Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Министарство здравља | ОСЦЕ

Организација Министарства здравља Црне Горе

Организационе јединице:

1. Директорат за здравствену заштиту

1.1   Дирекција за организацију и функционисање здравствене заштите

1.2   Дирекција за биомедицину и трансплантацију

2. Директорат за међународну сарадњу и хармонизацију прописа

2.1   Дирекција за хармонизацију прописа

2.2   Дирекција за међународну сарадњу и међународне уговоре

3. Директорат за јавно здравље и програмску здравствену заштиту

4. Директорат за контролуквалитета здравствене заштитеи унапрјеђење људских ресурсау здравству

4.1   Дирекција за контролу и унапрјеђење квалитета здравствене заштите

4.2   Дирекција за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству

5. Директорат за економику и пројекте у здравству

5.1   Дирекција за економику у здравству и ИТ систем

5.2   Дирекција за пројекте у здравству

6. Одјељење за политикеспрјечавања злоупотребе дрога

7. Одјељење за унутрашњу ревизију

8. Кабинет министра

9. Служба за кадровске и опште послове

10. Служба за финансије, рачуноводство и јавне набавке

1. У Директорату за здравствену заштиту врше се послови који се односе на: праћење,функционисање и развој система здравствене заштите и здравствених услуга; праћење и унапрјеђење здравственог стања и здравствених потреба становништва; унапрјеђење здравствене његе пацијената;праћењездравствених стандарда и обима пружања здравствене заштите;управни надзор над спровођењем закона из области здравствене заштите и здравственог осигурања; првостепени поступак по захтјевима странака у остваривању права из области здравствене заштите; другостепени поступак по рјешењима која доноси Фонд за здравствено осигурање као првостепени орган у рјешавању о правима осигураника из области здравственог осигурања; унапрјеђење фармацеутске политике; давање мишљења на Листу љекова; учествовање у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; медицинска средства;учешће у креирању здравствене политике са циљем развоја и унапрјеђења здравствене заштите у области биоетике и биомедицине;послове надлежног органа (ЦА) за: крв, ћелије, ткива и органе, врши извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и озбиљним нежељеним догађајима у односу на крв, ћелије, ткива и органе; вођење регистра давалаца; вођење листа чекања према врстама  органа, ткива и ћелија; вођење регистра здравствених установа за АРТ; вођење регистра о сакупљеним, одабраним и чуваним полним ћелијама; вођење регистра представништава биобанака на територији Црне Горе и  регистра сагласности за извоз и складиштење ткива и ћелија у биобанкама;учешће у изради нормативних, стратешких и развојних докумената; праћењу и анализи система здравствене заштите у земљама региона и Европске уније.

1.1. У Дирекцији за организацију и функционисање здравствене заштите врше се пословикоји се односе на: организацију, функционисање (праћење и планирање) и развој здравствене заштите (организацију, функционисање и развој здравствене заштите на примарном нивоу (ПЗЗ);  организацију, функционисање и развој здравствене заштите на секундарном и терцијарном нивоу (СЗЗ и ТЗЗ); организацију, функционисање и развој хитне медицинске помоћи и трансфузијске медицине); праћење стандарда и нормативаиз области здравствене заштите; координацију и планирање здравствене и палијативне његе; праћење и планирање транспорта пацијената унутар Црне Горе; хитан санитетски транспорт ван Црне Горе; припрему/предлагање рјешења интегрисаног приступа у пружању здравствене заштите; праћење услова које здравствене установе морају да испуњавају у погледу простора, кадра и медицинско-техничке опреме; праћење радног времена здравствених установа; праћење(контрола) рада здравствених установа чији је оснивач држава, као и чији је оснивач домаће или страно правно или физичко лице; успостављање и працењерада савјетодавних и координационих тијела;управни надзор над спровођењем закона из области здравствене заштите, јавног здравља и здравственог осигурања;првостепени поступак по захтјевима странака у остваривању права из области здравствене заштите; другостепени поступак по рјешењима која доноси Фонд за здравствено осигурање као првостепени орган у рјешавању о правима осигураника из области здравственог осигурања;обрада захтјеваграђана у вези са здравственом заштитом; учешће уизрадинормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората;давање мишљења на Листу љекова; учествовање удоношењу националне фармакопеје и магистралних формула; праћење здравствене политике и здравствене заштите у земљама региона и Европске уније.

1.2. У Дирекцији за биомедицинуи трансплантацију обављају се послови који се односе на: учешће у креирању здравствене политике са циљем развоја и унапрјеђења здравствене заштите у области биоетике и биомедицине;послове надлежног органа (ЦА) за: крв, ћелије, ткива и органе; извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и озбиљним нежељеним догађајима у односу на крв, ћелије, ткива и органе; вођење регистра давалаца; вођење листа чекања према врстама органа, ткива и ћелија; комуникацију са националним координатором и болничким координаторима; вођење јединственог регистра о поступцима асистираних репродуктивних технологија; вођење регистра здравствених установа за АРТ; вођење регистра о сакупљеним, одабраним и чуваним полним ћелијама; рад стручних тијела из области биоетике и биомедицине;учествовање у изради,нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; праћење и анализу области биоетике и биомедицине у земљама региона и ЕУ; вођење регистра представништава биобанака на територији Црне Горе и  регистра сагласности за извоз и складиштење ткива и ћелија у биобанкама; вођење и других законом прописаних регистара и евиденција у области биомедицине; послове у вези биолошких узорака узетих за коришћење у медицинске сврхе и  научно истраживање, као и друге послове у складу са законом.

2. У Директорату за међународну сарадњу и хармонизацију прописа обављају сепослови који се односе на: припреме студија, анализа, елабората, информација и програма из надлезности Директората;послове који сеодносе на усклађивање области здравствене заштите и усклађивање здравственог система у односу на област биоетике и биомедицине са прописима и препорукама ЕУ у процесу приступања Европској унији;праћење радакомора,здравствених установа и Фонда за здравствено осигурање Црне Горе; припрему планских докумената; доношење развојних приоритета; здравствену мрежу; примјену стандарда у прописивању услова за оснивање и рад здравствених установа, садржај и обим здравствене заштите; праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља; припрему предлога акционих планова и програма усмјерених на заштиту вулнерабилних категорија и смањење неједнакости у здрављу; праћење стратегије развоја здравственог система; праћење рада сталних стручних савјетодавних тијела - комисија министарства задужених за утврђивање стратегија у приоритетним областима здравствене заштите; припрему нацрта и предлога закона и других прописа у области здравствене заштите, здравственог осигурања и других области јавног здрављаса медјународним стандардима;праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља; сарадњу са надлежним органима и институцијама у вези са процесом приступања ЕУ и припремом програма, информација и извјештаја из ове области.

2.1. У Дирекцији за  хармонизацију прописа обављају се послови који се односе на: координирање усклађивања прописа Министарства здравља са прописима ЕУ; припрему образаца и табела о усклађености прописа са прописима ЕУ и предлагање мјера ради усклађивањазаконодавства; праћење усклађивања и напретка у испуњавању политичких и економских критеријума за чланство по поглављима правне тековине ЕУ (Ацqуис);припрему нацрта и предлога закона у области здравствене заштите и здравственог осигурања, као и њихово усклађивање са прописима ЕУ; планску припрему стратешких и развојних докумената, као и израду студија, анализа, елабората, информација који су стручна основа за; праћење ускладјеностиаката из дјелокруга рада Фонда; праћење имплементације резолуција, декларација, конвенција и протокола у области заштите здравља; усклађивање области здравствене заштите и усклађивање здравственог система у односу на област биоетике и биомедицине са прописима и препорукама ЕУ у процесу приступања Европској унији; сарадњу са надлежним органима и институцијама у вези са процесом приступања ЕУ и припремом програма, информација и извјештаја из ове области.

2.2. У Дирекцији за међународнусарадњуи међународне уговоре обављају се послови који се односе на: планирање и програмирање, остваривање, усклађивање и евиденцију међународне сарадње и проучавање међународних искустава у области здравства; комуникацију са међународним организацијама и другим правним и физичким лицима која се баве здрављем и остваривање континуиране сарадње са представницима билатералне сарадње и донаторских организација;стручну подршку у вези са активностима које се реализују у оквиру међународних пројеката са међународним организацијама, регионалним организацијама у области здравља, као и пословима у вези са приступањем Црне Горе Европској унији;припрему приједлога и координацију активности органа за везу у примјени међународних споразума о здравственом осигурању и здравственој заштити; праћење остваривања индикатора за националне извјештаје; обезбјеђивање достављања извјештаја о здрављу на захтјев међународних организација; разматрање програма за сарадњу са УНИЦЕФ-ом, УН агенцијама, као и другим међународним организацијама; припрему предлога уговора о сарадњи са СЗО; координацију рада са фоцал поинтима; праћење радних тијела СЗО; припрему платформи за учешће представника Црне Горе у радним тијелима СЗО; учешће у раду Здравствене мреже југоисточне Европе (СЕЕХН), праћење имплементације Међународног здравственог правилника (ИХР); припрему и спровођење међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; међународну сарадњу у области љекова и медицинских средстава; праћење обавеза и спровођење активности Министарства у процесу придруживања и приступања ЕУ у области здравственог система.

3. У Директорату за јавно здравље и програмску здравствену заштиту обављају се послови који се односе на: праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва; рано откривање болести; анализу фактора ризика који негативно утичу на здравље становништва; превенцију и контролу хроничних незаразних болести, превенцију и контролу заразних болести; праћење и контролу промета прекурсора; здравствену заштиту посебно осјетљивих и угрожених група становништва; јачање јавног здравља; припрему плана програмских и пројектних активности у области програмске здравствене заштите; контролу вођења збирки података, евиденција у здравству и посебних регистара; праћење мјера  заштите животне средине које су од утицаја на здравље грађана; промоцију здравих стилова живота и правилну исхрану; здравствену исправност воде за људску употребу и давање мишљења о њеној безбједности; стратешко планирање, координација, праћење и извјештавање о имплементацији политика и мјера: на превенцији фактора ризика за појаву хроничних незаразних болести и стања у свим узрастима (спречавање опасне и штетне употребе алкохола, контроли дувана, превенција прекомјерне тежине, промовисање физичке активности, превенција повреда), у области менталног здравља; здравствену едукацију и информисање о најчешћим здравственим проблемима, методама идентификације, превенције и контроле; сарадњу са хуманитарним и струковним организацијама и удружењима грађана и другим субјектима у унапрјеђењу здравствене заштите;праћење и сагледавање социјалних потреба становништва и потреба осјетљивих група становништва и успостављање сарадње са надлежним секторима; учествовање у раду и усмјеравање радастручно савјетодавних тијела за области: хроничних незаразних болести (кардиоваскуларне болести, шећерна болест, ментално здравље и друге), заразних болести (ХИВ и полно преносиве болести) и других области;сарадњу са НВО које се баве здрављем;учешће у  изради нормативних, стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; као и у области превенције хроничних незаразних болести (припрема садржаја за комуникацију са медијима, медијске кампање).

4. У Директорату за контролу квалитета здравствене заштите и унапрјеђење људских ресурса у здравству обављају се пословикоји се односе на: увођење и процјену нових здравствених технологија; јачање капацитета за управљањем квалитетом; стратешко планирање, спровођење, праћење и контрола квалитета и безбједности здравствене заштите; успостављање система пријављивања нежељеног догађаја; обавјештавање јавности о активностима на подручју квалитета; израду националних смјерница добре клиничке праксе, клиничких путева, путева обраде пацијената у болницама; учествовање у изради критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступуности листа чекања јавности (сајт министарства здравља и здавствених установа); учествовање у екстерној провјери квалитета стручног рада здравствених установа; сарадња са НВО које се баве здрављем у дијелу квалитета, обима и доступности пружања здравствених услуга; спровођење поступака акредитације здравствених установа; развој и унапрјеђење здравственог система кроз компоненте здравствене инфраструктуре - ресурса, менаџмента и организације;доношење планова специјализација, програма стручног усавршавања; стручно усавршавање здравствених радника и сарадника, као и спровођење програма обуке и полагање стручних испита; учествовање у припреми програма и трајања специјалистичког стажа, ужег специјалистичког стажа и услова за додјелу примаријата; учествовање у израдинормативних,стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората.

4.1 У Дирекцији за контролу и унапрјеђење квалитета здравствене заштите обављају се послови који се односе на: увођење и процјену особина и утицаја (техничке особине, безбједност, ефикасност, ефективност, корист) нових медицинских технологија у здравственим установама, као и социјалне, легалне, етичке утицаје њихове примјене; јачање капацитета за управљањем квалитетом; стратешко планирање, спровођење, праћење и контрола квалитета и безбједности здравствене заштите; успостављање система пријављивања нежељеног догађаја; испитивање и верификацију задовољства пацијената обимом, квалитетом и доступношћу пружања здравствених услуга; анкетирање пружаоца здравствених услуга о задовољству учешћем у обезбјеђивању и унапријеђењу квалитета; израду националних смјерница добре клиничке праксе, клиничких путева, путева обраде пацијената у болницама; израду критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступуности листа чекања јавности (сајт министарства здравља и здавствених установа); екстерна провјера квалитета стручног рада здравствених установа; системско мјерење побољшања квалитета и безбједности (праћење, унапрјеђење и промовисање показатеља квалитета и резултата рада у здравственим установама); сарадња са НВО које се баве здрављем у дијелу квалитета, обима и доступности пружања здравствених услуга; поступање по притужбама и иницијативама грађана које се односе на квалитет, обим и доступност пружања здравствених услуга; спровођење поступака акредитације здравствених установа; издавање цертификата и вођење регистра издатих цертификата о акредитацији;

4.2 У Дирекцији за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству обављају се послови који се односе на: планирање људских ресурса у здравству у складу са потребама здравственог система; стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника ради одржавања и унапрјеђивања квалитета обављања послова здравствене заштите; доношење годишњег плана специјализација и ужих специјализација; припремање плана и праћење реализације континуираног унпрјеђења знања и вјештина здравствених радника; програме обука и полагање стручних испита; израду програма и трајања  специјалистичког стажа, ужег специјалистичког стажа и израду услова за додјелу примаријата; давање сагласности здравственим установама; давање сагласности на расписивање јавног конкурса и уписа специјализација и ужих специјаизација; поступак именовања директора здравствених установа; планирање развоја научно-истраживачке дјелатности у здравству.

5. У Директорату за економику и пројекте у здравству обављају се послови који се односе на:праћење стања и стратешко планирање финансирања система здравственог осигурања;праћење система финансирања и финансијског дијела уговарања између здравствених установа и Фонда за здравствено осигурање; унапрјеђење,развој и функционисањеинтегралног здравственог информационог система;управљање медицинским отпадом;планирање инвестиција у здравству; праћење јавних набавки у здравству;праћење интеграције јавног и приватног сектора;давање мишљења на предлоге Фонда о закључивању уговора о пружању здравствене заштитеио учешћу осигураника у трошковима здравствене заштите; припрему пројекције финансијских средстава за здравство;процјену средстава из буџета за финансирање појединих облика здравствене заштите, припрему и праћење реализације мјера економске политике у систему здравства; припремање предлога стратегија,акционих планова и програма за унапрјеђење и развој функционисања информационог система здравствене заштите;праћење и евиденцију донација у јавним здравственим установама;праћење располагања државном имовином од стране јавних здравствених установа у складу са законом о државној имовини; обезбјеђивање услова за приступ и реализацију пројеката из дјелокруга Министарства који се финансирају из средстава предприступних фондова Европске уније, донација и других облика међународне помоћи; координацију процеса програмирања, мониторинга и евалуације програма техничке ифинансијске подршке ЕУ (ИПА);координацију билатералних програма помоћи држава чланица ЕУ и других држава међународних организација у вези са процесом приступања Црне Горе ЕУ.

5.1. У Дирекцији за економику у здравству и ИТ систем обављају се послови који се односе на: финансијску процјену програма здравствене заштите;давање сагласности на цијене здравствених услуга које се пружају трећим лицима, цијене здравствених услуга које се пружају изнад обима стандарда здравствене заштите, као и цијене здравствених услуга које се пружају под посебним условима;припрему и праћење реализације мјера економске политике у систему здравстваи мјера пореске политике за подстицање здравих животних навика; давање сагласностина Предлог одлуке о распореду средстава Фонда за здравствено осигурање; давање сагласности на годишње билансе потреба за љековима, медицинским средствима и опремом; припрему методологија рационалног снабдијевања љековима, медицинским средствима и опремом; давање сагласности на цијене здравствених услуга; давање сагласности на план јавних набавки јавних здравствених установа; доношење плана капиталних инвестиција и укупне потрошње у здравству у циљу финансијске одрживости система здравства, који се односе на унапрјеђење и функционисање система здравствене заштите; праћење и евиденцију донација у јавним здравственим установама; праћење располагања државном имовином од стране јавних здравствених установа у складу са законом о државној имовини; давање сагласности на издавање у закуп простора, медицинско-техничке опреме и других средстава неопходних за обављање здравствене дјелатности, односно друге опреме и средстава која су у функцији пружања здравствене заштите у здравственим установама; израду анализе ефеката прописа (РИА) за сва законска, стратешка и развојна документа из надлежности министарства;унапрјеђење, развој и функционисање интегралног здравственог информационог система;дефинисање послова успостављања технолошке и сигурносне информатичке инфраструктуре у органима и установама здравствене заштите; надзор над реализацијом електронске картотеке пацијената у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити; праћење располагања државном имовином од стране здравствених установа; учествовање уизради нормативних, стратешких и развојних докумената из своје недлежности.

5.2. У Дирекцији за пројекте у здравству обављају се послови који се односе на: обезбјеђивање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава предприступних фондова ЕУ, средстава донација и међународне помоћи; праћење,програмирање, мониторинг и евалуацију програма;планове управљања медицинским отпадом; пројекте изградње и инвестиција у здравству; пројекте енергетске ефикасности; координацију ТАИЕX подршке, управљање приручником за ИПА, пружање доприноса активностима промоције и видљивости ИПА програма;припремање и праћење  стратешких докумената и секторских оперативних програма; учествовање у раду радних тијела за координацију донаторских активности у области прекограничне сарадње.

6. У Одјељењу за политике за спрјечавање злоупотребе дрога обављају се послови који се односе на:праћење примјене националних стратешких докумената, декларација,конвенција, смјерница и стандарда из ове области; координацију области смањења потражње дрога; непосредну сарадњу и комуникацију са ЕУ експертима за политике дрога; активности везано занационалну базу податакаи извјештавању  референтних међународних  тијела за политике спречавања злоупотребе дрога: Канцеларије за дрогу и криминал Уједињених нација (УНОДЦ), Комисије за дроге (ЦНД), Европског центра за мониторинг дрога и зависности од дрога (ЕМЦДДА), Савјета Европе (Група Помпиду); надлежни директорат Европске комисије; координацију израде извјештаја за ЕМЦДДА и података за Реитоx; успостављање  и одржавање сарадњеса релевантним институцијама у складу са Европском стратегијом за дроге и осталим међународним документима и националним стратешким циљевима;  обављање стручних и административних послова за Државни савјет за спречавање злоупотребе дрога.

7. У Одјељењу за унутрашњу ревизију обављају се послови који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцјењивање свих пословних функција из надлежности Министарства здравља и из надлежности јавних здравствених установана основу споразума закљученог између Министра и директора те установе,у складу са најбољом струковном праксом и стандардима унутрашње ревизије, усклађеним са међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора; процјењивање система, процеса и система унутрашњих контрола на основу управљања ризицима; израду извјештаја о налазу унутрашње ревизије са одговарајућим мишљењима и оцјенама које доставља министру и одговорном лицу организационе јединице у којој је обављена ревизија; обављање посебне ревизије на захтјев министра или према потреби; обављање ревизије коришћења средстава Европске уније; праћење спровођења препорука наведених у извјештајима из предходно обављених ревизија; давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре; израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије као и праћење и извршење истих; израду годишњег извјештаја о резултатима унутрашње ревизије; сарадњу са Сектором за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору, што укључује и обавезу достављања годишњег извјештаја; сарадњу са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; прати и предлаже едукацију унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије; праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције и обављање других послова и задатака из дјелокруга Одјељења.

8. У Кабинету министра обављају се послови који се односе на: организационе, протоколарне и административно-техничке послове потребне за остваривање функције министра; послове припреме и спровођења интерне и екстерне комуникације; припреме и праћења односа са медијима/јавношћу; комуникацију према Влади Црне Горе и другим органима државне управе; организовање састанака и јавних наступа, организовање интернет презентација Министарства, протоколарне послове, контакте са одговарајућим институцијама, поступање по представкама и притужбама грађана, и другепослове по налогу министра.

9. У Служби закадровскеи опште послове обављају се послови који се односе на:кадровске и организационе послове у вези са: остваривањем плана и програма рада Министарства; израду приједлога годишњег плана рада Министарства и усаглашавањем извјештаја о раду унутрашњих организационих јединица Министарства; праћење закона и других прописа који се односе на државне службенике и намјештенике; припремање општих аката Министарства и појединачних аката којима се утврђују права, обавезе и одговорност запослених у Министарству; спровођење поступака у вези са: запошљавањем, оцјењивањем, напредовањем, стручним усавршавањем, обуком запослених, оспособљавањем приправника за самостално вршење послова; вођењем јединствене кадровске евиденције и других евиденција из области рада; пријаве и одјаве на здравствено и пензијско осигурање; припремање изјашњења Управном суду на тужбе службеника и намјештеника и поступање по пресудама донијетим у управном спору; примање, распоређивање, евидентирање и достављање аката у рад и њихово отпремање; архивирање предмета; фотокопирање и умножавање; требовање канцеларијског материјала; послове возача и друге помоћне послове.

10. У Служби за финансије, рачуноводствои јавне набавке обављају се пословикоји се односе на:израду и реализацију Буџета Министарства; израду финансијског плана; припремање периодичних извјештаја о остварењу буџета; благовремено и намјенско коришћење средстава за намјене предвиђене Буџетом и финансијским планом; вођење пословних књига, периодичних обрачуна и завршних рачуна, израду финансијских исказа и достављање података трезору; провјера финансијске документације (уговора, рачуна, обрачуна и др.); креирање захтјева за плаћање уговорених обавеза; вођење регистра извршених плаћања; достављање извјештаја о извршеним трансакцијама; сарадњу са Министарством финансија - Сектором за трезор у дијелу извршења захтјева кроз САП; контакт са пословним банкама; припрему обрачунских листа за обрачун зарада и других примања Министарства; обављање књиговодствено-рачуноводствених послова, праћење финансијског пословања Министарства; обједињавање рачуна о потрошњи горива за возила којима располаже Министарство; благајничко пословање; вођење евиденција путних налога и њиховог књижења укључујући плаћања и финансијска праћења свих пројеката благајничког пословања; јавне набавке; праћење тендера и укупне потрошње; праћење и контролу финансијске реализације уговора закључених у поступку јавних набавки; и друге финансијско-рачуноводствене послове.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОПИС ПОСЛОВА РАДНИХ МЈЕСТА

За извршавање послова из дјелокруга Министарства здравља утврђују се службеничка и намјештеничка радна мјеста за укупно 76извршилаца

Р.Б

Назив радног мјеста и услови за обављање посла

Број извршилаца

Опис посла

1

Министар/ка

1

2

Државни/а секретар/ка

1

3

Секретар/ка

-Високо образовање уобиму од 240 (ЕЦТС) кредита;

-ВИИ1 ниво квалификације образовања,

-Факултет из области друштвених наука–право

- најмање три године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду,

-положен стручни испит за рад у државним органима  

1

Координира рад организационих јединица  Министарства;обезбјеђује остваривање односа и сарадње са органима управе и другим органима у управним областима  из надлежности Министарства;прати извршавање обавеза из програма рада Владе и остале послове везане за Владу и Скупштину

1. ДИРЕКТОРАТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

4

Генерални/а директор/ка

-Високо образовање у обиму однајмање  240 (ЦСПК) кредита,

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право или економија  или факултет у области медицинских наука-медицина,стоматологија или фармација

-најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтјевају самосталност у раду

-положен стручни испит за рад државним органима

1

Руководи, координира и врши контролу обављања послова из дјелокруга рада Директората;одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова, распоређивање послова на непосредне извршиоце;обавља најсложеније послове издјелокруга рада Директората и друге послове  по налогу претпостављеног

1.1 Дирекција за организацију и функционисање здравствене заштите

5

Начелник/ца

-Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК-а) кредита,

-факултет у области друштвених наука- право

-најмање 3 година радног искуства на пословима руковођења, односно другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду,

-положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односи на: руковођење и координирање радом Дирекције; старањео ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; функционисање и развој свих нивоа здравствене заштите (примарни, секундарни, терцијарни); функционисање и развој система здравствене заштите и здравствених услуга; распоређивање послова на непосредне извршиоце;  учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа; најсложеније послове из дјелокруга рада Дирекције; друге послове по налогу претпостављеног

6

Самостални/а савјетник/ца И

- Високо образовање у обиму од 240(ЦСПК) кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука - право

- 5 године радног искуства

- положен стручни испит за рад у      државним органима

1

Обавља послове који се односе на: давање мишљења увези са примјеном прописаиз области здравствене заштите и здравственог осигурања; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку у вези са остваривањем права на здравствену заститу; обрађује захтјеве грађана у вези са остваривањем здравствене заштите; друге послове по налогу претпостављеног.

7-8

Самостални/а савјетник/ца И -за здравствену заштиту

- Високо образовање у обиму од 240(ЦСПК) кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право

- 5 године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

2

Обавља послове који се односе на:  на праћење и проучавање стања у здравственој заштити; поступак утврђивања и праћења испуњености услова за рад здравствених установа; води регистар приватних здравствених установа, кадра и опреме; прати рад савјетодавних и координационих тијела; учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа; спроводиуправни надзорнадпримјеном прописа из обасти здравствене застите;води  управни поступак;доношење рјешење у складу са Законом о управном поступку у вези са остваривањем права на здравствену заститу; сарађује са НВО; друге послове по налогу претпостављеног.

9

Самостални/а савјетник/ца ИИ – за фармацеутску област

-Високо образовање у обиму од 300 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области медицинских наука - фармација

-3 године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: унапрјеђење фармацеутске дјелатности; учествује у давању мишљења на Листу љекова; учествује у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; рационалну употребу љекова; медицинска средства; припрему и спровођење међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; сарадњу са Међународним инстутуцијама у области љекова и медицинских средстава; друге послове по налогу претпостављеног.

10

Самостални/а савјетник/ца ИИИ – за фармацеутску област

- Високо образовање у обиму од 300 (ЦСПК) кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области медицинских наука - фармација

- 1 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: припремање информације о снабдјевености љековима у поступку стављања и скидања љекова са  Листе љекова; припремање података о  потошњи љекова по фармаколошким групама и подгрупама, као и појединачним љековима; праћење параметара рационалне потрошње љекова и медицинских средстава; учествовање у спровођењу међународних споразума у области љекова и медицинских средстава; праћење и међународних стандарда у области љекова и медицинских средстава; и друге послове по налогу претпостављеног.

11

Самостални/а савјетник/ца И – за здравствену и палијативну његу

 - Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

- ВИИ ниво квалификације образовања

- факултет медицинских наука - Висока школа за медицинске сестре/техничаре – специјалиста здравствене његе

- 5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на:   планирање здравствене и палијативне његе; учествује у одговарању на питања грађана у вези са здравственом и палијативном његом; учествује у изради развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората;друге послове по налогу претпостављеног.

1.2 Дирекција за биомедицину и трансплантацију

12

Начелник/ца дирекције

-Високо образовање у обиму од на 240 ЦСПК-а,

-факултет у области друштвених наука- право 

-најмање 3 година радног искуства на пословима руковођења, односно другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду,

-положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; старањео ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; распоређивање послова на непосредне извршиоце; учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа; обавља све најсложеније послове из дјелокруга рада Дирекције; друге послове по налогу претпостављеног.

13

Самостални/а савјетник/ца И

за органе, ткива и ћелије

- Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет  у области медицинских наука – медицина, фармација или стоматологија или факултет у области друштвених наука-право

-  5 година радног искуства

- положен стручни  испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б2

1

Обавља послове који се односе на:вођење регистра биобанака у Црној Гори и регистра сагласности за извоз ћелија; вођење регистра давалаца; вођење листа чекања; извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и догађајима; сарадњу са међународним организацијама; учествовање у доношењу и спровођењу програма давалаштва органа, ткива и ћелија; праћење и комуникација са националним координатором и болничким координаторима; праћење програма давалаштва органа учествовање у раду међународних компетентних тијела из ове области; друге послове по налогу претпостављеног.

14

Самостални/а савјетник/ца ИИ

за трансфузију

- Високо образовање у обиму од најмање 300 (ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

 - факултет  у области медицинских наука - медицина, стоматологија или фармација

- 3 године радног искуства

- положен стручни  испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б2

1

Обавља послове који се односе на: вођење регистра давалаца; извјештавање о озбиљним нежељеним реакцијама и догађајима; сарадњу са међународним организацијама; учествовање у доношењу и спровођењу програма давалаштва крви; учествовање у раду међународних компетентних тијела из ове области; друге послове по налогу претпостављеног

15

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

за биомедицину

- Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет  у области друштвених наука-право

- 1 година радног искуства

- положен стручни  испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б2

1

Обавља послове који се односе на: примјену научних достигнућа из биомедицине у здравственој заштити и лијечењу; учествује у формирању организационог оквира за имплементацију трансплантационих програма; стручну обраду  питања из надлежности Дирекције; промоцију добровољног давалаштва крви, давања органа, ткива и ћелија у сврху лијечења;доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку у области биомедицине;друге послове по налогу претпостављеног.

2. ДИРЕКТОРАТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ХАРМОНИЗАЦИЈУ ПРОПИСА

16

Генерални/а директор/ица

- Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право или економија  или факултет у области медицинских наука-медицина

 - најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтјевају самосталност у раду

 - положен стручни испит за рад у државним органима

 

1

Руководи, координира и врши контролу обављања послова из дјелокруга рада Директората; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова, распоређује послове на непосредне извршиоце; обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директоратаи друге послове  по налогу претпостављеног.

2.1. Дирекција за хармонизацију прописа

17

Начелник/ца

-Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право

-најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду;

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; непосредно учествовање у активностима које се односе на преговоре о приступању Црне Горе ЕУ; припрему текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга Министарства; учествовање у изради стратегија, пројеката, акционих планова и докумената;планску припрему развојних и стратешких докумената; обављање најсложенијих послова из дјелокруга рада Дирекције; друге послове по налогу претпостављеног.

18-20

Самостални/а савјетник/ца И

-Високо образовање у обиму од 240(ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет у области друштвених наука- право

-5 година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

3

Обавља послове који се односе на: припрему и усклађивање текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга Министарства са правним поретком  ЕУ; праћење и ажурирање Портала Европских Интеграција; учешће у остваривању сарадње са другим органима у области европских интеграција; учествовање у изради стратегија, пројеката, акционих планова и докумената;  давање мишљења  на нацрте и предлоге прописа у оквиру међуресорске сарадње;друге послове по налогу претпостављеног.

21

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

-Високо образовање у обиму од 240(ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет у области друштвених наука-право

-1 година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у припреми и усклађивању текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга Министарства са правним поретком  ЕУ; поступање  по захтјевима за слободан приступ информацијама; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступкукоји се односи на слободан приступ информацијама; припремање и ажурирање водича за слободан приступ информацијама;припрему предлога за остваривање сарадње са другим органима у области европских интеграција; друге послове по налогу претпостављеног.

2.2. Дирекција за међународнусарадњу и међународне уговоре

22

Начелник/ца

-Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право

-најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду;

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б2

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; спровођење сарадње са међународним организацијама и  остваривању сарадње са другим органима у области европских интеграција; учествовање у  програмимаза сарадњу са СЗО, УНИЦЕФ-ом и другим међународним организацијама; учествовање у припреми и усклађивању текстова приједлога закона, подзаконских аката  и других прописа из дјелокруга Министарства са правним поретком  ЕУ; припрему програма,  информација  и извјештаја из ове области; обављање најсложенијих послова из дјелокруга рада Дирекције; друге послове по налогу претпостављеног.

23

Самостални савјетник И

за међународну сарадњу

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука –право или економија

- 5 година радног искуства

- положен стручни  испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у изради извјештаја о здрављу и достављање истих међународним и другим организацијама; припрему предлога уговора о сарадњи са СЗО; координацију рада са фоцал поинтима; праћење радних тијела СЗО; припрему платформе за учешће представника Црне Горе у радним тијелима СЗО; припрему програма,  информација  и извјештаја из ове области; друге послове по налогу претпостављеног.

24

Савјетник И

за међународну сарадњу

- Високо образовање у обиму од 180, (ЦСПК) кредита,

- ВИ ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука-право

- 3 године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: праћење рада Здравствене мреже Југоисточне Европе (СЕЕХН); праћење имплементације Међународног здравственог правилника (ИХР); праћење имплементације резолуција, декларација и конвенција у области заштите здравља; припрему приједлога и праћење активности  органа за везу у припреми међународних споразума о здравственом осигурању; друге послове по налогу претпостављеног

25

Самостални савјетник И

за међународну сарадњу

- Високо образовање у обиму од 240, (ЦСПК) кредита,

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право

- 5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у спровођењу активности и  обавеза  Министарства у процесу придруживања и приступања ЕУ у области здравственог система; сарадњу са  надлежним  органима  и  институцијама у вези  са процесом  приступања ЕУ; праћење активности ових  органа  у  процесу придруживања  ЕУ; учествовање у припреми и усклађивању текстова приједлога закона, подзаконских аката  и других прописа из дјелокруга Министарства са правним поретком  ЕУ;припрему програма,  информација  и извјештаја из ове области;учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга Министарства; друге послове по налогу претпостављеног

3. ДИРЕКТОРАТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

26

Генерални/а директор/ка

-Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита,

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право или факултет у области медицинских наука-медицина

- најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтјевају самосталност у раду

- положен стручни испит за рад државним органима

1

Руководи и координира радом Директората; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова, распоређује послове на непосредне извршиоце;врши израду  стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директората и друге послове по налогу претпостављеног

27

Самостални/а савјетник/ца И

за јавно здравље

- Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право  или факултет у области медицинских наука-медицина

- 5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва; анализу фактора ризика који негативно утичу на здравље становништва; превенцију и контролу заразних ихроничних незаразних болести;  јачање  јавног здравља, животну средину и здравље;праћење имплементације политика и мјера из области менталног здравља;давање мишљења о безбједности и здравственој исправности воде за људску употребу;промоцију здравих стилова живота и здраве исхране; учествовање у одговарању на питања грађана у вези са јавним здрављем и животном средином;друге послове по налогу претпостављеног.

28

Самостални/а савјетник/ца И

- Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области медицинских наука- медицина,стоматологија, фармација

- 5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: спровођење здравствене политике на свим нивоима здравствене заштите; предлагање мјера за унапријеђење здравствене заштите; сарадњу са Коморама и непосредно праћење рада професионалних удружења; сарадњу са НВО које се баве здрављем; учествовање у одговарању на питања НВО цивилног сектора; достављање извјештаја Канцеларији за сарадњу са невладиним сектором; друге послове по налогу претпостављеног

29

Самостални савјетник И

-Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет из области техничко технолошких наука

-5 година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове које се односе на:  учествовање у доношењу националне фармакопеје и магистралних формула; медицинска средства; спровођење закона који се односи на прекурсоре; издавање дозволе за увоз, извоз и стављање прекурсора у промет;  водјење Регистра прекурсора, контакт особа за: ХБРН; прачење прописа који се односе на козметичке производе; вођење регистра пријаве првог стављања козметичких производа на тржиште Црне Горе; обавља све управно-правне послове везане за козметичке производе (посуђе, прибор, опрему, уређаје и амбалажу за производњу и стављање у промет козметичких производа); сарадњу са органима инспекцијског надзора за козметичке производе; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступкуу дијелу дозвола за увоз, извоз и транзит, као и производњу и промет прекурсора; друге послове по налогу претпостављеног

30

Савјетник И

-Високо образовање у обиму од 180 (ЦСПК) кредита

-ВИ ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука 

- 3 година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: прикупљање података који се односе на праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва и здравствену заштиту посебно осјетљивих и угрожених група становништва; праћење и анализу вођења збирки података, евиденција у здравству и посебних регистара; припрему програма, информација и извјештаја из ове области; друге послове по налогу претпостављеног.

4. ДИРЕКТОРАТ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЗДРАВСТВУ

31

Генерални/а директор/ка

- Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право  или факултет у области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација

- 3 године радног искуства на пословима руковођења односно на другим одговарајућим пословима који захтјевају самосталност у раду

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Руководи и координира радом Директората; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова, распоређује послове на непосредне извршиоце; врши израду  стратешких и развојних докумената из дјелокруга надлежности Директората; обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директората и друге послове по налогу претпостављеног

4.1. Дирекција за контролу и унапрјеђење квалитета здравствене заштите

32

Начелник/ца

Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области у области медицинских наука - медицина, стоматологија или фармацијаили факултет у области друштвених наука- право или економија

-најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду;

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака;предлаже мјере за унапрједјење здравствене застите и врши најсложеније послове из дјелокруга Дирекције; као и друге послове по налогу претпостављеног

33

Самостални/а савјетник/ца И за квалитет здравствене заштите

- Високо образовање у обиму од најмање 240(ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право 

- 5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: јачање капацитета за управљање квалитетом; системско мјерење побољшања квалитета и безбједности (праћење, унапрјеђење и промовисање показатеља квалитета и резултата рада у здравственим установама); увођење националних смјерница добре клиничке праксе, клиничке путеве, путеве обраде пацијената у болницама; увођење и процјену нових здравствених технологија; вођење евиденције о издатим дозволама за коришћење нове здравствене технологије; учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката, екстерне провјере квалитета стручног рада здравствених установа и других прописа;друге послове по налогу претпостављеног.

34

Самостални/а савјетник/ца ИИ за остваривање права пацијената

- Високо образовање у обиму од најмање 240(ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука-право или економија или факултет у области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација

- 3 године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на поступање по приговорима пацијената; испитивања задовољства пацијената; анкетирање пружалаца здравствених услуга о задовољству учешћем у обезбјеђивању и унапрјеђењу квалитета; праћење и прикупљање података о листама чекања; учествује у поступку акредитације здравствених установа; друге послове по налогу претпостављеног.

35

Самостални/а савјетник/ца ИИИ за акредитацију

- Високо образовање у обиму од најмање 240(ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука-право или факултет у области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација

- 1 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: спровођење поступака акредитације здравствених установа; издавање цертификата; сарадњу са надлежним институцијама у области акредитације здравствених установа; учествовање у изради националних смјерница добре клиничке праксе; вођење регистра издатих цертификата о акредитованим здравственим установама; учествовање у  екстерној провјери квалитета стручног рада здравствених установа израду критеријума за стављање пацијента на листу чекања и доступности листа чекања јавности (сајт Министарства здравља и здравствених установа); друге послове по налогу претпостављеног.

4.2. Дирекција за управљање и унапрјеђење људских ресурса у здравству

36

Начелник/ца

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право

-најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду;

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на:  руковођење и координацију рада Дирекцијом; старање о ефикасном и благовременом извршавању послова и задатака; планирање развоја кадрова у здравству у складу са потребама здравственог система; припрему плана и реализације континуираног унапрјеђења знања и вјештина здравствених радника;најсложеније послове који се односе на специјалистичко и уже специјалистичко стручно усавршавање запослених у здравственој дјелатности; учествовање у припреми приједлога закона, подзаконских аката и других прописа; друге послове по налогу претпостављеног

37

Самостални/а савјетник/ца ИИ

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- право

- 3 године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: праћење стручног усавршавања запослених у здравственој дјелатности; прикупљање података за израду годишњег плана специјализација и ужих специјализација; учествовање у припреми плана и програма обуке за полагања стручних испита; учествује у изради програма и трајања специјалистичког стажа, ужег специјалистичког стажа; припремање  предмета за давање сагласности на опште акте здравствених установа;  доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку у вези са прекидом и полагањем специјалистичког стажа; доношење решења по жалбама на одлуке о додјели специјализације; припремање података и израду плана за континуирану медицинску едукацију здравствених радника; као и  друге послове по налогу претпостављеног.

38

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- економија

- 1 године радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: припрему финансијске пројекције планова за континуирану медицинску едукацију здравствених радника и здравствених сарадника;  учешће у припреми годишњег плана специјализација и ужих специјализација; припремање процјене потребних финансијских средстава за специјализације и уже специјализације које су одобрене годишњим планом;  прибављање потребних информација и података од здравствених установа; учесце у имплементацији програма стручног оспособљавања лица са високим образовањем; друге послове по налогу претпостављеног.

39

Самостални/а референт/ица

- Средње образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита

-ИВ ниво квалификације образовања,

 -три године радног искуства,

-положен стручни испит за рад у државним органима,

- познавање рада на рачунару

1

Обавља послове који се односе на: вођење евиденција о броју и структури одобрених специјализација; прикупљање податаказа анализу и праћење потреба здравственог система за специјалистичким усавршавањем на свим нивоима здравствене заштите;вођење евиденција о рјешењима о прекиду, полагању специјалистичког испита и примаријатима;  друге послове по налогу претпостављеног.

5. ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕКОНОМИКУ И ПРОЈЕКТЕ У ЗДРАВСТВУ

40

Генерални/а директор/ица

- Високо образовање у обиму 240 (ЦСПК)кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- економија или факултет у области техничко - технолошких наука - електротехника

- 3 године радног искуства на пословима руковођења односно на другим одговарајућим пословима који захтјевају самосталност у раду

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Руководи и координира радом Директората; врши контролу обављања послова из дјелокруга рада Директората; врши послове високог програмског службеника; одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова; распоређује послове на непосредне извршиоце и обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Директората и друге послове по налогу претпостављеног.

5.1. Дирекција за економику у здравству и ИТ систем

41

Начелник/ца

- Високо образовање у обиму 240 (ЦСПК)кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- економија или факултет у области техничко-технолошких наука-металургија или електротехника

-најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду

 -положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: руковођење и координацију радаДирекцијом;припрема плана капиталнихинвестиција у систему здравства;пратиспровођење структурних реформи ифинансијску процјену програмаздавствене заштите; координираактивностима у оквиру реализације мјераекономске политике у систему здравства и прати мјере порескеполитике за подстицање здравихживотних навика; одговоран је заблаговремено и правилно извршавањепослова и задатака;врши друге пословепо налогу претпостављеног

42 - 43

Самостални/а савјетник/ца И

- Високо образовање у обиму 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања,

- факултет у области друштвених наука- економија

-5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

2

Обавља послове који се односе на: праћење система финансирања и уговарања између јавних здравствених установа и Фонда за здравствено осигурање; давање мишљења на Финансијски план Фонда; давање мишљења на годишњи биланс потреба за љековима, медицинским средствима и опремом;  давање сагласности на предлог цијена здравствених услугакоје се пружају трећим лицима, цијене здравствених услуга које се пружају изнад обима стандарда здравствене заштите, као и цијене здравствених услуга које се пружају под посебним условима; учествовање у изради националног рачуна у здравству; праћење програма приватизације у здравству;израду анализе ефеката прописа (РИА) за сва законска, стратешка и развојна документа из надлежности министарства; припрему и праћење реализације мјера економске политике у систему здравства; праћење укупне потрошње у здравству у циљу финансијске одрживости система здравства; друге послове по налогу претпостављеног.

44

Самостални/а савјетник/ца И

- Високо образовање у обиму 240 (ЦСПК)кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања,

- факултет у области техничко технолошких наука- електротехника или електроника

- 5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у изради  и праћењу реализације плана капиталних инвестиција у систему здравства; учествовање у  припреми извјештаја потребних за креирање политике квалитета у области здравствене заштите; даје предлоге у дијелу израде пројеката информационог система за све  видове здравствене заштите; учествовање  у припреми приједлога за израду „мреже здравствених установа“; прати стање инфраструктуре и потребне медицинске опреме у здравственом систему; води,  ажурира и одржава електронску базу података у вези инвестиција и потрошње у здравству; учествовање у припреми и дефинисању стандарда и повезивању са  другим  базама података у установама;  као и друге послове по налогу претпостављеног.

45

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

- Високо образовање у обиму 240 (ЦСПК)кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања,

- факултет у области друштвених наука - економија или право 

- 1 година радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на:працење спроводјења и реализацијејавних набавки у јавним здравственим установама; учествовање у припреми тендерске документације;  учествовање у припреми пројекција финансијских средстава;праћење уговора са испоручиоцима медицинско-техничких помагала; праћење укупне потрошњу у здравству у циљу финансијске одрживости система здравства; учествовање у изради анализе ефеката прописа за сва законска, стратешка и развојна документа из надлежности министарства;праћење располагања државном имовином од стране јавних здравствених установа у складу са Законом о државној имовини;давање мишљења на предлоге Фонда о закључивању уговора о пружању здравствене заштите;друге послове по налогу претпостављеног.

5.2. Дирекција за пројекте у здравству

46

Начелник/ца

- Високо образовање у обиму 240 (ЦСПК)кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања - факултет у области друштвених наука илифакултет у области техничко -технолошких наука-најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду

- положен стручни испит за рад у државним органима

Знање енглеског­ језика Ц1

1

Руководи и координира рад Дирекцијом;

координира активности с надлежнимминистарствима и организационимјединицама Министарства; Стара се о ефикасном иблаговременом извршавању послова изадатака; остварује сарадњу са свим тијелима и структурама у ресорним министарствима укљученим у процес коришћења ИПА програма; сарађује са институцијама, органима и тијелима ЕУ; иницира приједлоге пројеката за област енергетске ефикасности и прати њихову реализацију; сарађује на реализацији пројеката Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) и прати њихову реализацију; координира процес програмирања, мониторинга и евалуације програма техничке и финансијске подршке ЕУ (ИПА); обавља идруге послове по налогупредпостављених и СПО–а.

47

Самостални/а савјетник/ца И

- Високо образовање у обиму од 240, (ЦСПК) кредита

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука- економија или факултет у области техничко-технолошких наука- електротехника

- 5 година радног искуства

- положен стучни испит за рад у државним органима

- познавање рада на рачунару (Еxцел, Wорд, Интернет)

1

Обавља послове који се односе на: иницирање приједлога пројеката за област енергетске ефикасности  и праћење њихове реализације; праћење реализације капиталних инвестиција у систему здравства; учествовање у изради пројеката информационог  система  за све видове здравствене заштите; праћење развоја информационих система у здравству; обављање функције службеника за програмирање и ризике унутар јединице за имплементацију пројеката у Министарству здравља; редовну сарадњу са надлежним институцијама за процес програмирања ЕУ фондова, обезбјеђивање неопходних инпута током фазе програмирања; праћење реализације различитих програма, обезбјеђивање инпута за припрему и редовно ажурирање интерног Приручника о ИПА процедурама; идентификовање, процјену, праћење и контролу могућих околности које могу неповољно утицати на остваривање утврђених циљева ПИУ; ажурирање листе ризика,извјештавање о статусу ризика,сакупљање форме за упозорење ризика, попуњавање регистра ризика; учествовање на састанцима Савјета управљања ризицима; друге послове по налогу претпостављеног.

48

Самостални/а савјетник/ца И

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области техничко-технолошких наука-електротехника или факултет у области природних наука –математика и рачунарске науке

- 5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

- знање енглеског језика – Б2

1

Обавља послове који се односе на: учествовање у изради пројеката у области здравства; учествовање у дефинисању стандарда и повезивању са другим базама података у  установама; отклањање неправилности приликом израде пројеката;сакупљање свих информација које се односе нанеправилности, превару, корупцију и остале форме које могу имати финансијски утицај на средства из фондова ЕК, као и извјештавање о свим постојећим и неправилностима на које се сумња; припрему извјештаја о свим актуелним неправилностима на које се сумња, као и провјеравање и  овјеравање  извјештаја примљених из других ИПА тијела које се односе нањихову потпуност у складу са контролном листом Извјештаја о неправилностима; биљежење података у регистар неправилности; одговорност надлежном тијелу у којем је именован, осим у изузетним ситуацијама, када може извијестити директно Националног службеника за овјеравање (НАО); учествовање у изради плана капиталних инвестиција у систему здравства; праћење реализацијекапиталних инвестиција у систему здравства; редовну сарадњу са Директоратом за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија, као институцијом надлежном за имплементацију пројеката финансираних и средстава ЕУ; израду тендерске документације; учествовање у тендерској процедури, процесу уговарања, плаћањима, извјештавању и вршењу мониторинг имплементације уговора, а све у складу са споразумима потписаним са тијелом надлежним за процес имплементације; обављање функције ИТ координатора унутар јединице за имплементацију и неправилности пројеката у Министарству здравља;  друге послове по налогу претпостављеног.

49

Самостални/а савјетник/ца ИИ

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања,

- факултет у области друштвених наука - право

- 3 године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: припрему описа пројеката и селекцију пројектних идеја; организовање радних секторских састанака са циљем давања појашњења у вези са достављањем пројектних идеја; координацију инструмената ТАИЕX подршке; пружање доприноса активностима промоције и видљивости ИПА програма; сарадњу на реализацији пројеката Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) и праћење њихове реализације; евалуацију поднешених пројектних идеја у складу са ЕУ захтјевима и критеријумима; редовну сарадњу са надлежним институцијама за процес програмирања ЕУ фондова; учествовање у припреми текстова приједлога закона, подзаконских аката и других прописа;прикупљање података од здравствених установа о потребама које се могу реализовати кроз програме из пројеката; друге послове по налогу претпостављеног.

6. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЛИТИКЕ ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА

50

Начелник/ца

- Високо образовање у обиму од најмање 300 (ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет у области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација

-најмање 3 година радног искуства на пословима руковођења, односно другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду,

- положен стручни испит за рад у државним органима

-знање енглеског језика Ц1

1

Руководи и координира радом  Одјељења; контролише обављање послова из дјелокруга рада Одјељења; распоређује послове на непосредне извршиоце; обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Одјељења,координира успостављањем националне базе података и информација по индикаторима Европске агенције за праћење дрога и зависности од дрога; обједињавање националних податакао дрогама из надлежних државних органа за базу података; координира израду извјештаја за ЕМЦДДА и података за Реитоx; прати примјену националних стратешких   докумената за област дрога; учествује у изради нормативних, стратешких и развојних докумената из области дрога и преузимање и усклађивање европске правне тековине и међународних конвенција и докумената из ове области; координира у области смањења потражње дрога у процесу приступања ЕУ; сарађује са ЕУ експертима за политике дрога; учествује у раду и чланству у међународним тијелима за политике дрога: УНОДЦ, ЦНД, Савјет Европе, Група Помпиду, ЕМЦДДА, надлежни директорат Европске комисије; обавља стручне и административне послове за Државни савјет за спречавање злоупотребе дрога; сарађује са општинским канцеларијама за превенцију болести зависности; сарађује са НВО које се баве политикама дрога; и обавља и друге послове по налогу претпостављеног.

51

Самостални/а савјетник/ца И

за политике за спречавање злоупотребе дрога

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука-право или економија

- 5 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

 -знање енглеског језика Б1

1

Обавља послове који се односе на: праћење и проучавање стања у области спрјечавања злоупотребе дрога; праћење  спровођење прописа и стратегија из своје надлежности и предлаже мјере за њихово унапређење; учествује у припремању анализа, извјештаја и информација у вези са стањем и примјеном прописа и стратегија; учествује у сакупљању и обради податакао дрогама за националну базу; сарађује са општинским канцеларијама за превенцију болести зависности; сарађује са НВО; и обавља и друге послове по налогу претпостављеног.

52

Виши/а савјетник/ца ИИИ

за политике за спречавање злоупотребе дрога

- Високо образовање у обиму од најмање 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области медицинских наука-медицина, стоматологија или фармација или факултет у области друштвених наука - психологија

-  1 година радног искуства

- положен стручни испит за рад у државним органима

 -знање енглеског језикан Б1

1

Обавља послове који се односе на:  праћење реализације стратешких и развојних докумената; предлагање  мјера за унапрјеђење ове области;  учешће у изради редовних и ванредних извјештаја међународним организацијама и асоцијацијама о вођењу националне политике у области дрога;сарађује са општинским канцеларијама за превенцију болести зависности; сарађује са НВО; друге послове по налогу претпостављеног.

7. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ

53

Руководилац

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања,

- факултет у области друштвених наука-право или економија,

- 5 година радног искуства од чега 2 године на пословима ревизије,

- положен испит за овлашћеног унутрашњег ревизора

- положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односе на: руковођење, планирање и организовање послова у Одјељењу; припрему и подношење на одобравање министру предлога повеље унутрашње ревизије; припрему и подношење на одобравање стратешког и годишњег плана унутрашње ревизије; организовање, координацију и расподјелу радних задатака унутрашњим ревизорима у складу са њиховим знањима и вјештинама; одобравање планова обављања појединачне ревизије; праћење спровођења годишњег плана унутрашње ревизије и примјену методологије унутрашње ревизије на основу међународних стандарда унутрашње ревизије; праћење спровођења датих препорука унутрашње ревизије; професионално и компетентно вршење унутрашње ревизије; давање савјетодавних (консултантских) услуга министру птиликом увођрња нових система;  припрему и подношење на одобравање министру плана за континуирану професионалну обуку и стручно усавршавање унутрашњих ревизора; припрему и достављање министру годишњег извјештаја о раду унутрашње ревизије и процјену адекватности и ефективности система интерних контроле, као и извјештаје о резултатима сваке појединачне ревизије са свим важним налазима и препорукама за унапређење пословања министарства, периодичне извјештаје о спровођењу годишњег плана унутрашње ревизије, извјештаје о ограничењима постављеним руководиоцу јединице за унутрашњу ревизију и унутрашњим ревизорима у вршењу ревизије и извјештај о адекватности ресурса за обављање унутрашње ревизије;  обављање  најсложенијих појединачних ревизија у складу с Мисијом унутрашње ревизије, Међународним оквиром професионалне праксе (основни принципи за професионалну праксу унутрашње ревизије, Етички кодекс, Стандарди и Дефиниција интерне ревизије) и прописима којима је уређена унутрашња ревизија у јавном сектору Црне Горе, примјењујући систематичан дисциплинариан приступ оцјени и унапријеђењу ефективности процеса управљања ризиком, интерних контрола и процеса управљања; одобравање планова обављања појединачних ревизија; обављање надзора над спровођењем појединачне ревизије; праћење реализације годишњег плана унутрашње ревизије; развијање посебне методологије за активности унутрашње ревизије; израду интерних процедура за Одјељење; праћење контроле спровођења датих и прихваћених препорука, сарадњу са Централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија, Државном ревизорском институцијом, другим међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; и друге послове из области унутрашње ревизије по  захтјеву министра.

54

Старији/а унутрашњи/а ревизор/ка

- Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука-право или економија,

- најмање једна година радног искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима;

-положен испит за овлашћеног унутрашњег ревизора

- положен стручни испит за рад у државним органима.

1

Обавља послове који се односе на: планирање и обављање појединачне ревизије на основу годишњег плана интерне ревизија, а у складу с Мисијом унутрашње ревизије, Међународним оквиром професионалне праксе (основни принципи за професионалну праксу унутрашње ревизије, Етички кодекс, Стандарди и Дефиниција интерне ревизије) и прописима којима је уређена унутрашња ревизија у јавном сектору Црне Горе,  на основу плана појединачне ревизије, израду нацрта ревизорског извјештаја по обављеној ревизији и праћење датих и прихваћених препорука, при чему осигурава висоок квалитет активности унутрашње ревизије; вођење сталног и текућег ревизорског досијеа; обављање ревизије програма и пројеката који се у цјелости или дјелимично финансирају из средстава ЕУ и било којих других фондова и средстава која обезбјеђују друга међународна тијела и институције; учествовање у припреми извјештаја из дјелокруга рада Одјељења; праћење  спровођења препорука Државне ревизорске институције; учествовање у изради предлога стратешких и годишњих планова рада унутрашње и друге послове из надлежности Одјељења по налогу  руководиоца.

8. КАБИНЕТ МИНИСТРА

55

Шеф/ица кабинета

-Високо образовање у обиму од од 240 (ЦСПК)

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- факултет из области друштвених или хуманистичких наука

-3 година радног искуства на пословима руковођења, односно другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду,

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на:административне послове за потребе министра; примање и разматрање представки и притужби грађана; протоколарне послове; припрему платформи и извјештаја са међународних сусрета министра; сарадњу са  другим органима и    институцијама; разматрање поднесака физичких и правних лица упућених министру;припрему програма посјета министра; друге послове по налогу претпостављеног.

56-57

Самостални савјетник/ца И

- Високо образовање у обиму од најмање 240(ЦСПК) кредита,

- факултет у области друштвених наука – право или техничких наука или хуманистичких наука

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- 5 година радног искуства,

- положен стручни испит за рад у државним органима

2

2

Обавља послове који се односе на: техничку подршку у конципирању комуникационих кампања, развоју комуникационих алата, изради комуникационих планова и медијском планирању за потребе стратешких политика министарства; конципирање саопштења за јавност и одговора на медијске упите, организовање и праћење конференција, брифинга и других медијских активности и јавних наступа министра и руководилаца директората; мониторинг медија, техничку и логистичку подршку у организацији медијских догађаја министарства; техничку и логистичку подршку у припреми публикација министарства и друге послове везане за односе с јавношту и по налогу претпостављеног.

58

Самостални савјетник/ца ИИИ

- Високо образовање у обиму од најмање 240(ЦСПК) кредита,

- ВИИ 1 ниво квалификације образовања

- Факултет у области друштвених наука -економија

- 1 година радног искуства,

- положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: подршку у конципирању планских и стратешких докумената Министарства, интерних и екстерних дописа Министарства, изради планова рада Министрарства  и приједлога за програм рада Владе; прати реализацију активности кроз интерну комуникацију у Министарству; подршку у комуникацији са социјалним партнерима односно синдикатима у здравству; учествовање у припреми одговора на медијске упите; техничку и логостичку подршку у припреми публикацији министарства, пресс цлипинг-пресс реалесе и пресс кит, израду периодичних анализа медија (електронских и штампаних) и друге послове по налогу претпостављеног.

59

Самостални/а референт/киња  - технички секретар

-Средње образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

-ИВ ниво квалификације образовања

- 3 године радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: техничку припрему материјала за сједнице Владе, Скупштине и њихових радних тијела; вођење евиденције закључака Владе; вођење подсјетника обавеза министра; архивирање и чување аката; слање и пријем електронске посте за потребе министра; друге послове по налогу претпостављеног.

10. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

60

Начелник/ца

-Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет у области друштвених наука –право

-3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: координирање радом Службе; праћење закона и других прописа који регулишу радне односе запослених у органима државне управе; израду општих аката Министарства; сарадњу са Управом за кадрове у погледу оглашавања,  вођења централне кадровске евиденције; спровођење мјера по налогу управног инспектора у циљу отклањања неправилности у раду Министарства; водјење кадровске  евиденције  и других  евиденција из области рада; друге послове по налогу претпостављеног.

61

Самостални/а савјетник/а И –преводилац

-Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

-факултет  у области хуманистичких наука –енглески језик и књижевност

- 5 године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

1

Обавља  послове који се односе на: превођење докумената са енглеског и на енглески језик; писану и усмену коресподенцијуна енглеском језику за потребе министра, државног секретара и генералних директора; консекутивно превођење на састанцима; учествовање у припреми и изради брошура, публикација, информатора о раду министарства и њихово превођење на енглески језик; друге послове по налогу  претпостављеног.

62

Самостални/а савјетник/ца ИИИ

-Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита

-ВИИ1 ниво квалификације образовања

- факултет у области друштвених наука -право

-1 године радног искуства  

-положен стручни испит за рад у државним органима

- познавање рада на рачунару

1

Обавља послове који се односе на: припрему предлогарјешења, потврда, и других појединачних аката из области радних односа, ЈПР образаца; пријаву и одјаву запослених службеника и чланова њихових породица;обавља послове посредника по Закону о забрани злостављања на раду; припрему и спровођење Плана интегритета; вођење евиденције о поклонима у складу са Законом о спрјечавању сукоба интереса.

вођење централне кадровске евидемције (КИС); благовремену сарадњу са Управом за кадрове; ажурирање персоналних досијеа службеника у Министарству, укључујући, њихов статус, плате, одсуства и друге евиденције; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступку;друге послове по налогу претпостављеног.

63

Самостални/а референт/киња-                                                 за обраду електронских докумената и презентација

- Средње образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

- ИВ ниво квалификације образовања

- 3 године радног искуства

- положен стручни испит  за рад у државним органима

- познавање рада на рачунару (Еxцел, Wорд, Интернет, Поwер Поинт)

1

Обавља послове који се односе на: техничку припрему материјала за електронске сједнице Владе; ажурирање и администрирање wеб портала министарства; техничку и логистичку подршку у организацији медијских догађаја министарства; техничку  израду одговарајућег фото, аудио и видео материјала; управљање архивом фото, аудио и видео материјала о активностима министарства и друге послове по налогу претпостављеног.

64-66

Самостални/а референт/киња -оператер

-Средње образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

-ИВ ниво квалификације образовања

-3 године радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

-познавање рада на рачунару (Wорд, Еxцел, Интернет)

3

Обавља послове који се односе на: израду табела и уношење података; унос података у КИС  базу; снимање и скенирање  текстова; достављање материјала за потребе министарства; припрему  материјала који се разматрају на сједницама сталних комисија министарства; старање о ажурном   вођењу и архивирању записника и одлука донијетих у раду комисија министарства; техничку припрему и средјивање материјала приликом израде нормативних аката и  доставу и архивирање истих; друге послове по налогу  претпостављеног.

67-69

Самостални/а референт/киња-архивар– уписничар

-Средње образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

-ИВ ниво квалификације образовања

-3 године радног искуства

- положен стручни испит  за рад у државним органима

-познавање рада на рачунару (Wорд)

3

Обавља  послове  који се односе на: аутоматску обраду аката  у оквиру вођења канцеларијског пословања; примање, евидентирање, распоређивање, достављање у рад и отпрему аката, сходно прописима о канцеларијском пословању; руковањепечатима и штамбиљима Министарства  са којима се дужи; доставу поште по организационим јединицама; вођење протокола поверљиве и строго поверљиве поште; друге  послове по налогу претпостављеног.

70-72

Самостални/а референт/киња

- Средње образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

- ИВ ниво квалификације образовања

- 3 године радног искуства

- положен стручни испит  за рад у државним органима

- положен возачки испит «Б» категорије

3

Обавља послове који се односе на: пријем свих писмена упућених преко поште или непосредно; отклањање недостатака који се могу отклонити приликом пријема поште; стављање отиска пријемног печата; завођење односно евиденцију кроз књиге пријема поште; одвајање писмена према хитности и материји и распоред по организационим јединицама; отпрему поште преко доставне књиге органима и институцијама; фотокопирање материјала; обављање послове интерне доставе поште и експедицију поште; преузимање и предају пошиљки; управљање возилом, старање о техничкој исправности возила, регистровање и вођење сервисних картона возила; вођење потребне евиденције о раду и техничкој исправности возила, пређеној километражи и утрошку горива; превоз запослених; послове возача за потребе министра; вођење прописане евиденције о коришћењу возила – образац ПН и образац ОК; друге послове по налогу претпостављеног

10. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

73

Начелник/ца

- Високо образовање у обиму од 240 кредита ЦСПК-а

- ВИИ-1 ниво квалификације образовања

-Факултет у области друштвених наука-економија

- 3 године радног искуства на пословима руковођења, односно на другим одговарајућим пословима који захтијевају самосталност у раду,

- Положен стручни испит,

- Познавање рада на рачунару.

1

Обавља послове који се односе на: координирање и организовање рада Службе; старање о законитом и ефикасном вршењу финансијских послова у Служби; надзор и контролу над извршењем буџета Министарства; обављање финансијског задатка који се  односи на овјеравање захтјева за плаћање; праћење мјесечних варанта и њиховог утрошка; учествовање у припреми будзетске потребе за финансирање органа (финансијски план); контролу обрачуна зарада; контролу пуноважности предлога захтјева за плаћање државним новцем; контакт са надлежним државним органом за послове финансија и пословним банкама; ажурно водјење књиговодствене документације; учествовање у изради финансијских исказа; друге послове по налогу претпостављеног

74

Самостални савјетник ИИ -службеник за јавне набавке

-Високо образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

-ВИИ 1 ниво квалификације образовања

 -факултет у области друштвених наука – право или економија

-3 године радног искуства

-положен стручни испит за рад у државним органима

-положен стручни испит за рад на пословима јавних набавки

1

Обавља послове који се односе на: праћење  и проучавање прописа који се односе на јавне набавке; стручне и оперативне послове у процедури јавне набавке; припрему плана јавних набавки  и одлуке о покретању поступака јавних набавки; спровођење поступка јавне набавке шопинг методом; припрему извјештаја о спроведеним јавним набавкама; доношење рјешења у складу са Законом о управном поступкуу поступку јавних набавки; вођење евиденција јавних набавки; друге послове по налогу претпостављеног

75

Самостални/а референт/киња -књиговођа

-Средње образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита,

-ИВ ниво квалификације образовања

-3 године радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: књижење цјелокупне финансијске документације; плаћање  по достављеним рачунима; предавање дневне документације; припрему извјештаја о измиреним и  неизмиреним обавезама; припрема података за израду буџета Министарства и плана капиталних инвестиција у здравству; припрему података за израду кварталних и годишњих (завршни) финансијских извјештаја; послове  материјалног  књиговодства; праћење финансијске реализације уговора закључених у поступку јавних набавки; друге послове по налогу претпостављеног.

76

Самостални/а референт/киња  за обрачун

-Средње стручно образовање у обиму од 240 (ЦСПК) кредита, економског смјера 

-ИВ ниво квалификације образовања,

-3 године радног искуства

-положен стручни испит  за рад у државним органима

1

Обавља послове који се односе на: обрачун зарада на основу извјештаја обрачунске службе Државног трезора; припрема података потребних за планирање  средстава за зараде; достављање мјесечних  извјештаја  о  зарадама запослених у Министарству; вођење благајничког пословања, књиге благајне и усаглашавање стварног   стања са књиговодственим  стањем; припрему и достављање Пореској управи података о плаћеним порезима и доприносима, обрасца М4; подизање аванса готовине, друге послове по налогу претпостављеног.