Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Organizacija Ministarstva zdravlja Crne Gore

Organizacione jedinice:

1. Direktorat za zdravstvenu zaštitu

1.1   Direkcija za organizaciju i funkcionisanje zdravstvene zaštite

1.2   Direkcija za farmaciju, biomedicinu i transplantaciju

2. Direktorat za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa

2.1   Direkcija za harmonizaciju propisa

2.2   Direkcija za međunarodnu saradnju

3. Direktorat za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu

4. Direktorat za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu

4.1    Direkcija za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditacije u zdravstvu

4.2    Direkcija za upravljanje i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu

5. Direktorat za ekonomiku i projekte u zdravstvu

5.1   Direkcija za ekonomiku u zdravstvu

5.2   Direkcija za projekte u zdravstvu

6. Kabinet ministra

7. Odjeljenje za politike sprječavanja zloupotrebe droge

8. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

9. Odjeljenje za Integralni Zdravstveni Informacioni Sistem i eZdravlje   

10. Služba za kadrovske i opšte poslove

11.Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke

 

1. U Direktoratu za zdravstvenu zaštitu vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje, funkcionisanje i razvoj sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga; praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; unaprjeđenje zdravstvene njege pacijenata; praćenje zdravstvenih standarda i obima pružanja zdravstvene zaštite; davanje saglasnosti na zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama van Crne Gore za zdravstvene usluge koje ne mogu da obezbijede davaoci zdravstvenih usluga u Crnoj Gori sa kojima Fond ima zaključene ugovore; upravni nadzor nad sprovođenjem zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; prvostepeni postupak po zahtjevima stranaka u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite; drugostepeni postupak po rješenjima koja donosi Fond za zdravstveno osiguranje kao prvostepeni organ u rješavanju o pravima osiguranika iz oblasti zdravstvenog osiguranja; unaprjeđenje farmaceutske politike; davanje mišljenja na Listu ljekova; učestvovanje u donošenju nacionalne farmakopeje i magistralnih formula; medicinska sredstva;učešće u kreiranju zdravstvene politike sa ciljem razvoja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite u oblasti bioetike i biomedicine;poslove nadležnog organa (CA) za: krv, ćelije, tkiva i organe, vrši izvještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i ozbiljnim neželjenim događajima u odnosu na krv, ćelije, tkiva i organe; vođenje registra davalaca; vođenje lista čekanja prema vrstama  organa, tkiva i ćelija; vođenje registra zdravstvenih ustanova za ART; vođenje registra o sakupljenim, odabranim i čuvanim polnim ćelijama; vođenje registra predstavništava biobanaka na teritoriji Crne Gore i  registra saglasnosti za izvoz i skladištenje tkiva i ćelija u biobankama;učešće u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata; praćenju i analizi sistema zdravstvene zaštite u zemljama regiona i Evropske unije.

1.1. U Direkciji za organizaciju i funkcionisanje zdravstvene zaštite vrše se poslovi koji se odnose na: organizaciju, funkcionisanje (praćenje i planiranje) i razvoj zdravstvene zaštite (organizaciju, funkcionisanje i razvoj zdravstvene zaštite na primarnom nivou (PZZ);  organizaciju, funkcionisanje i razvoj zdravstvene zaštite na sekundarnom i tercijarnom nivou (SZZ i TZZ); organizaciju, funkcionisanje i razvoj hitne medicinske pomoći i transfuzijske medicine); praćenje standarda i normativa iz oblasti zdravstvene zaštite; koordinaciju i planiranje zdravstvene i palijativne njege; praćenje i planiranje transporta pacijenata unutar Crne Gore; hitan sanitetski transport van Crne Gore; pripremu/predlaganje rješenja integrisanog pristupa u pružanju zdravstvene zaštite; praćenje uslova koje zdravstvene ustanove moraju da ispunjavaju u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme; praćenje radnog vremena zdravstvenih ustanova; praćenje(kontrola) rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država, kao i čiji je osnivač domaće ili strano pravno ili fizičko lice; uspostavljanje i pracenje rada savjetodavnih i koordinacionih tijela; davanje saglasnosti na zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama van Crne Gore za zdravstvene usluge koje ne mogu da obezbijede davaoci zdravstvenih usluga u Crnoj Gori sa kojima Fond ima zaključene ugovore; upravni nadzor nad sprovođenjem zakona iz oblasti zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i zdravstvenog osiguranja; prvostepeni postupak po zahtjevima stranaka u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite; drugostepeni postupak po rješenjima koja donosi Fond za zdravstveno osiguranje kao prvostepeni organ u rješavanju o pravima osiguranika iz oblasti zdravstvenog osiguranja; obrada zahtjeva građana u vezi sa zdravstvenom zaštitom; učešće u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata; praćenje zdravstvene politike i zdravstvene zaštite u zemljama regiona i Evropske unije.

1.2. U Direkciji za farmaciju, biomedicinu i transplantaciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: proizvodnju, promet i ispitivanje ljekova i medicinskih sredstava i mjere za obezbjeđivanje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova; davanje mišljenja na Listu ljekova; učestvovanje u donošenju nacionalne farmakopeje i magistralnih formula; praćenja potrošnje ljekova i medicinskih sredstava u poređenju sa: patologijom (prisustvo određene bolesti) za koju se ti ljekovi propisuju, prihvaćenim farmakoterapijskim i farmakoekonomskim smjernicama i vodičima radi njene optimalizacije; učestvovanje u sprovođenju međunarodnih sporazuma u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; učešće u kreiranju zdravstvene politike sa ciljem razvoja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite u oblasti bioetike i biomedicine; poslove nadležnog organa (CA) za: krv, ćelije, tkiva i organe; izvještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i ozbiljnim neželjenim događajima u odnosu na krv, ćelije, tkiva i organe; vođenje registra davalaca; vođenje lista čekanja prema vrstama organa, tkiva i ćelija; komunikaciju sa nacionalnim koordinatorom i bolničkim koordinatorima; vođenje jedinstvenog registra o postupcima asistiranih reproduktivnih tehnologija; vođenje registra zdravstvenih ustanova za ART; vođenje registra o sakupljenim, odabranim i čuvanim polnim ćelijama; rad stručnih tijela iz oblasti bioetike i biomedicine; praćenje i analizu oblasti bioetike i biomedicine u zemljama regiona i EU; vođenje registra predstavništava biobanaka na teritoriji Crne Gore i  registra saglasnosti za izvoz i skladištenje tkiva i ćelija u biobankama; vođenje i drugih zakonom propisanih registara i evidencija u oblasti biomedicine; poslove u vezi bioloških uzoraka uzetih za korišćenje u medicinske svrhe i  naučno istraživanje, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

2.U Direktoratu za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripreme studija, analiza, elaborata, informacija i programa iz nadleznosti Direktorata; poslove koji se odnose na usklađivanje oblasti zdravstvene zaštite i usklađivanje zdravstvenog sistema u odnosu na oblast bioetike i biomedicine sa propisima i preporukama EU u procesu pristupanja Evropskoj uniji; normativno uređivanje rada i funkcionisanja komora, zdravstvenih ustanova i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore; pripremu planskih dokumenata; donošenje razvojnih prioriteta; zdravstvenu mrežu; primjenu standarda u propisivanju uslova za osnivanje i rad zdravstvenih ustanova, sadržaj i obim zdravstvene zaštite; praćenje implementacije rezolucija, deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja;praćenje strategije razvoja zdravstvenog sistema;pripremu nacrta i predloga zakona i drugih propisa u oblasti zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i drugih oblasti javnog zdravlja sa medjunarodnim standardima; praćenje implementacije rezolucija, deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja; saradnju sa nadležnim organima i institucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i pripremom programa, informacija i izvještaja iz ove oblasti.

2.1. U Direkciji za  harmonizaciju propisa obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordiniranje usklađivanja propisa Ministarstva zdravlja sa propisima EU; pripremu obrazaca i tabela o usklađenosti propisa sa propisima EU i predlaganje mjera radi usklađivanja zakonodavstva; praćenje usklađivanja i napretka u ispunjavanju političkih i ekonomskih kriterijuma za članstvo po poglavljima pravne tekovine EU (Acquis); pripremu nacrta i predloga zakona u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, kao i njihovo usklađivanje sa propisima EU; plansku pripremu strateških i razvojnih dokumenata, kao i izradu studija, analiza, elaborata, informacija iz ove oblasti; praćenje uskladjenosti akata iz djelokruga rada Fonda sa zakonima; praćenje implementacije rezolucija, deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja; usklađivanje oblasti zdravstvene zaštite i usklađivanje zdravstvenog sistema u odnosu na oblast bioetike i biomedicine sa propisima i preporukama EU u procesu pristupanja Evropskoj uniji; saradnju sa nadležnim organima i institucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i pripremom programa, informacija i izvještaja iz ove oblasti.

2.2. U Direkciji za međunarodnu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i programiranje, ostvarivanje, usklađivanje i evidenciju međunarodne saradnje i proučavanje međunarodnih iskustava u oblasti zdravstva; komunikaciju sa međunarodnim organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima koja se bave zdravljem; ostvarivanje kontinuirane saradnje u okviru bilaterale; ostvarivanje saradnje sa donatorskim organizacijama; stručnu podršku u vezi sa aktivnostima koje se realizuju u okviru međunarodnih projekata sa međunarodnim organizacijama, regionalnim organizacijama u oblasti zdravlja, kao i poslovima u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji; pripremu prijedloga i koordinaciju aktivnosti organa za vezu u primjeni međunarodnih sporazuma o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti; praćenje ostvarivanja indikatora za nacionalne izvještaje; obezbjeđivanje dostavljanja izvještaja o zdravlju na zahtjev međunarodnih organizacija; razmatranje programa za saradnju sa UNICEF-om, UN agencijama, kao i drugim međunarodnim organizacijama; pripremu predloga ugovora o saradnji sa SZO; koordinaciju rada sa focal pointima; praćenje radnih tijela SZO; pripremu platformi za učešće predstavnika Crne Gore u radnim tijelima SZO; učešće u radu Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope (SEEHN), praćenje implementacije Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR); pripremu i sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; međunarodnu saradnju u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; praćenje obaveza i sprovođenje aktivnosti Ministarstva u procesu pridruživanja i pristupanja EU u oblasti zdravstvenog sistema.

3. U Direktoratu za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu najvažnijih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva; rano otkrivanje bolesti; analizu faktora rizika koji negativno utiču na zdravlje stanovništva; prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti; praćenje i kontrolu prometa prekursora; zdravstvenu zaštitu posebno osjetljivih i ugroženih grupa stanovništva; jačanje javnog zdravlja; pripremu plana programskih i projektnih aktivnosti u oblasti programske zdravstvene zaštite; kontrolu vođenja zbirki podataka, evidencija u zdravstvu i posebnih registara; praćenje mjera  zaštite životne sredine koje su od uticaja na zdravlje građana; promociju zdravih stilova života i pravilnu ishranu; zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku upotrebu i davanje mišljenja o njenoj bezbjednosti; strateško planiranje, koordinacija, praćenje i izvještavanje o implementaciji politika i mjera: na prevenciji faktora rizika za pojavu hroničnih nezaraznih bolesti i stanja u svim uzrastima (sprečavanje opasne i štetne upotrebe alkohola, kontroli duvana, prevencija prekomjerne težine, promovisanje fizičke aktivnosti, prevencija povreda), u oblasti mentalnog zdravlja; zdravstvenu edukaciju i informisanje o najčešćim zdravstvenim problemima, metodama identifikacije, prevencije i kontrole; saradnju sa humanitarnim i strukovnim organizacijama i udruženjima građana i drugim subjektima u unaprjeđenju zdravstvene zaštite;praćenje i sagledavanje socijalnih potreba stanovništva i potreba osjetljivih grupa stanovništva i uspostavljanje saradnje sa nadležnim sektorima; pripremu predloga akcionih planova i programa usmjerenih na zaštitu vulnerabilnih kategorija i smanjenje nejednakosti u zdravlju;. učestvovanje u radu i usmjeravanje rada stručno savjetodavnih tijela za oblasti: hroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest, mentalno zdravlje i druge), zaraznih bolesti (HIV i polno prenosive bolesti) i drugih oblasti;saradnju sa NVO koje se bave zdravljem;učešće u  izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata; kao i u oblasti prevencije hroničnih nezaraznih bolesti (priprema sadržaja za komunikaciju sa medijima, medijske kampanje).

4. U Direktoratu za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: uvođenje i procjenu novih zdravstvenih tehnologija; jačanje kapaciteta za upravljanjem kvalitetom; strateško planiranje, sprovođenje, praćenje i kontrola kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite; uspostavljanje sistema prijavljivanja neželjenog događaja; obavještavanje javnosti o aktivnostima na području kvaliteta; izradu nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse, kliničkih puteva, puteva obrade pacijenata u bolnicama; učestvovanje u izradi kriterijuma za stavljanje pacijenta na listu čekanja i dostupunosti lista čekanja javnosti (sajt ministarstva zdravlja i zdavstvenih ustanova); učestvovanje u eksternoj provjeri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova; saradnja sa NVO koje se bave zdravljem u dijelu kvaliteta, obima i dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga; sprovođenje postupaka akreditacije zdravstvenih ustanova; razvoj i unaprjeđenje zdravstvenog sistema kroz komponente zdravstvene infrastrukture - resursa, menadžmenta i organizacije;donošenje planova specijalizacija, programa stručnog usavršavanja; stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika, kao i sprovođenje programa obuke i polaganje stručnih ispita; učestvovanje u pripremi programa i trajanja specijalističkog staža, užeg specijalističkog staža i uslova za dodjelu primarijata; učestvovanje u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata.

4.1 U Direkciji za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditacije u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: jačanje kapaciteta za upravljanjem kvalitetom; strateško planiranje, sprovođenje, praćenje i kontrola kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite; uspostavljanje sistema prijavljivanja neželjenog događaja; ispitivanje i verifikaciju zadovoljstva pacijenata obimom, kvalitetom i dostupnošću pružanja zdravstvenih usluga; anketiranje pružaoca zdravstvenih usluga o zadovoljstvu učešćem u obezbjeđivanju i unaprijeđenju kvaliteta; izradu nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse, kliničkih puteva, puteva obrade pacijenata u bolnicama; izradu kriterijuma za stavljanje pacijenta na listu čekanja i dostupunosti lista čekanja javnosti (sajt ministarstva zdravlja i zdavstvenih ustanova); eksterna provjera kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova; sistemsko mjerenje poboljšanja kvaliteta i bezbjednosti (praćenje, unaprjeđenje i promovisanje pokazatelja kvaliteta i rezultata rada u zdravstvenim ustanovama); saradnja sa NVO koje se bave zdravljem u dijelu kvaliteta, obima i dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga; postupanje po pritužbama i inicijativama građana koje se odnose na kvalitet, obim i dostupnost pružanja zdravstvenih usluga; sprovođenje postupaka davanja, obnove i ukidanja akreditacije zdravstvenih ustanova; utvrđivanje akreditacionih standarda; utvrđivanje referentne liste stručnjaka za akreditaciju; izdavanje certifikata i vođenje registra izdatih certifikata o akreditaciji; praćenje postojeće i stvaranje uslova za primjenu novih zdravstvenih tehnologija utvrđivanjem kriterijuma, standarda i smjernica za procjenu zdravstvenih tehnologija; procjenu osobina i uticaja (tehničke osobine, bezbjednost, efikasnost, efektivnost, korist) novih medicinskih tehnologija u zdravstvenim ustanovama, kao i socijalne, legalne, etičke uticaje njihove primjene; uvođenje novih zdravstvenih tehnologija potrebnih za pružanje zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima o kvalitetu, bezbjednosti i efikasnosti metoda i postupka zdravstvene zaštite;  izrada smjernica za procjenu zdravstvenih tehnologija utemeljenih na prioritetima i jasnim kriterijumima izbora medicinske tehnologije u saradanji sa nacionalnim i međunarodnim  akademskim i naučnim institucijama,  kao i nadležnim organima  u okviru evropske mreže i institucija  za procjenu zdravstvenih tehnologija.

 4.2 U Direkciji za upravljanje i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje ljudskih resursa u zdravstvu u skladu sa potrebama zdravstvenog sistema; stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika radi održavanja i unaprjeđivanja kvaliteta obavljanja poslova zdravstvene zaštite; donošenje godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija; pripremanje plana i praćenje realizacije kontinuiranog unprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih radnika; programe obuka i polaganje stručnih ispita; izradu programa i trajanja  specijalističkog staža, užeg specijalističkog staža i izradu uslova za dodjelu primarijata; davanje saglasnosti zdravstvenim ustanovama; davanje saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa i upisa specijalizacija i užih specijaizacija; postupak imenovanja direktora zdravstvenih ustanova; planiranje razvoja naučno-istraživačke djelatnosti u zdravstvu.

5.U Direktoratu za ekonomiku i projekte u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja i strateško planiranje finansiranja sistema zdravstvenog osiguranja; finansijsko praćenje realizacije ugovora između Fonda za zdravstveno osiguranje i davalaca zdravstvenih usluga; finansijsko praćenje potrošnje ljekova i medicinskih sredstava koja se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; upravljanje medicinskim otpadom; planiranje investicija u zdravstvu; praćenje javnih nabavki u zdravstvu; pripremu i praćenje sprovođenja programa integracije javnog i privatnog sektora; pripremu i praćenje realizacije mjera ekonomske politike u sistemu zdravstva; praćenje donacija u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država; pripremu predloga prioritetnih kapitalnih projekata koji će se kandidovati za finansiranje iz godišnjeg kapitalnog budžeta; praćenje raspolaganja državnom imovinom od strane zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom o državnoj imovini; obezbjeđivanje uslova za pristup i realizaciju projekata iz djelokruga Ministarstva koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika međunarodne pomoći; koordinaciju procesa programiranja, monitoringa i evaluacije programa tehničke ifinansijske podrške EU (IPA); koordinaciju bilateralnih programa pomoći država članica EU i drugih država međunarodnih organizacija u vezi sa procesom pristupanja Crne Gore EU.

5.1. U Direkciji za ekonomiku u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: davanje saglasnosti na finansijsku procjenu godišnjeg programa zdravstvene zaštite; davanje saglasnosti na cijene zdravstvenih usluga koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem; davanje saglasnosti na cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju trećim licima, cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju iznad obima standarda zdravstvene zaštite, kao i cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju pod posebnim uslovima; finansijsko praćenje izvršenja ugovora između Fonda i davalaca zdravstvenih usluga; finansijsko praćenje potrošnje ljekova i medicinskih sredstava koja se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; praćenje izdataka za zarade zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država; pripremu i praćenje sprovođenja plana upravljanja medicinskim otpadom; praćenje finansijskog dijela ugovaranja između zdravstvenih ustanova i Fonda za zdravstveno osiguranje; pripremu i praćenje realizacije mjera ekonomske politike u sistemu zdravstva i mjera poreske politike za podsticanje zdravih životnih navika; davanje saglasnosti na predlog odluke o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje; davanje saglasnosti na plan godišnjih potreba za ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom; pripremu metodologije snabdijevanja zdravstvenih ustanova ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom; davanje saglasnosti i praćenje realizacije godišnjeg plana javnih nabavki za zdravstvene ustanove čiji je osnivač država; praćenje i vođenje evidencija donacija u zdravstvenim ustanovama koje osniva država; koordinaciju TAIEX podrške; izradu procjene fiskalnog uticaja za sva zakonska, strateška i razvojna dokumenta iz nadležnosti ministarstva u okviru analize uticaja propisa (RIA); učestvovanje u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz svoje nedležnosti.

5.2. U Direkciji za projekte u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: projekte izgradnje i investicija u zdravstvu; projekte energetske efikasnosti; davanje saglasnosti na investicione planove i programe iz djelatnosti zdravstvene ustanove koju osniva država; pripremu i praćenje sprovođenja programa integracije javnog i privatnog sektora; pripremu predloga prioritetnih kapitalnih projekata koji će se kandidovati za finansiranje iz godišnjeg kapitalnog budžeta; praćenje raspolaganja državnom imovinom od strane zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država u skladu sa zakonom o državnoj imovini; davanje saglasnosti na izdavanje u zakup prostora, medicinsko-tehničke opreme i drugih sredstava neophodnih za obavljanje zdravstvene djelatnosti, odnosno druge opreme i sredstava koja su u funkciji pružanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama; programiranje i implementaciju projekata finansiranih iz IPA fondova; pružanje stručne i tehničke podrške predstavnicima ministarstva u strukturama EU fondova i drugih tijela formiranih za realizaciju fondova dostupnih na korišćenje, izradu planova, programa i izvještaja o radu; učešće u planiranju, realizaciji i praćenju projekata finansiranih iz fondova EU pomoći; učešće u realizaciji i razvoju IPA projekata kroz plan aktivnosti i praćenje realizacije; praćenje i evidencija sprovođenja programa pomoći i podrške, kao i drugi poslove iz djelokruga Direkcije obavlja koji proizilaze iz obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima, nacionalnim zakonodavstvom i važećim procedurama za upravljanje pretpristupnom podrškom; obezbjeđivanje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, sredstava donacija i međunarodne pomoći; pružanje doprinosa aktivnostima promocije i vidljivosti IPA programa; pripremanje i praćenje strateških dokumenata i sektorskih operativnih programa;

6. U Kabinetu ministra obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizacione, protokolarne i administrativno-tehničke poslove potrebne za ostvarivanje funkcije ministra; poslove pripreme i sprovođenja interne i eksterne komunikacije; pripreme i praćenja odnosa sa medijima/javnošću; komunikaciju prema Vladi Crne Gore i drugim organima državne uprave; organizovanje sastanaka i javnih nastupa, organizovanje internet prezentacija Ministarstva, protokolarne poslove, kontakte sa odgovarajućim institucijama, postupanje po predstavkama i pritužbama građana, i drugeposlove po nalogu ministra.

7. U Odjeljenju za politike za sprječavanje zloupotrebe droga obavljaju se poslovi koji se odnose na:praćenje primjene nacionalnih strateških dokumenata, deklaracija, konvencija, smjernica i standarda iz ove oblasti; koordinaciju oblasti smanjenja potražnje droga; neposrednu saradnju i komunikaciju sa EU ekspertima za politike droga; aktivnosti vezano za nacionalnu bazu podatakai izvještavanju  referentnih međunarodnih  tijela za politike sprečavanja zloupotrebe droga: Kancelarije za drogu i kriminal Ujedinjenih nacija (UNODC), Komisije za droge (CND), Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti od droga (EMCDDA), Savjeta Evrope (Grupa Pompidu); nadležni direktorat Evropske komisije; koordinaciju izrade izvještaja za EMCDDA i podataka za Reitox; uspostavljanje  i održavanje saradnje sa relevantnim institucijama u skladu sa Evropskom strategijom za droge i ostalim međunarodnim dokumentima i nacionalnim strateškim ciljevima;  obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga.

8. U Odjeljenju za unutrašnju reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva zdravlja i iz nadležnosti javnih zdravstvenih ustanovana osnovu sporazuma zaključenog između Ministra i direktora te ustanove,u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koje dostavlja ministru i odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izvještajima iz predhodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje i izvršenje istih; izradu godišnjeg izvještaja o rezultatima unutrašnje revizije; saradnju sa Sektorom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja; saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; prati i predlaže edukaciju unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja.

9. U Odjeljenju za Integralni Zdravstveni Informacioni Sistem i eZdravlje obavljaju se poslovi koji se odnose na:

upravljanje, implementaciju, unaprjeđenje, funkcionisanje, projektovanje i plansko razvijanje IZIS-a u skladu sa definisanim standardima i korišćenjem zajedničkih resursa; uspostavljanje logičke organizacije poslovnih procesa, podataka, softverskih aplikacija i IT infrastrukture tako da ispunjavaju integracijske i standardizacijske potrebe za rad IZIS-a i davanje saglasnosti za razvoj i implementaciju informacionih sistema koji rade sa IZIS-om; nadzor nad korišćenjem utvrđenih standarda, modela podataka, korišćenja zajedničkih šifrarnika i parametara u IZIS-u, načina razmjene i objedinjavanja podataka; uspostavljanje okvira interoperabilnosti sistema zdravstva na kome se bazira IZIS i brigu o daljem razvoju i upravljanju u smislu nadzora nad obezbjeđenjem tehničko-tehnoloških uslova za razmjenu podataka između zbirki podataka, registara i evidencija u zdravstvenom sistemu; definisanje poslova uspostavljanja tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture kroz određivanje minimalnih funkcionalnih zahtjeva arhitekture potrebne za rad sistema u organima i ustanovama zdravstvene zaštite;  iniciranje i sprovođenje procesa digitalne trasformacije u domenu radnih i organizacionih procesa; planiranje, razvijanje i unapređivanje sistema eZdravlje u Crnoj Gori; monitoring korišćenja IZIS-a i eZdravlja i planiranje, evaluiranje, projektovanje i budžetiranje mogućnosti za izradu novih dijelova ovih sistema ili poboljšanje postojećih, praćenje trendova i uvođenje novih e-servisa za građane; učestvovanje u pripremi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti primjene ICT u zdravstvenom sistemu Crne Gore; učestvovanje u ostvarivanju međunarodne saradnje iz oblasti primjene ICT u zdravstvenom sistemu Crne Gore i oblasti eZdravlje i obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja.

10. U Službi za kadrovske i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:kadrovske i organizacione poslove u vezi sa: ostvarivanjem plana i programa rada Ministarstva; izradu prijedloga godišnjeg plana rada Ministarstva i usaglašavanjem izvještaja o radu unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva; praćenje zakona i drugih propisa koji se odnose na državne službenike i namještenike; pripremanje opštih akata Ministarstva i pojedinačnih akata kojima se utvrđuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u Ministarstvu; sprovođenje postupaka u vezi sa: zapošljavanjem, ocjenjivanjem, napredovanjem, stručnim usavršavanjem, obukom zaposlenih, osposobljavanjem pripravnika za samostalno vršenje poslova; vođenjem jedinstvene kadrovske evidencije i drugih evidencija iz oblasti rada; prijave i odjave na zdravstveno i penzijsko osiguranje; pripremanje izjašnjenja Upravnom sudu na tužbe službenika i namještenika i postupanje po presudama donijetim u upravnom sporu; primanje, raspoređivanje, evidentiranje i dostavljanje akata u rad i njihovo otpremanje; arhiviranje predmeta; fotokopiranje i umnožavanje; trebovanje kancelarijskog materijala; poslove vozača i druge pomoćne poslove.

11. U Službi za finansije, računovodstvo i javne nabavke obavljaju se poslovikoji se odnose na:izradu i realizaciju Budžeta Ministarstva; izradu finansijskog plana; pripremanje periodičnih izvještaja o ostvarenju budžeta; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene Budžetom i finansijskim planom; vođenje poslovnih knjiga, periodičnih obračuna i završnih računa, izradu finansijskih iskaza i dostavljanje podataka trezoru; provjera finansijske dokumentacije (ugovora, računa, obračuna i dr.); kreiranje zahtjeva za plaćanje ugovorenih obaveza; vođenje registra izvršenih plaćanja; dostavljanje izvještaja o izvršenim transakcijama; saradnju sa Ministarstvom finansija - Sektorom za trezor u dijelu izvršenja zahtjeva kroz SAP; kontakt sa poslovnim bankama; pripremu obračunskih lista za obračun zarada i drugih primanja Ministarstva; obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova, praćenje finansijskog poslovanja Ministarstva;blagajničko poslovanje; vođenje evidencija putnih naloga i njihovog knjiženja uključujući plaćanja i finansijska praćenja svih projekata blagajničkog poslovanja; javne nabavke; praćenje tendera i ukupne potrošnje; praćenje i kontrolu finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki; i druge finansijsko-računovodstvene poslove.

SISTEMATIZACIJA I OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA:

Za izvršavanje poslova iz djelokruga Ministarstva zdravlja utvrđuju se službenička radna mjesta za 70 izvršilaca

R.BR.

Naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje posla

Broj izvršilaca

Opis posla

1

Ministar/ka

1

2

Državni/a sekretar/ka

1

3

Sekretar/ka

-VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

-Fakultet iz oblasti društvenih nauka–pravo

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta;

-položen stručni ispit za rad u

 državnim organima.

1

Koordinira rad organizacionih jedinica  Ministarstva; obezbjeđuje ostvarivanje odnosa i saradnje sa organima uprave i drugim organima u upravnim oblastima  iz nadležnosti Ministarstva; prati izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade i ostale poslove vezane za Vladu i Skupštinu i vrši duge poslove po nalogu prepostavljenog.

1.DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

4

Generalni/a direktor/ka

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo ili ekonomija  ili fakultet iz oblasti medicinskih nauka-medicina,stomatologija ili farmacija;

-najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta;

-položen stručni ispit za rad državnim organima.

1

Rukovodi, koordinira i vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova, raspoređivanje poslova na neposredne izvršioce; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata i druge poslove  po nalogu pretpostavljenog.

1.1   Direkcija za organizaciju i funkcionisanje zdravstvene zaštite

5

Načelnik/ca

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo

-najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnosi na: rukovođenje i koordiniranje radom Direkcije; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; funkcionisanje i razvoj svih nivoa zdravstvene zaštite (primarni, sekundarni, tercijarni); funkcionisanje i razvoj sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga; raspoređivanje poslova na neposredne izvršioce; učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa;najsloženije poslove iz djelokruga rada Direkcije i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

6

Samostalni/a savjetnik/ca I

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo

-najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u      državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:

 davanje mišljenja u vezi sa primjenom propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; davanje mišljenja na zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama van Crne Gore za zdravstvene usluge koje ne mogu da obezbijede davaoci zdravstvenih usluga u Crnoj Gori sa kojima Fond ima zaključene ugovore; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u vezi sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zastitu; obrađuje zahtjeve građana u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

7-8

Samostalni/a savjetnik/ca I -za zdravstvenu zaštitu

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo

-najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

2

Obavlja poslove koji se odnose na:  na praćenje i proučavanje stanja u zdravstvenoj zaštiti; postupak utvrđivanja i praćenja ispunjenosti uslova za rad zdravstvenih ustanova;prati rad savjetodavnih i koordinacionih tijela; učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa; sprovodi upravni nadzor nad primjenom propisa iz obasti zdravstvene zastite; vodi upravni postupak iz djelokruga rada direktorata; donošenje rješenje u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u vezi sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu; sarađuje sa NVO i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

9

Samostalni/a savjetnik/ca I – za zdravstvenu i palijativnu njegu

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti medicinskih nauka - Visoka škola za medicinske sestre

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:   planiranje zdravstvene i palijativne njege; učestvuje u odgovaranju na pitanja građana u vezi sa zdravstvenom i palijativnom njegom; učestvuje u izradi razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

10

Samostalni/a referent/kinja –operater/ka

 - IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- najmanje tri godine radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

-poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet)

1

Obavlja poslove koji se odnose na:

 tehničku pripremu i sređivanje materijala prilikom izrade normativnih akata; primanje, evidentiranje,raspoređivanje, dostavljanje u rad i otpremu akata; vodi evidenciju privatnih zdravstvenih ustanova, kadra i opreme i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

1.2.          Direkcija za farmaciju, biomedicinu i transplantaciju

11

Načelnik/ca direkcije

- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih

nauka- pravo ili fakultet iz oblasti medicinskih nauka – medicina ili farmacija;

- najmanje dvije godine radnog

 iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima;

 -položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; raspoređivanje poslova na neposredne izvršioce; prati sprovođenje zakona i podzakonskih akata i drugih propisa u djelokrugu Direkcije; obavlja sve najsloženije poslove iz djelokruga rada Direkcije i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

12

Samostalni/a savjetnik/ca II – za farmaceutsku oblast

 -VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti medicinskih nauka - farmacija

- najmanje tri godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: unaprjeđenje farmaceutske djelatnosti; učestvuje u davanju mišljenja na Listu ljekova; učestvuje u donošenju nacionalne farmakopeje i magistralnih formula; racionalnu upotrebu ljekova; medicinska sredstva; pripremu i sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; saradnju sa Međunarodnim instutucijama u oblasti ljekova i medicinskih sredstava i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

13

Samostalni/a savjetnik/ca III – za farmaceutsku oblast

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti medicinskih nauka - farmacija

- najmanje dvije godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje informacije o snabdjevenosti ljekovima u postupku stavljanja i skidanja ljekova sa  Liste ljekova; pripremanje podataka o  potrošnji ljekova po farmakološkim grupama i podgrupama, kao i pojedinačnim ljekovima; praćenje parametara racionalne potrošnje ljekova i medicinskih sredstava; učestvovanje u sprovođenju međunarodnih sporazuma u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; praćenje i međunarodnih standarda u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

14

Samostalni/a savjetnik/ca II

za organe, tkiva, ćelije i transfuziju

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet  iz oblasti medicinskih nauka – medicina, farmacija ili stomatologija ili fakultet iz oblasti društvenih nauka-pravo

 - najmanje tri godine radnog iskustva

- položen stručni  ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika A2

1

Obavlja poslove koji se odnose na: vođenje registra biobanaka u Crnoj Gori i registra saglasnosti za izvoz ćelija; vođenje registra davalaca; vođenje lista čekanja; izvještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i događajima;saradnju sa međunarodnim organizacijama;učestvovanje u donošenju i sprovođenju programa davalaštva organa, tkiva,ćelija i krvi; učestvovanje u radu međunarodnih kompetentnih tijela iz ove oblasti; učestvuje u formiranju organizacionog okvira za implementaciju transplantacionih programa; praćenje i komunikacija sa nacionalnim koordinatorom i bolničkim koordinatorima; praćenje programa davalaštva organa;promociju dobrovoljnog davalaštva krvi, davanja organa, tkiva i ćelija u svrhu liječenja; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku iz djelokruga direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

2. DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I HARMONIZACIJU PROPISA

15

Generalni/a direktor/ica

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo ili ekonomija  ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina

 - najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja  ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Rukovodi, koordinira i vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce;obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata i druge poslove  po nalogu pretpostavljenog

2.1.          Direkcija za harmonizaciju propisa

16

Načelnik/ca

 -VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima 

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; neposredno učestvovanje u aktivnostima koje se odnose na pregovore o pristupanju Crne Gore EU; prati sprovođenje zakona i podzakonskih akata i drugih propisa u djelokrugu Direkcije;  pripremu tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva;učestvovanje u izradi strategija, projekata, akcionih planova i dokumenata; plansku pripremu razvojnih i strateških dokumenata; obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga rada Direkcije i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

17

Samostalni/a savjetnik/ca I

 -VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo

- najmanje pet godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i usklađivanje tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva sa pravnim poretkom  EU; praćenje i ažuriranje Portala Evropskih Integracija; učešće u ostvarivanju saradnje sa drugim organima u oblasti evropskih integracija; učestvovanje u izradi strategija, projekata, akcionih planova i dokumenata;pripremu analiza procjene efekata propsia;  davanje mišljenja  na nacrte i predloge propisa u okviru međuresorske saradnje, vođenje upravnog postupka iz nadležnosti direktorata  i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

18

Samostalni/a savjetnik/ca III

 -VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet iz oblasti društvenih nauka-pravo

- najmanje dvije godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u pripremi i usklađivanju tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva sa pravnim poretkom  EU;učestvuje u pripremi predloga za ostvarivanje saradnje sa drugim organima u oblasti evropskih integracija;učestvuje u pripremi predloga za ostvarivanje saradnje sa drugim organima,vođenje upravnog postupka iz nadležnosti direktorata, i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

2.2.          Direkcija za međunarodnu saradnju

19

Načelnik/ca

 

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo;

-najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovim

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom;staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; sprovođenje saradnje sa međunarodnim organizacijama i  ostvarivanje saradnje sa drugim organima u oblasti evropskih integracija; učestvovanje u  programima za saradnju sa SZO, UNICEF-om i drugim međunarodnim organizacijama; prati sprovođenje zakona i podzakonskih akata i drugih propisa u djelokrugu Direkcije; učestvovanje u pripremi i usklađivanju tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata  i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva sa pravnim poretkom  EU; pripremu programa,  informacija  i izvještaja iz ove oblasti; obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga rada Direkcije i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

20

Samostalni/a savjetnik/ca I

za međunarodnu saradnju

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka –pravo ili ekonomija

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni  ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi izvještaja o zdravlju i dostavljanje istih međunarodnim i drugim organizacijama; pripremu predloga ugovora o saradnji sa SZO; koordinaciju rada sa focal pointima; praćenje radnih tijela SZO; pripremu platforme za učešće predstavnika Crne Gore u radnim tijelima SZO; pripremu programa,  informacija  i izvještaja iz ove oblasti i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

21

Savjetnik/ca I

za međunarodnu saradnju

- VI nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka-pravo

- najmanje tri godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje rada Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (SEEHN); praćenje implementacije Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR);praćenje implementacije rezolucija, deklaracija i konvencija u oblasti zaštite zdravlja; pripremu prijedloga i praćenje aktivnosti  organa za vezu u pripremi međunarodnih sporazuma o zdravstvenom osiguranju, vođenje upravnog postupka iz nadležnosti direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

22

Samostalni/a savjetnik/ca I

za međunarodnu saradnju

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u sprovođenju aktivnosti i  obaveza  Ministarstva u procesu pridruživanja i pristupanja EU u oblasti zdravstvenog sistema; saradnju sa  nadležnim  organima  i  institucijama u vezi  sa procesom  pristupanja EU; praćenje aktivnosti ovih  organa  u  procesu pridruživanja  EU; učestvovanje u pripremi i usklađivanju tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata  i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva sa pravnim poretkom  EU; pripremu programa,  informacija  i izvještaja iz ove oblasti; učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, vođenje upravnog postupka iz nadležnosti direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

3. DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVLJE I PROGRAMSKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

23

Generalni/a direktor/ka

 -VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo ili fakultet iz oblasti medicinskih nauka-medicina

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja  ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta;

- položen stručni ispit za rad državnim organima.

1

Rukovodi i koordinira radom Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce;vrši izradu  strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata;obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

24

Samostalni/a savjetnik/ca I

za javno zdravlje

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo  ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na:

učešće u  izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata; kao i u oblasti prevencije i kontrole zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti (priprema sadržaja za komunikaciju sa medijima, medijske kampanje), pripremu plana programskih i projektnih aktivnosti u oblasti programske zdravstvene zaštite,strateško planiranje, koordinacija, praćenje i izvještavanje o implementaciji politika i mjera: na prevenciji faktora rizika za pojavu hroničnih nezaraznih bolesti i stanja u svim uzrastima (sprečavanje opasne i štetne upotrebe alkohola, kontroli duvana, prevencija prekomjerne težine, promovisanje fizičke aktivnosti, prevencija povreda), u oblasti mentalnog zdravlja, vodi upravni postupak iz djelokruga direktorata, praćenje i analizu najvažnijih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva; analizu faktora rizika koji negativno utiču na zdravlje stanovništva; jačanje javnog zdravlja, životnu sredinu i zdravlje; praćenje implementacije politika i mjera iz oblasti mentalnog zdravlja;davanje mišljenja o bezbjednosti i zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku upotrebu; promociju zdravih stilova života i zdrave ishrane; učestvovanje u odgovaranju na pitanja građana u vezi sa javnim zdravljem i životnom sredinomi i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

25

Samostalni/a savjetnik/ca I

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti medicinskih nauka- medicina,stomatologija, farmacija

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje zdravstvene politike na svim nivoima zdravstvene zaštite; predlaganje mjera za unaprijeđenje zdravstvene zaštite; saradnju sa Komorama i neposredno praćenje rada profesionalnih udruženja; saradnju sa NVO koje se bave zdravljem; učestvovanje u odgovaranju na pitanja NVO civilnog sektora; dostavljanje izvještaja Kancelariji za saradnju sa nevladinim sektorom i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

26

Samostalni/a savjetnik/ca I

 -VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet iz oblasti tehničko tehnoloških nauka

- najmanje pet godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koje se odnose na:  učestvovanje u donošenju nacionalne farmakopeje i magistralnih formula; medicinska sredstva; sprovođenje zakona koji se odnosi na prekursore; izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i stavljanje prekursora u promet;  vodjenje Registra prekursora, kontakt osoba za: HBRN; praćenje propisa koji se odnose na kozmetičke proizvode; vođenje registra prijave prvog stavljanja kozmetičkih proizvoda na tržište Crne Gore; obavlja sve upravne poslove vezane za kozmetičke proizvode (posuđe, pribor, opremu, uređaje i ambalažu za proizvodnju i stavljanje u promet kozmetičkih proizvoda); saradnju sa organima inspekcijskog nadzora za kozmetičke proizvode; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u dijelu dozvola za uvoz, izvoz i tranzit, kao i proizvodnju i promet prekursora i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

27

Savjetnik/ca I

 -VI nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka 

- najmanje tri godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje podataka koji se odnose na praćenje i analizu najvažnijih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvenu zaštitu posebno osjetljivih i ugroženih grupa stanovništva; praćenje i analizu vođenja zbirki podataka, evidencija u zdravstvu i posebnih registara; pripremu programa, informacija i izvještaja iz ove oblasti i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

4. DIREKTORAT ZA KONTROLU KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I UNAPRJEĐENJE LJUDSKIH RESURSA U ZDRAVSTVU

28

Generalni/a direktor/ka

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo  ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija

- tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima;

-znanje engleskog jezika B1;

1

Rukovodi i koordinira radom Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce;vrši izradu  strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata;obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog

4.1   Direkcija za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uvođenje novih medicinskih tehnologija i akreditacije u zdravstvu

29

Načelnik/ca

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti medicinskih nauka - medicina, stomatologija ili farmacija ili fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo ili ekonomija

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovim

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; prati sprovođenje zakona i podzakonskih akata i drugih propisa u djelokrugu Direkcije, staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka;predlaže mjere za unaprjedjenje kvaliteta zdravstvene zastite i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Direkcije,  kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

30

Samostalni/a savjetnik/ca I za kvalitet zdravstvene zaštite i ostvarivanje prava pacijenata

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija ili  fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo  

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom; sistemsko mjerenje poboljšanja kvaliteta i bezbjednosti (praćenje, unaprjeđenje i promovisanje pokazatelja kvaliteta i rezultata rada u zdravstvenim ustanovama); uvođenje nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse, kliničke puteve, puteve obrade pacijenata u bolnicama; učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata, eksterne provjere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova,  i drugih propisa, postupanje po prigovorima pacijenata; ispitivanja zadovoljstva pacijenata; anketiranje pružalaca zdravstvenih usluga o zadovoljstvu učešćem u obezbjeđivanju i unaprjeđenju kvaliteta; praćenje i prikupljanje podataka o listama čekanja; učestvuje u pripremi nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse, kliničkih puteva, puteva obrade pacijenata u bolnicama; vođenje upravnog postupka iz nadležnosti direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

31

Samostalni/a savjetnik/ca I

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-  fakultet iz oblasti medicinskih nauka-medicina- visoka škola za medicinske sestre, stomatologija, farmacija ili fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo

- najmanje pet godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: saradnju sa nadležnim institucijama u oblasti akreditacije zdravstvenih ustanova; učestvovanje u izradi nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse; vođenje registra izdatih certifikata o akreditovanim zdravstvenim ustanovama; učestvovanje u  eksternoj provjeri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, izradu kriterijuma za stavljanje pacijenta na listu čekanja i dostupnosti lista čekanja javnosti (sajt Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova); praćenje primjene i efekata novih  zdravstvenih tehnologija;  predlaže kriterijume za uvođenje i procjenu novih zdravstvenih tehnologija; na zahtjev zdravstvenih ustanova a na osnovu mišljenja Komisije za procjenu zdravstvenih tehnologija, vodi upravni postupak u vezi doonošenja rješenja za dozvolu za korišćenje nove zdravstvene tehnologije, učestvuje u pripremi smjernica za procjenu zdravstvenih tehnologija; praćenje i organizovanje edukativnih programa u vezi  uvođenja i procjene novih zdravstvenih tehnologija; saradnja sa evropksom mrežom institucija za procjenu zdravtsvenih tehnologija- EU net HTA kao druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

32

Samostalni/a savjetnik/ca III za akreditaciju

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka-pravo ili ekonomija ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija

- najmanje dvije godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvuje u donošenju zakonske regulative za sprovođenje postupaka akreditacije zdravstvenih ustanova; sprovođenje postupaka akreditacije zdravstvenih ustanova; izdavanje certifikata; saradnju sa nadležnim institucijama u oblasti akreditacije zdravstvenih ustanova; učestvovanje u izradi nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse; vođenje registra izdatih certifikata o akreditovanim zdravstvenim ustanovama; učestvovanje u  eksternoj provjeri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, izradu kriterijuma za stavljanje pacijenta na listu čekanja i dostupnosti lista čekanja javnosti (sajt Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova); vođenje upravnog postupka iz nadležnosti direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

4.2 Direkcija za upravljanje i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu

33

Načelnik/ca

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- pravo

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovim;

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; planiranje razvoja kadrova u zdravstvu u skladu sa potrebama zdravstvenog sistema; pripremu plana i realizacije kontinuiranog unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih radnika; najsloženije poslove koji se odnose na specijalističko i uže specijalističko stručno usavršavanje zaposlenih u zdravstvenoj djelatnosti; učestvovanje u pripremi prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

34-35

Samostalni/a savjetnik/ca III

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- ekonomija ili pravo

- najmanje dvije godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

2

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremu finansijske projekcije planova za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;  učešće u pripremi godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija; izradu plana za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika; pripremanje procjene potrebnih finansijskih sredstava za specijalizacije i uže specijalizacije koje su odobrene godišnjim planom;  pribavljanje potrebnih informacija i podataka od zdravstvenih ustanova; učesce u implementaciji programa stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u vezi sa prekidom i polaganjem specijalističkog staža i vodi upravnik postupak iz nadležnosti direktorata, donošenje rešenja po žalbama na odluke o dodjeli specijalizacije i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

36-37

Samostalni/a referent/kinja

-IV 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

 -najmanje tri godine radnog iskustva.

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- poznavanje rada na računaru

2

Obavlja poslove koji se odnose na: vođenje evidencija o broju i strukturi odobrenih specijalizacija;prikupljanje podatakaza analizu i praćenje potreba zdravstvenog sistema za specijalističkim usavršavanjem na svim nivoima zdravstvene zaštite;vođenje evidencija o rješenjima o prekidu, polaganju specijalističkog ispita i primarijatima i  druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

5. DIREKTORAT ZA EKONOMIKU I PROJEKTE U ZDRAVSTVU

38

Generalni/a direktor/ica

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- ekonomija ili fakultet iz oblasti tehničko - tehnoloških nauka – elektrotehnika,elektonika

- tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Rukovodi i koordinira radom Direktorata; vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata; vrši poslove visokog programskog službenika; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

5.1 Direkcija za ekonomiku u zdravstvu

39

Načelnik/ca

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- ekonomija ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka-metalurgija

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovim;

 -položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnose na: rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje za blagovremeno i pravilno izvršavanje poslova i zadataka u Direkciji; davanje saglasnosti na: finansijsku procjenu godišnjeg programa zdravstvene zaštite i cijene zdravstvenih usluga; pripremu i praćenje sprovođenja plana upravljanja medicinskim otpadom; davanje saglasnosti na predlog odluke o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje i plan godišnjih potreba za ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom; pripremu metodologije snabdijevanja zdravstvenih ustanova ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom; davanje saglasnosti na godišnji plan javnih nabavki i planove potreba za donacijama za zdravstvene ustanove; pripremu predloga mjera za unapređenje sistema upravljanja donacijama u zdravstvenim ustanovama; koordinaciju TAIEX podrške; učestvovanje u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz svoje nedležnosti; vrši druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

40

Samostalni/a savjetnik/ca I

 -VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- ekonomija

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u davanju saglasnosti na finansijsku procjenu godišnjeg programa zdravstvene zaštite; učestvovanje u davanju saglasnosti na: cijene zdravstvenih usluga koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem; predlog cijena zdravstvenih usluga koje se pružaju trećim licima, cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju iznad obima standarda zdravstvene zaštite, kao i cijena zdravstvenih usluga koje se pružaju pod posebnim uslovima; priprema izvještaja o proizvedenim količinama medicinskog otpada u zdravstvenim ustanovama; učestvovanje u davanju saglasnosti na planove potreba za donacijama u zdravstvenim ustanovama;  priprema izvještaja o realizovanim donacijama u zdravstvenim ustanovama;  praćenje realizacije mjera ekonomske politike u sistemu zdravstva; izradu procjene fiskalnog uticaja za sva zakonska, strateška i razvojna dokumenta iz nadležnosti ministarstva u okviru analize uticaja propisa (RIA); druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

41

Samostalni/a savjetnik/ca II

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- fakultet iz oblasti društvenih nauka - ekonomija ili pravo 

- najmanje tri godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: finansijsko praćenje izvršenja ugovora između Fonda i davalaca zdravstvenih usluga; finansijsko praćenje potrošnje ljekova i medicinskih sredstava koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; praćenje izdataka za zarade zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država; učestvovanje u davanju saglasnosti na predlog odluke o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje; učestvovanje u davanju saglasnosti na plan godišnjih potreba za ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom; učestvovanje u pripremi metodologije snabdijevanja zdravstvenih ustanova ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom; učestvovanje u davanju  saglasnosti i praćenje realizacije godišnjeg plana javnih nabavki za zdravstvene ustanove čiji je osnivač država; izradu procjene fiskalnog uticaja za sva zakonska, strateška i razvojna dokumenta iz nadležnosti ministarstva u okviru analize uticaja propisa (RIA);vođenje upravnog postupka iz djelokruga direktorata, druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

5.2 Direkcija za projekte u zdravstvu

42

Načelnik/ca

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja - fakultet iz oblasti društvenih nauka ili fakultet u oblasti tehničko -tehnoloških nauka

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovim;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

Znanje engleskog­ jezika C1

1

Obavlja posle koji se odnose na: rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje za blagovremeno i pravilno izvršavanje poslova i zadataka u Direkciji;  saradnju sa svim tijelima i strukturama uključenim u proces korišćenja IPA programa; pripremu predloga projekata izgradnje i investicija u zdravstvu; davanje saglasnosti na investicione planove i programe iz djelatnosti zdravstvene ustanove; pripremu predloga programa integracije javnog i privatnog sektora; pripremu predloga prioritetnih kapitalnih projekata; davanje predloga projekata za realizaciju kroz model javno-privatnog partnerstva; praćenje raspolaganja državnom imovinom od strane zdravstvenih ustanova; davanje saglasnosti za raspolaganje državnom imovinom u zdravstvenim ustanovama; saradnju na realizaciji projekata sa međunarodnim institucijama; koordiniranje procesom programiranja, implementacije, monitoringa i evaluacije programa tehničke i finansijske podrške EU (IPA); obavlja i druge poslove po nalogu predpostavljenih i SPO–a, koji proizilaze iz obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima, nacionalnim zakonodavstvom i važećim procedurama za upravljanje pretpristupnom podrškom

43

Samostalni/a savjetnik/ca I

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka- ekonomija ili fakultet u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektrotehnika,elektronika

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stučni ispit za rad u državnim organima

- poznavanje rada na računaru (Excel, Word, Internet)

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stanja državne imovine u zdravstvenom sistemu; učestvovanje u pripremi i praćenje realizacije projekata izgradnje i investicija u zdravstvu; učestvovanje u davanju saglasnosti na investicione planove i programe iz djelatnosti zdravstvene ustanove i praćenje njihove realizacije; učestvovanje u pripremi predloga prioritetnih kapitalnih projekata; praćenje realizacije kapitalnih investicija u zdravstvu; obavljanje funkcije službenika za programiranje unutar jedinice za implementaciju projekata u Ministarstvu; proces programiranja EU fondova; praćenje realizacije različitih programa; identifikovanje, procjenu, praćenje i kontrolu mogućih okolnosti koje mogu nepovoljno uticati na ostvarivanje utvrđenih ciljeva PIU; druge poslove po nalogu pretpostavljenog koji proizilaze iz obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima, nacionalnim zakonodavstvom i važećim procedurama za upravljanje pretpristupnom podrškom.

44

Samostalni/a savjetnik/ca I

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektrotehnika ili fakultet iz oblasti prirodnih nauka –matematika i računarske nauke

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika – B2

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi projekata u oblasti zdravstva; učestvovanje u definisanju standarda i povezivanju sa drugim bazama podataka; redovno sarađuje sa nadležnim organom za implementaciju projekata finansiranih iz sredstava EU; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije, procesu ugovaranja, plaćanjima, izvještavanju i nadgledanju implementacije ugovora;  druge poslove po nalogu pretpostavljenog koji proizilaze iz obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima, nacionalnim zakonodavstvom i važećim procedurama za upravljanje pretpristupnom podrškom;

45

Samostalni/a savjetnik/ca I

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- fakultet iz oblasti društvenih nauka

- najmanje pet godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje raspolaganja državnom imovinom od strane zdravstvenih ustanova; učestvovanje u davanju saglasnosti za raspolaganje državnom imovinom u zdravstvenim ustanovama; učestvovanje u pripremi predloga programa integracije javnog i privatnog sektora i praćenje njegove realizacije; učestvovanje u davanju predloga projektata za realizaciju kroz model javno-privatnog partnerstva i praćenje realizacije istih; praćenje programa privatizacije u zdravstvu; pripremu projekata i selekciju projektnih ideja; praćenje realizacije projekata sa međunarodnim institucijama; redovno sarađuje sa nadležnim organom za implementaciju projekata finansiranih iz sredstava EU; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije, procesu ugovaranja, plaćanjima, izvještavanju i nadgledanju implementacije ugovora; druge poslove po nalogu pretpostavljenog koji proizilaze iz obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima, nacionalnim zakonodavstvom i važećim procedurama za upravljanje pretpristupnom podrškom; vodi upravni postupak iz nadležnosti direktorata; učestvuje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa, vodi upravni postupak iz djelokruga direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

6. KABINET MINISTRA

46

Šef/ica kabineta

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima;

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:administrativne poslove za potrebe ministra; primanje i razmatranje predstavki i pritužbi građana; protokolarne poslove; pripremu platformi i izvještaja sa međunarodnih susreta ministra; saradnju sa  drugim organima i    institucijama; razmatranje podnesaka fizičkih i pravnih lica upućenih ministru; pripremu programa posjeta ministra; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

47

Samostalni/a savjetnik/ca I –prevodilac

 

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet  iz oblasti humanističkih nauka –engleski jezik i književnost

- najmanje pet godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja  poslove koji se odnose na: prevođenje dokumenata sa engleskog i na engleski jezik; pisanu i usmenu korespodencijuna engleskom jeziku za potrebe ministra za državnog sekretara i generalne direktore; konsekutivno prevođenje na sastancima; učestvovanje u pripremi i izradi brošura, publikacija, informatora o radu ministarstva i njihovo prevođenje na engleski jezik;druge poslove po nalogu  pretpostavljenog.

48-49

Samostalni/a savjetnik/ca I

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka – pravo ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka ili humanističkih nauka

-najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

2

2

Obavlja poslove koji se odnose na: tehničku podršku u koncipiranju komunikacionih kampanja, razvoju komunikacionih alata, izradi komunikacionih planova i medijskom planiranju za potrebe strateških politika ministarstva; koncipiranje saopštenja za javnost i odgovora na medijske upite, organizovanje i praćenje konferencija, brifinga i drugih medijskih aktivnosti i javnih nastupa ministra i rukovodilaca direktorata; monitoring medija, tehničku i logističku podršku u organizaciji medijskih događaja ministarstva; tehničku i logističku podršku u pripremi publikacija ministarstva i druge poslove vezane za odnose s javnoštu i po nalogu pretpostavljenog.

50

Samostalni/a savjetnik/ca III

 -VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka –ekonomija ili fakultet iz oblasti humanističke nauke

- najmanje dvije godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: podršku u koncipiranju planskih i strateških dokumenata Ministarstva, internih i eksternih dopisa Ministarstva, izradi planova rada Ministrarstva i prijedloga za program rada Vlade; prati realizaciju aktivnosti kroz internu komunikaciju u Ministarstvu; podršku u komunikaciji sa socijalnim partnerima odnosno sindikatima u zdravstvu; učestvovanje u pripremi odgovora na medijske upite; tehničku i logostičku podršku u pripremi publikaciji ministarstva, press cliping-press realese i press kit, izradu periodičnih analiza medija (elektronskih i štampanih) i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

51

Samostalni/a referent/kinja  - tehnički sekretar

 -IV 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- najmanje tri godine radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: tehničku pripremu materijala za sjednice Vlade, Skupštine i njihovih radnih tijela; vođenje evidencije zaključaka Vlade; vođenje podsjetnika obaveza ministra; slanje i prijem elektronske poste za potrebe ministra; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

52

Samostalni/a referent/kinja

- IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- najmanje tri godine radnog iskustva

- položen stručni ispit  za rad u državnim organima

- položen vozački ispit «B» kategorije

1

Obavlja poslove koji se odnose na: zavođenje odnosno evidenciju svih pismena kroz knjige prijema pošte u Kabinetu ministra; fotokopiranje materijala za potrebe kabineta ministra; obavljanje poslove interne dostave pošte i ekspediciju pošte iz Kabineta ministra; preuzimanje i predaju pošiljki za potrebe Kabineta ministra; upravljanje vozilom ministra; staranje o tehničkoj ispravnosti vozila, registrovanje i vođenje servisnih kartona vozila; vođenje potrebne evidencije o radu i tehničkoj ispravnosti vozila ministra, pređenoj kilometraži i utrošku goriva; vođenje propisane evidencije o korišćenju vozila ministra – obrazac PN i obrazac OK; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

7. ODJELJENJE ZA POLITIKE ZA SPRJEČAVANJE ZLOUPOTREBE DROGA

53

Načelnik/ca

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet iz oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim  poslovima

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika C1

1

Rukovodi i koordinira radom  Odjeljenja; kontroliše obavljanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja,koordinira uspostavljanjem nacionalne baze podataka i informacija po indikatorima Evropske agencije za praćenje droga i zavisnosti od droga; objedinjavanje nacionalnih podatakao drogama iz nadležnih državnih organa za bazu podataka; koordinira izradu izvještaja za EMCDDA i podataka za Reitox; prati primjenu nacionalnih strateških   dokumenata za oblast droga; učestvuje u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz oblasti droga i preuzimanje i usklađivanje evropske pravne tekovine i međunarodnih konvencija i dokumenata iz ove oblasti ;koordinira u oblasti smanjenja potražnje droga u procesu pristupanja EU; sarađuje sa EU ekspertima za politike droga; učestvuje u radu i članstvu u međunarodnim tijelima za politike droga: UNODC, CND, Savjet Evrope, Grupa Pompidu, EMCDDA, nadležni direktorat Evropske komisije; obavlja stručne i administrativne poslove za Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga; sarađuje sa opštinskim kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti; sarađuje sa NVO koje se bave politikama droga; i obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

54

Samostalni/a savjetnik/ca I za politike za sprečavanje zloupotrebe droga

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka-pravo ili ekonomija

- najmanje pet godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

 -znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i proučavanje stanja u oblasti sprječavanja zloupotrebe droga; praćenje  sprovođenje propisa i strategija iz svoje nadležnosti i predlaže mjere za njihovo unapređenje; učestvuje u pripremanju analiza, izvještaja i informacija u vezi sa stanjem i primjenom propisa i strategija;učestvuje u sakupljanju i obradi podatakao drogama za nacionalnu bazu; sarađuje sa opštinskim kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti; sarađuje sa NVO;i obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

8. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

55

Rukovodilac/ka

-VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou te kvalifikacije obrazovanja od čega dvije godine  na poslovima revizije

- setrtifikat unutrašnjeg revizora u javnom sektoru;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnose na: rukovođenje, planiranje i organizovanje poslova u Odjeljenju; koordinaciju i raspodjelu radnih zadataka unutrašnjim revizorima; pripremu i podnošenje na odobravanje ministru predloga povelje unutrašnje revizije; pripremu i podnošenje na odobravanje ministru strateškog i godišnjeg plana rada unutrašnje revizije; odobravanje planova obavljanja pojedinačne revizije; praćenje sprovođenja godišnjeg plana rada unutrašnje revizije i primjenu metodologije unutrašnje revizije u skladu sa  Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; praćenje sprovođenja datih preporuka unutrašnje revizije; sprovođenje nadzora nad izvršenjem poslova unutrašnje revizije u cilju profesionalnog i kompetentnog vršenja unutrašnje revizije; davanje savjetodavnih (konsultantskih) usluga ministru prilikom uvođenja novih sistema i unapređenja postojećih sistema; pripremu i podnošenje na odobravanje ministru plana za kontinuiranu profesionalnu obuku i stručno usavršavanje unutrašnjih revizora; pripremu i dostavljanje ministru na odobrenje godišnjeg i periodičnih izvještaja o radu unutrašnje revizije; dostavljanje ministru izvještaja o rezultatima svake pojedinačne revizije; dostavljanje ministru izvještaja o ograničenjima postavljenim rukovodiocu jedinice za unutrašnju reviziju i unutrašnjim revizorima u vršenju revizije i izvještaj o adekvatnosti resursa za obavljanje unutrašnje revizije;  obavljanje  najsloženijih pojedinačnih revizija u skladu s Misijom unutrašnje revizije, Međunarodnim okvirom profesionalne prakse (osnovni principi za profesionalnu praksu unutrašnje revizije, Etički kodeks, Standardi i Definicija interne revizije) i propisima kojima je uređena unutrašnja revizija u javnom sektoru Crne Gore, primjenjujući sistematičan disciplinarian pristup ocjeni i unaprijeđenju efektivnosti procesa upravljanja rizikom, internih kontrola i procesa upravljanja; obavljanje nadzora nad sprovođenjem pojedinačne revizije; izradu internih procedura za Odjeljenje; saradnju sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija, Državnom revizorskom institucijom, drugim međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

56

Stariji/a unutrašnji/a revizor/ka

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- tri godine radnog iskustva na poslovima u nivou te kvalifikacije nivoa obrazovanja od čega jednu godinu na poslovima revizije,

-sertifikat unutrašnjeg revizora u javnom sektoru;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnose na: planiranje i obavljanje pojedinačne revizije, revizije programa i projekata koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz sredstava EU i bilo kojih drugih fondova i sredstava koja obezbjeđuju druga međunarodna tijela i institucije, i posebnih revizija na zahtjev ministra, na osnovu godišnjeg plana rada unutrašnje   revizije; vođenje i čuvanje stalnog i tekućeg revizorskog dosijea za svaku pojedinačnu reviziju; izradu nacrta revizorskog izvještaja po obavljenoj reviziji; praćenje sprovođenja datih preporuka unutrašnje revizije i vođenje registra preporuka; učestvovanje u izradi strateških i godišnjih planova rada unutrašnje revizije; učestvovanje u izradi godišnjeg i periodičnih izvještaja o radu unutrašnje revizije, izvještaja o ograničenjima postavljenim rukovodiocu jedinice za unutrašnju reviziju i unutrašnjim revizorima u vršenju revizije i izvještaja o adekvatnosti resursa za obavljanje unutrašnje revizije; učestvovanje u izradi plana za kontinuiranu profesionalnu obuku i stručno usavršavanje unutrašnjih revizora; iniciranje i predlaganje promjene u načinu rada; praćenje  sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije; saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija, Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; učestvovanje u savjetodavnim angažmanima i izradi izvještaja o pruženim savjetodavim uslugama, druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

ODJELJENJE ZA INTEGRALNI ZDRAVSTVENI INFORMACIONi SISTEM i E- ZDRAVLJE

57

Načelnik/ca

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

- fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka: elektrotehnika,elektronika ili fakultet iz oblasti prirodnih nauka: matematika i računarske nauke;         -najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koje se odnose na: rukovođenje i koordiniranje radom Odjeljenja; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; saradnju sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva, drugim ministarstvima i organima uprave, kao i zdravstvenim ustanovama; odlučivanje o predlozima mjera za povećanje efikasnosti rada IZIS-a i sistema eZdravlje; podršku projektima drugih organizacionih jedinica u dijelu planiranja i upotrebe ICT i elektronskih servisa u domenu eZdravlja; praćenje novih dostignuća, standarda i metodologija iz oblasti upravljanja projektima u ICT sektoru i predlaganje odgovarajućih rješenja pripremu planova, programa i izveštaja iz nadležnosti Odjeljenja, davanje smjernica za efikasnu kontrolu; i obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

58

Samostalni/a savjetnik/ca I

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektrotehnika,elektronika ili

fakultet iz oblasti prirodnih nauka- matematika i računarske nauke;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: davanje stručne podrške projektima drugih organizacionih jedinica u dijelu planiranja i upotrebe ICT-a; praćenje realizacije projekata u nadležnosti Odjeljenja i predlaganje mjera za unapređenje istih; predlaganje i sprovođenje mjera za povećanje efikasnosti rada IZIS-a i sistema eZdravlje; učestvovanje u pripremi planova, programa i izveštaja iz nadležnosti Odjeljenja; praćenje stanja korišćenja softvera u zdravstvenom sistemu; analizira zahtjeve dobijene od krajnih korisnika IZIS-a i sistema eZdravlje u cilju unapređenja poslovnih procesa; praćenje rada i predlaganje daljeg razvoja portala eZdravlje; praćenje savremenih trendova i davanje smjernica za izradu web rješenja koji se odnose na web portal Ministarstva učestvovanje u pripremi analiza, elaborata i strateških dokumenata iz oblasti ICT-a praćenje novih dostignuća i standarda iz oblasti informacione bezbjednosti i mrežne infrastrukture i predlaganje primjene odgovarajućih rješenja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

59

Samostalni/a referent/kinja                                                

- IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- najmanje 3 godine radnog iskustva

- poznavanje rada na računaru (Excel, Word, Internet, Power Point)            

- položen stručni ispit  za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: tehničku pripremu materijala za elektronske sjednice Vlade; ažuriranje i administriranje internet stranice i web Portala Ministarstva; tehničku i logističku podršku u organizaciji medijskih događaja Ministarstva; tehničku izradu odgovarajućeg foto, audio i video materijala; upravljanje arhivom foto, audio i video materijala o aktivnostima Ministarstva; učestvovanje u prijemu informatičke opreme i software-a u Ministarstvu; administriranje računara i računarske opreme u Ministarstvu, savjetodavnu podršku službenicima Ministarstva zdravlja za koriscenje softwera (kancelarijski softveri i namjenske aplikacije); vođenje odgovarajućih evidencija, i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

SLUŽBA ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

60

Načelnik/ca

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet iz oblasti društvenih nauka –pravo

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovim;

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: koordiniranje radom Službe; praćenje zakona i drugih propisa koji regulišu radne odnose zaposlenih u organima državne uprave; izradu opštih akata Ministarstva;saradnju sa Upravom za kadrove u pogledu oglašavanja,  vođenja centralne kadrovske evidencije; sprovođenje mjera po nalogu upravnog inspektora u cilju otklanjanja nepravilnosti u radu Ministarstva; vodjenje kadrovske  evidencije  i drugih  evidencija iz oblasti rada;druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

61

Samostalni/a savjetnik/ca III

 -VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih nauka -pravo

- najmanje dvije godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

- poznavanje rada na računaru

1

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremu predloga rješenja, potvrda, i drugih pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa, JPR obrazaca; prijavu i odjavu zaposlenih službenika i članova njihovih porodica;obavlja poslove posrednika po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu; pripremu i sprovođenje Plana integriteta; vođenje evidencije o poklonima u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa; vođenje centralne kadrovske evidemcije (KIS);  saradnju sa Upravom za kadrove; ažuriranje personalnih dosijea službenika u Ministarstvu, uključujući, njihov status, plate, odsustva i druge evidencije; vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku iz djelokruga Službe; pripremanje i ažuriranje vodiča za slobodan pristup informacijama i  druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

62

Samostalni/a referent/kinja –operater/ka

 - IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- najmanje tri godine radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

-poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet)

1

Obavlja poslove koji se odnose na: izradu tabela i unošenje podataka; unos podataka u KIS  bazu; snimanje i skeniranje  tekstova; dostavljanje materijala za potrebe ministarstva;pripremu  materijala koji se razmatraju na sjednicama stalnih komisija ministarstva;staranje o ažurnom   vođenju i arhiviranju zapisnika i odluka donijetih u radu komisija ministarstva;tehničku pripremu i sredjivanje materijala prilikom izrade normativnih akata i  dostavu i arhiviranje istih; druge poslove po nalogu  pretpostavljenog.

63-65

Samostalni/a referent/kinja-arhivar– upisničar

-IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- najmanje tri godina radnog iskustva

- položen stručni ispit  za rad u državnim organima

-poznavanje rada na računaru (Word)

3

Obavlja  poslove  koji se odnose na: automatsku obradu akata  u okviru vođenja kancelarijskog poslovanja; primanje, evidentiranje, raspoređivanje, dostavljanje u rad i otpremu akata, shodno propisima o kancelarijskom poslovanju; rukovanje pečatima i štambiljima Ministarstva  sa kojima se duži; dostavu pošte po organizacionim jedinicama; vođenje protokola poverljive i strogo poverljive pošte; druge  poslove po nalogu pretpostavljenog.

66

Samostalni/a referent/kinja

- IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- najmanje tri godine radnog iskustva

- položen stručni ispit  za rad u državnim organima

- položen vozački ispit «B» kategorije

1

Obavlja poslove koji se odnose na: prijem svih pismena upućenih preko pošte ili neposredno; otklanjanje nedostataka koji se mogu otkloniti prilikom prijema pošte; zavođenje odnosno evidenciju kroz knjige prijema pošte; odvajanje pismena prema hitnosti i materiji i raspored po organizacionim jedinicama; otpremu pošte preko dostavne knjige organima i institucijama;fotokopiranje materijala;obavljanje poslove interne dostave pošte i ekspediciju pošte;preuzimanjei predajupošiljki; upravljanje vozilom, staranje o tehničkoj ispravnosti vozila,registrovanje i vođenje servisnih kartona vozila; vođenje potrebne evidencije o radu i tehničkoj ispravnosti vozila, pređenoj kilometraži i utrošku goriva; prevoz zaposlenih; poslove vozača za potrebe ministra; vođenje propisane evidencije o korišćenju vozila – obrazac PN i obrazac OK; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

SLUŽBA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE NABAVKE

67

Načelnik/ca

- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- Fakultet iz oblasti društvenih nauka-ekonomija

- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovim;

- Položen stručni ispit,

- Poznavanje rada na računaru.

1

Obavlja poslove koji se odnose na: koordiniranje i organizovanje rada Službe; staranje o zakonitom i efikasnom vršenju finansijskih poslova u Službi; nadzor i kontrolu nad izvršenjem budžeta Ministarstva; obavljanje finansijskog zadatka koji se  odnosi na ovjeravanje zahtjeva za plaćanje; praćenje mjesečnih varanta i njihovog utroška; učestvovanje u pripremi budzetske potrebe za finansiranje organa (finansijski plan); kontrolu obračuna zarada; kontrolu punovažnosti predloga zahtjeva za plaćanje državnim novcem; kontakt sa nadležnim državnim organom za poslove finansija i poslovnim bankama; ažurno vodjenje knjigovodstvene dokumentacije; učestvovanje u izradi finansijskih iskaza; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

68

Samostalni/a savjetnik/ca II -službenik za javne nabavke

 - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

 - fakultet iz oblasti društvenih nauka – pravo ili ekonomija

- najmanje tri godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje  i primjenu propisa koji se odnose na javne nabavke; stručne i operativne poslove u proceduri javne nabavke; pripremu plana javnih nabavki  i odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki; sprovođenje postupka javne nabavke na način i po proceduri predviđenoj zakonom; pripremu izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama; vođenje evidencija javnih nabavki; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

69

Samostalni/a referent/kinja –knjigovođa

 -IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- najmanje tri godine radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: knjiženje cjelokupne finansijske dokumentacije; plaćanje  po dostavljenim računima; predavanje dnevne dokumentacije; pripremuizvještaja o izmirenim i  neizmirenim obavezama;priprema podataka za izradu budžeta Ministarstva; pripremu podataka za izradu kvartalnih i godišnjih(završni) finansijskih izvještaja; poslove  materijalnog  knjigovodstva;praćenje finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

70

Samostalni/a referent/kinja  za obračun

-IV1  nivo kvalifikacije obrazovanja- ekonomskog smjera 

- najmanje tri godina radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: obračun zarada; priprema podataka potrebnih za planiranje  sredstava za zarade; dostavljanje mjesečnih  izvještaja  o  zaradama zaposlenih u Ministarstvu; vođenje blagajničkog poslovanja, knjige blagajne i usaglašavanje stvarnog   stanja sa knjigovodstvenim  stanjem;pripremu i dostavljanje Poreskoj upravi podataka o plaćenim porezima i doprinosima, obrasca M4; podizanje avansa gotovine,druge poslove po nalogu pretpostavljenog.