чији је оснивач држава; израду процјене фискалног утицаја за сва законска, стратешка и развојна документа из надлежности министарства у оквиру анализе утицаја прописа (РИА);вођење управног поступка из дјелокруга директората, друге послове по налогу претпостављеног.

5.2 Дирекција за пројекте у здравству

42

Начелник/ца

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања - факултет из области друштвених наука или факултет у области техничко -технолошких наука

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословим;

- положен стручни испит за рад у државним органима

Знање енглеског­ језика Ц1

1

Обавља после који се односе на: руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање за благовремено и правилно извршавање послова и задатака у Дирекцији;  сарадњу са свим тијелима и структурама укљученим у процес коришћења ИПА програма; припрему предлога пројеката изградње и инвестиција у здравству; давање сагласности на инвестиционе планове и програме из дјелатности здравствене установе; припрему предлога програма интеграције јавног и приватног сектора; припрему предлога приоритетних капиталних пројеката; давање предлога пројеката за реализацију кроз модел јавно-приватног партнерства; праћење располагања државном имовином од стране здравствених установа; давање сагласности за располагање државном имовином у здравственим установама; сарадњу на реализацији пројеката са међународним институцијама; координирање процесом програмирања, имплементације, мониторинга и евалуације програма техничке и финансијске подршке ЕУ (ИПА); обавља и друге послове по налогу предпостављених и СПО–а, који произилазе из обавеза у складу са међународним споразумима, националним законодавством и важећим процедурама за управљање претприступном подршком

43

Самостални/а савјетник/ца И

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука- економија или факултет у области техничко-технолошких наука- електротехника,електроника

- најмање пет година радног искуства

- положен стучни испит за рад у државним органима

- познавање рада на рачунару (Еxцел, Wорд, Интернет)

1

Обавља послове који се односе на: праћење стања државне имовине у здравственом систему; учествовање у припреми и праћење реализације пројеката изградње и инвестиција у здравству; учествовање у давању сагласности на инвестиционе планове и програме из дјелатности здравствене установе и праћење њихове реализације; учествовање у припреми предлога приоритетних капиталних пројеката; праћење реализације капиталних инвестиција у здравству; обављање функције службеника за програмирање унутар јединице за имплементацију пројеката у Министарству; процес програмирања ЕУ фондова; праћење реализације различитих програма; идентификовање, процјену, праћење и контролу могућих околности које могу неповољно утицати на остваривање утврђених циљева ПИУ; друге послове по налогу претпостављеног који произилазе из обавеза у складу са међународним споразумима, националним законодавством и важећим процедурама за управљање претприступном подршком.

44

Самостални/а савјетник/ца И

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области техничко-технолошких наука-електротехника или факултет из области природних наука –математика и рачунарске науке

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика – Б2

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у изради пројеката у области здравства; учествовање у дефинисању стандарда и повезивању са другим базама података; редовно сарађује са надлежним органом за имплементацију пројеката финансираних из средстава ЕУ; учествује у припреми тендерске документације, процесу уговарања, плаћањима, извјештавању и надгледању имплементације уговора;  друге послове по налогу претпостављеног који произилазе из обавеза у складу са међународним споразумима, националним законодавством и важећим процедурама за управљање претприступном подршком;

45

Самостални/а савјетник/ца И

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања,

- факултет из области друштвених наука

- најмање пет година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: праћење располагања државном имовином од стране здравствених установа; учествовање у давању сагласности за располагање државном имовином у здравственим установама; учествовање у припреми предлога програма интеграције јавног и приватног сектора и праћење његове реализације; учествовање у давању предлога пројектата за реализацију кроз модел јавно-приватног партнерства и праћење реализације истих; праћење програма приватизације у здравству; припрему пројеката и селекцију пројектних идеја; праћење реализације пројеката са међународним институцијама; редовно сарађује са надлежним органом за имплементацију пројеката финансираних из средстава ЕУ; учествује у припреми тендерске документације, процесу уговарања, плаћањима, извјештавању и надгледању имплементације уговора; друге послове по налогу претпостављеног који произилазе из обавеза у складу са међународним споразумима, националним законодавством и важећим процедурама за управљање претприступном подршком; води управни поступак из надлежности директората; учествује у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа, води управни поступак из дјелокруга директората и друге послове по налогу претпостављеног.

6. КАБИНЕТ МИНИСТРА

46

Шеф/ица кабинета

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених или хуманистичких наука

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословима;

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на:административне послове за потребе министра; примање и разматрање представки и притужби грађана; протоколарне послове; припрему платформи и извјештаја са међународних сусрета министра; сарадњу са  другим органима и    институцијама; разматрање поднесака физичких и правних лица упућених министру; припрему програма посјета министра; друге послове по налогу претпостављеног.

47

Самостални/а савјетник/ца И –преводилац

 

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет  из области хуманистичких наука –енглески језик и књижевност

- најмање пет година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља  послове који се односе на: превођење докумената са енглеског и на енглески језик; писану и усмену коресподенцијуна енглеском језику за потребе министра за државног секретара и генералне директоре; консекутивно превођење на састанцима; учествовање у припреми и изради брошура, публикација, информатора о раду министарства и њихово превођење на енглески језик;друге послове по налогу  претпостављеног.

48-49

Самостални/а савјетник/ца И

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука – право или факултет из области техничко-технолошких наука или хуманистичких наука

-најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

2

2

Обавља послове који се односе на: техничку подршку у конципирању комуникационих кампања, развоју комуникационих алата, изради комуникационих планова и медијском планирању за потребе стратешких политика министарства; конципирање саопштења за јавност и одговора на медијске упите, организовање и праћење конференција, брифинга и других медијских активности и јавних наступа министра и руководилаца директората; мониторинг медија, техничку и логистичку подршку у организацији медијских догађаја министарства; техничку и логистичку подршку у припреми публикација министарства и друге послове везане за односе с јавношту и по налогу претпостављеног.

50

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

 -ВИИ1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука –економија или факултет из области хуманистичке науке

- најмање двије године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: подршку у конципирању планских и стратешких докумената Министарства, интерних и екстерних дописа Министарства, изради планова рада Министрарства и приједлога за програм рада Владе; прати реализацију активности кроз интерну комуникацију у Министарству; подршку у комуникацији са социјалним партнерима односно синдикатима у здравству; учествовање у припреми одговора на медијске упите; техничку и логостичку подршку у припреми публикацији министарства, пресс цлипинг-пресс реалесе и пресс кит, израду периодичних анализа медија (електронских и штампаних) и друге послове по налогу претпостављеног.

51

Самостални/а референт/киња  - технички секретар

 -ИВ 1 ниво квалификације образовања

- најмање три године радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: техничку припрему материјала за сједнице Владе, Скупштине и њихових радних тијела; вођење евиденције закључака Владе; вођење подсјетника обавеза министра; слање и пријем електронске посте за потребе министра; друге послове по налогу претпостављеног.

52

Самостални/а референт/киња

- ИВ1 ниво квалификације образовања

- најмање три године радног искуства

- положен стручни испит  за рад у државним органима

- положен возачки испит «Б» категорије

1

Обавља послове који се односе на: завођење односно евиденцију свих писмена кроз књиге пријема поште у Кабинету министра; фотокопирање материјала за потребе кабинета министра; обављање послове интерне доставе поште и експедицију поште из Кабинета министра; преузимање и предају пошиљки за потребе Кабинета министра; управљање возилом министра; старање о техничкој исправности возила, регистровање и вођење сервисних картона возила; вођење потребне евиденције о раду и техничкој исправности возила министра, пређеној километражи и утрошку горива; вођење прописане евиденције о коришћењу возила министра – образац ПН и образац ОК; друге послове по налогу претпостављеног.

7. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЛИТИКЕ ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА

53

Начелник/ца

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет из области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим  пословима

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Ц1

1

Руководи и координира радом  Одјељења; контролише обављање послова из дјелокруга рада Одјељења; распоређује послове на непосредне извршиоце; обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Одјељења,координира успостављањем националне базе података и информација по индикаторима Европске агенције за праћење дрога и зависности од дрога; обједињавање националних податакао дрогама из надлежних државних органа за базу података; координира израду извјештаја за ЕМЦДДА и података за Реитоx; прати примјену националних стратешких   докумената за област дрога; учествује у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из области дрога и преузимање и усклађивање европске правне тековине и међународних конвенција и докумената из ове области ;координира у области смањења потражње дрога у процесу приступања ЕУ; сарађује са ЕУ експертима за политике дрога; учествује у раду и чланству у међународним тијелима за политике дрога: УНОДЦ, ЦНД, Савјет Европе, Група Помпиду, ЕМЦДДА, надлежни директорат Европске комисије; обавља стручне и административне послове за Државни савјет за спречавање злоупотребе дрога; сарађује са општинским канцеларијама за превенцију болести зависности; сарађује са НВО које се баве политикама дрога; и обавља и друге послове по налогу претпостављеног.

54

Самостални/а савјетник/ца И за политике за спречавање злоупотребе дрога

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука-право или економија

- најмање пет година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

 -знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: праћење и проучавање стања у области спрјечавања злоупотребе дрога; праћење  спровођење прописа и стратегија из своје надлежности и предлаже мјере за њихово унапређење; учествује у припремању анализа, извјештаја и информација у вези са стањем и примјеном прописа и стратегија;учествује у сакупљању и обради податакао дрогама за националну базу; сарађује са општинским канцеларијама за превенцију болести зависности; сарађује са НВО;и обавља и друге послове по налогу претпостављеног.

8. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ

55

Руководилац/ка

-ВИИ1 ниво квалификације образовања,

- пет година радног искуства на пословима у нивоу те квалификације образовања од чега двије године  на пословима ревизије

- сетртификат унутрашњег ревизора у јавном сектору;

- положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односе на: руковођење, планирање и организовање послова у Одјељењу; координацију и расподјелу радних задатака унутрашњим ревизорима; припрему и подношење на одобравање министру предлога повеље унутрашње ревизије; припрему и подношење на одобравање министру стратешког и годишњег плана рада унутрашње ревизије; одобравање планова обављања појединачне ревизије; праћење спровођења годишњег плана рада унутрашње ревизије и примјену методологије унутрашње ревизије у складу са  Међународним стандардима унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; праћење спровођења датих препорука унутрашње ревизије; спровођење надзора над извршењем послова унутрашње ревизије у циљу професионалног и компетентног вршења унутрашње ревизије; давање савјетодавних (консултантских) услуга министру приликом увођења нових система и унапређења постојећих система; припрему и подношење на одобравање министру плана за континуирану професионалну обуку и стручно усавршавање унутрашњих ревизора; припрему и достављање министру на одобрење годишњег и периодичних извјештаја о раду унутрашње ревизије; достављање министру извјештаја о резултатима сваке појединачне ревизије; достављање министру извјештаја о ограничењима постављеним руководиоцу јединице за унутрашњу ревизију и унутрашњим ревизорима у вршењу ревизије и извјештај о адекватности ресурса за обављање унутрашње ревизије;  обављање  најсложенијих појединачних ревизија у складу с Мисијом унутрашње ревизије, Међународним оквиром професионалне праксе (основни принципи за професионалну праксу унутрашње ревизије, Етички кодекс, Стандарди и Дефиниција интерне ревизије) и прописима којима је уређена унутрашња ревизија у јавном сектору Црне Горе, примјењујући систематичан дисциплинариан приступ оцјени и унапријеђењу ефективности процеса управљања ризиком, интерних контрола и процеса управљања; обављање надзора над спровођењем појединачне ревизије; израду интерних процедура за Одјељење; сарадњу са Централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија, Државном ревизорском институцијом, другим међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; и друге послове по налогу претпостављеног.

56

Старији/а унутрашњи/а ревизор/ка

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- три године радног искуства на пословима у нивоу те квалификације нивоа образовања од чега једну годину на пословима ревизије,

-сертификат унутрашњег ревизора у јавном сектору;

- положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односе на: планирање и обављање појединачне ревизије, ревизије програма и пројеката који се у цјелости или дјелимично финансирају из средстава ЕУ и било којих других фондова и средстава која обезбјеђују друга међународна тијела и институције, и посебних ревизија на захтјев министра, на основу годишњег плана рада унутрашње   ревизије; вођење и чување сталног и текућег ревизорског досијеа за сваку појединачну ревизију; израду нацрта ревизорског извјештаја по обављеној ревизији; праћење спровођења датих препорука унутрашње ревизије и вођење регистра препорука; учествовање у изради стратешких и годишњих планова рада унутрашње ревизије; учествовање у изради годишњег и периодичних извјештаја о раду унутрашње ревизије, извјештаја о ограничењима постављеним руководиоцу јединице за унутрашњу ревизију и унутрашњим ревизорима у вршењу ревизије и извјештаја о адекватности ресурса за обављање унутрашње ревизије; учествовање у изради плана за континуирану професионалну обуку и стручно усавршавање унутрашњих ревизора; иницирање и предлагање промјене у начину рада; праћење  спровођења препорука Државне ревизорске институције; сарадњу са Директоратом за централну хармонизацију Министарства финансија, Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; учествовање у савјетодавним ангажманима и изради извјештаја о пруженим савјетодавим услугама, друге послове по налогу претпостављеног.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕГРАЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНи СИСТЕМ и Е- ЗДРАВЉЕ

57

Начелник/ца

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања;

- факултет из области техничко-технолошких наука: електротехника,електроника или факултет из области природних наука: математика и рачунарске науке;         -најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословима;

- положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове које се односе на: руковођење и координирање радом Одјељења; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; сарадњу са свим организационим јединицама Министарства, другим министарствима и органима управе, као и здравственим установама; одлучивање о предлозима мјера за повећање ефикасности рада ИЗИС-а и система еЗдравље; подршку пројектима других организационих јединица у дијелу планирања и употребе ИЦТ и електронских сервиса у домену еЗдравља; праћење нових достигнућа, стандарда и методологија из области управљања пројектима у ИЦТ сектору и предлагање одговарајућих рјешења припрему планова, програма и извештаја из надлежности Одјељења, давање смјерница за ефикасну контролу; и обавља и друге послове по налогу претпостављеног.

58

Самостални/а савјетник/ца И

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области техничко-технолошких наука- електротехника,електроника или

факултет из области природних наука- математика и рачунарске науке;

- најмање пет година радног искуства;

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: давање стручне подршке пројектима других организационих јединица у дијелу планирања и употребе ИЦТ-а; праћење реализације пројеката у надлежности Одјељења и предлагање мјера за унапређење истих; предлагање и спровођење мјера за повећање ефикасности рада ИЗИС-а и система еЗдравље; учествовање у припреми планова, програма и извештаја из надлежности Одјељења; праћење стања коришћења софтвера у здравственом систему; анализира захтјеве добијене од крајних корисника ИЗИС-а и система еЗдравље у циљу унапређења пословних процеса; праћење рада и предлагање даљег развоја портала еЗдравље; праћење савремених трендова и давање смјерница за израду wеб рјешења који се односе на wеб портал Министарства учествовање у припреми анализа, елабората и стратешких докумената из области ИЦТ-а праћење нових достигнућа и стандарда из области информационе безбједности и мрежне инфраструктуре и предлагање примјене одговарајућих рјешења и друге послове по налогу претпостављеног.

59

Самостални/а референт/киња                                                

- ИВ1 ниво квалификације образовања

- најмање 3 године радног искуства

- познавање рада на рачунару (Еxцел, Wорд, Интернет, Поwер Поинт)            

- положен стручни испит  за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: техничку припрему материјала за електронске сједнице Владе; ажурирање и администрирање интернет странице и wеб Портала Министарства; техничку и логистичку подршку у организацији медијских догађаја Министарства; техничку израду одговарајућег фото, аудио и видео материјала; управљање архивом фото, аудио и видео материјала о активностима Министарства; учествовање у пријему информатичке опреме и софтwаре-а у Министарству; администрирање рачунара и рачунарске опреме у Министарству, савјетодавну подршку службеницима Министарства здравља за корисцење софтwера (канцеларијски софтвери и намјенске апликације); вођење одговарајућих евиденција, и друге послове по налогу претпостављеног.

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

60

Начелник/ца

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет из области друштвених наука –право

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословим;

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: координирање радом Службе; праћење закона и других прописа који регулишу радне односе запослених у органима државне управе; израду општих аката Министарства;сарадњу са Управом за кадрове у погледу оглашавања,  вођења централне кадровске евиденције; спровођење мјера по налогу управног инспектора у циљу отклањања неправилности у раду Министарства; водјење кадровске  евиденције  и других  евиденција из области рада;друге послове по налогу претпостављеног.

61

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

 -ВИИ1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених наука -право

- најмање двије године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

- познавање рада на рачунару

1

Обавља послове који се односе на: припрему предлога рјешења, потврда, и других појединачних аката из области радних односа, ЈПР образаца; пријаву и одјаву запослених службеника и чланова њихових породица;обавља послове посредника по Закону о забрани злостављања на раду; припрему и спровођење Плана интегритета; вођење евиденције о поклонима у складу са Законом о спрјечавању сукоба интереса; вођење централне кадровске евидемције (КИС);  сарадњу са Управом за кадрове; ажурирање персоналних досијеа службеника у Министарству, укључујући, њихов статус, плате, одсуства и друге евиденције; вођење управног поступка по захтјевима за слободан приступ информацијама и доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку из дјелокруга Службе; припремање и ажурирање водича за слободан приступ информацијама и  друге послове по налогу претпостављеног.

62

Самостални/а референт/киња –оператер/ка

 - ИВ1 ниво квалификације образовања

- најмање три године радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

-познавање рада на рачунару (Wорд, Еxцел, Интернет)

1

Обавља послове који се односе на: израду табела и уношење података; унос података у КИС  базу; снимање и скенирање  текстова; достављање материјала за потребе министарства;припрему  материјала који се разматрају на сједницама сталних комисија министарства;старање о ажурном   вођењу и архивирању записника и одлука донијетих у раду комисија министарства;техничку припрему и средјивање материјала приликом израде нормативних аката и  доставу и архивирање истих; друге послове по налогу  претпостављеног.

63-65

Самостални/а референт/киња-архивар– уписничар

-ИВ1 ниво квалификације образовања

- најмање три година радног искуства

- положен стручни испит  за рад у државним органима

-познавање рада на рачунару (Wорд)

3

Обавља  послове  који се односе на: аутоматску обраду аката  у оквиру вођења канцеларијског пословања; примање, евидентирање, распоређивање, достављање у рад и отпрему аката, сходно прописима о канцеларијском пословању; руковање печатима и штамбиљима Министарства  са којима се дужи; доставу поште по организационим јединицама; вођење протокола поверљиве и строго поверљиве поште; друге  послове по налогу претпостављеног.

66

Самостални/а референт/киња

- ИВ1 ниво квалификације образовања

- најмање три године радног искуства

- положен стручни испит  за рад у државним органима

- положен возачки испит «Б» категорије

1

Обавља послове који се односе на: пријем свих писмена упућених преко поште или непосредно; отклањање недостатака који се могу отклонити приликом пријема поште; завођење односно евиденцију кроз књиге пријема поште; одвајање писмена према хитности и материји и распоред по организационим јединицама; отпрему поште преко доставне књиге органима и институцијама;фотокопирање материјала;обављање послове интерне доставе поште и експедицију поште;преузимањеи предајупошиљки; управљање возилом, старање о техничкој исправности возила,регистровање и вођење сервисних картона возила; вођење потребне евиденције о раду и техничкој исправности возила, пређеној километражи и утрошку горива; превоз запослених; послове возача за потребе министра; вођење прописане евиденције о коришћењу возила – образац ПН и образац ОК; друге послове по налогу претпостављеног.

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

67

Начелник/ца

- ВИИ-1 ниво квалификације образовања

- Факултет из области друштвених наука-економија

- најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства на другим пословим;

- Положен стручни испит,

- Познавање рада на рачунару.

1

Обавља послове који се односе на: координирање и организовање рада Службе; старање о законитом и ефикасном вршењу финансијских послова у Служби; надзор и контролу над извршењем буџета Министарства; обављање финансијског задатка који се  односи на овјеравање захтјева за плаћање; праћење мјесечних варанта и њиховог утрошка; учествовање у припреми будзетске потребе за финансирање органа (финансијски план); контролу обрачуна зарада; контролу пуноважности предлога захтјева за плаћање државним новцем; контакт са надлежним државним органом за послове финансија и пословним банкама; ажурно водјење књиговодствене документације; учествовање у изради финансијских исказа; друге послове по налогу претпостављеног.

68

Самостални/а савјетник/ца ИИ -службеник за јавне набавке

 - ВИИ 1 ниво квалификације образовања

 - факултет из области друштвених наука – право или економија

- најмање три године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

- положен стручни испит за рад на пословима јавних набавки

1

Обавља послове који се односе на: праћење  и примјену прописа који се односе на јавне набавке; стручне и оперативне послове у процедури јавне набавке; припрему плана јавних набавки  и одлуке о покретању поступака јавних набавки; спровођење поступка јавне набавке на начин и по процедури предвиђеној законом; припрему извјештаја о спроведеним јавним набавкама; вођење евиденција јавних набавки; друге послове по налогу претпостављеног.

69

Самостални/а референт/киња –књиговођа

 -ИВ1 ниво квалификације образовања

- најмање три године радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: књижење цјелокупне финансијске документације; плаћање  по достављеним рачунима; предавање дневне документације; припремуизвјештаја о измиреним и  неизмиреним обавезама;припрема података за израду буџета Министарства; припрему података за израду кварталних и годишњих(завршни) финансијских извјештаја; послове  материјалног  књиговодства;праћење финансијске реализације уговора закључених у поступку јавних набавки; друге послове по налогу претпостављеног.

70

Самостални/а референт/киња  за обрачун

-ИВ1  ниво квалификације образовања- економског смјера 

- најмање три година радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: обрачун зарада; припрема података потребних за планирање  средстава за зараде; достављање мјесечних  извјештаја  о  зарадама запослених у Министарству; вођење благајничког пословања, књиге благајне и усаглашавање стварног   стања са књиговодственим  стањем;припрему и достављање Пореској управи података о плаћеним порезима и доприносима, обрасца М4; подизање аванса готовине,друге послове по налогу претпостављеног.