Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

Organizacija Ministarstva zdravlja Crne Gore

Organizacione jedinice:

1. Direktorat za zdravstvenu zaštitu

1.1   Direkcija za organizaciju i funkcionisanje zdravstvene zaštite

1.2   Direkcija za biomedicinu i transplantaciju

2. Direktorat za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa

2.1   Direkcija za harmonizaciju propisa

2.2   Direkcija za međunarodnu saradnju i međunarodne ugovore

3. Direktorat za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu

4. Direktorat za kontrolukvaliteta zdravstvene zaštitei unaprjeđenje ljudskih resursau zdravstvu

4.1   Direkcija za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite

4.2   Direkcija za upravljanje i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu

5. Direktorat za ekonomiku i projekte u zdravstvu

5.1   Direkcija za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem

5.2   Direkcija za projekte u zdravstvu

6. Odjeljenje za politikesprječavanja zloupotrebe droga

7. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

8. Kabinet ministra

9. Služba za kadrovske i opšte poslove

10. Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke

1. U Direktoratu za zdravstvenu zaštitu vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje,funkcionisanje i razvoj sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga; praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; unaprjeđenje zdravstvene njege pacijenata;praćenjezdravstvenih standarda i obima pružanja zdravstvene zaštite;upravni nadzor nad sprovođenjem zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; prvostepeni postupak po zahtjevima stranaka u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite; drugostepeni postupak po rješenjima koja donosi Fond za zdravstveno osiguranje kao prvostepeni organ u rješavanju o pravima osiguranika iz oblasti zdravstvenog osiguranja; unaprjeđenje farmaceutske politike; davanje mišljenja na Listu ljekova; učestvovanje u donošenju nacionalne farmakopeje i magistralnih formula; medicinska sredstva;učešće u kreiranju zdravstvene politike sa ciljem razvoja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite u oblasti bioetike i biomedicine;poslove nadležnog organa (CA) za: krv, ćelije, tkiva i organe, vrši izvještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i ozbiljnim neželjenim događajima u odnosu na krv, ćelije, tkiva i organe; vođenje registra davalaca; vođenje lista čekanja prema vrstama  organa, tkiva i ćelija; vođenje registra zdravstvenih ustanova za ART; vođenje registra o sakupljenim, odabranim i čuvanim polnim ćelijama; vođenje registra predstavništava biobanaka na teritoriji Crne Gore i  registra saglasnosti za izvoz i skladištenje tkiva i ćelija u biobankama;učešće u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata; praćenju i analizi sistema zdravstvene zaštite u zemljama regiona i Evropske unije.

1.1. U Direkciji za organizaciju i funkcionisanje zdravstvene zaštite vrše se poslovikoji se odnose na: organizaciju, funkcionisanje (praćenje i planiranje) i razvoj zdravstvene zaštite (organizaciju, funkcionisanje i razvoj zdravstvene zaštite na primarnom nivou (PZZ);  organizaciju, funkcionisanje i razvoj zdravstvene zaštite na sekundarnom i tercijarnom nivou (SZZ i TZZ); organizaciju, funkcionisanje i razvoj hitne medicinske pomoći i transfuzijske medicine); praćenje standarda i normativaiz oblasti zdravstvene zaštite; koordinaciju i planiranje zdravstvene i palijativne njege; praćenje i planiranje transporta pacijenata unutar Crne Gore; hitan sanitetski transport van Crne Gore; pripremu/predlaganje rješenja integrisanog pristupa u pružanju zdravstvene zaštite; praćenje uslova koje zdravstvene ustanove moraju da ispunjavaju u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme; praćenje radnog vremena zdravstvenih ustanova; praćenje(kontrola) rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država, kao i čiji je osnivač domaće ili strano pravno ili fizičko lice; uspostavljanje i pracenjerada savjetodavnih i koordinacionih tijela;upravni nadzor nad sprovođenjem zakona iz oblasti zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i zdravstvenog osiguranja;prvostepeni postupak po zahtjevima stranaka u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite; drugostepeni postupak po rješenjima koja donosi Fond za zdravstveno osiguranje kao prvostepeni organ u rješavanju o pravima osiguranika iz oblasti zdravstvenog osiguranja;obrada zahtjevagrađana u vezi sa zdravstvenom zaštitom; učešće uizradinormativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata;davanje mišljenja na Listu ljekova; učestvovanje udonošenju nacionalne farmakopeje i magistralnih formula; praćenje zdravstvene politike i zdravstvene zaštite u zemljama regiona i Evropske unije.

1.2. U Direkciji za biomedicinui transplantaciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: učešće u kreiranju zdravstvene politike sa ciljem razvoja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite u oblasti bioetike i biomedicine;poslove nadležnog organa (CA) za: krv, ćelije, tkiva i organe; izvještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i ozbiljnim neželjenim događajima u odnosu na krv, ćelije, tkiva i organe; vođenje registra davalaca; vođenje lista čekanja prema vrstama organa, tkiva i ćelija; komunikaciju sa nacionalnim koordinatorom i bolničkim koordinatorima; vođenje jedinstvenog registra o postupcima asistiranih reproduktivnih tehnologija; vođenje registra zdravstvenih ustanova za ART; vođenje registra o sakupljenim, odabranim i čuvanim polnim ćelijama; rad stručnih tijela iz oblasti bioetike i biomedicine;učestvovanje u izradi,normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata; praćenje i analizu oblasti bioetike i biomedicine u zemljama regiona i EU; vođenje registra predstavništava biobanaka na teritoriji Crne Gore i  registra saglasnosti za izvoz i skladištenje tkiva i ćelija u biobankama; vođenje i drugih zakonom propisanih registara i evidencija u oblasti biomedicine; poslove u vezi bioloških uzoraka uzetih za korišćenje u medicinske svrhe i  naučno istraživanje, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

2. U Direktoratu za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa obavljaju seposlovi koji se odnose na: pripreme studija, analiza, elaborata, informacija i programa iz nadleznosti Direktorata;poslove koji seodnose na usklađivanje oblasti zdravstvene zaštite i usklađivanje zdravstvenog sistema u odnosu na oblast bioetike i biomedicine sa propisima i preporukama EU u procesu pristupanja Evropskoj uniji;praćenje radakomora,zdravstvenih ustanova i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore; pripremu planskih dokumenata; donošenje razvojnih prioriteta; zdravstvenu mrežu; primjenu standarda u propisivanju uslova za osnivanje i rad zdravstvenih ustanova, sadržaj i obim zdravstvene zaštite; praćenje implementacije rezolucija, deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja; pripremu predloga akcionih planova i programa usmjerenih na zaštitu vulnerabilnih kategorija i smanjenje nejednakosti u zdravlju; praćenje strategije razvoja zdravstvenog sistema; praćenje rada stalnih stručnih savjetodavnih tijela - komisija ministarstva zaduženih za utvrđivanje strategija u prioritetnim oblastima zdravstvene zaštite; pripremu nacrta i predloga zakona i drugih propisa u oblasti zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i drugih oblasti javnog zdravljasa medjunarodnim standardima;praćenje implementacije rezolucija, deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja; saradnju sa nadležnim organima i institucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i pripremom programa, informacija i izvještaja iz ove oblasti.

2.1. U Direkciji za  harmonizaciju propisa obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordiniranje usklađivanja propisa Ministarstva zdravlja sa propisima EU; pripremu obrazaca i tabela o usklađenosti propisa sa propisima EU i predlaganje mjera radi usklađivanjazakonodavstva; praćenje usklađivanja i napretka u ispunjavanju političkih i ekonomskih kriterijuma za članstvo po poglavljima pravne tekovine EU (Acquis);pripremu nacrta i predloga zakona u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, kao i njihovo usklađivanje sa propisima EU; plansku pripremu strateških i razvojnih dokumenata, kao i izradu studija, analiza, elaborata, informacija koji su stručna osnova za; praćenje uskladjenostiakata iz djelokruga rada Fonda; praćenje implementacije rezolucija, deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja; usklađivanje oblasti zdravstvene zaštite i usklađivanje zdravstvenog sistema u odnosu na oblast bioetike i biomedicine sa propisima i preporukama EU u procesu pristupanja Evropskoj uniji; saradnju sa nadležnim organima i institucijama u vezi sa procesom pristupanja EU i pripremom programa, informacija i izvještaja iz ove oblasti.

2.2. U Direkciji za međunarodnusaradnjui međunarodne ugovore obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i programiranje, ostvarivanje, usklađivanje i evidenciju međunarodne saradnje i proučavanje međunarodnih iskustava u oblasti zdravstva; komunikaciju sa međunarodnim organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima koja se bave zdravljem i ostvarivanje kontinuirane saradnje sa predstavnicima bilateralne saradnje i donatorskih organizacija;stručnu podršku u vezi sa aktivnostima koje se realizuju u okviru međunarodnih projekata sa međunarodnim organizacijama, regionalnim organizacijama u oblasti zdravlja, kao i poslovima u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji;pripremu prijedloga i koordinaciju aktivnosti organa za vezu u primjeni međunarodnih sporazuma o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti; praćenje ostvarivanja indikatora za nacionalne izvještaje; obezbjeđivanje dostavljanja izvještaja o zdravlju na zahtjev međunarodnih organizacija; razmatranje programa za saradnju sa UNICEF-om, UN agencijama, kao i drugim međunarodnim organizacijama; pripremu predloga ugovora o saradnji sa SZO; koordinaciju rada sa focal pointima; praćenje radnih tijela SZO; pripremu platformi za učešće predstavnika Crne Gore u radnim tijelima SZO; učešće u radu Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope (SEEHN), praćenje implementacije Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR); pripremu i sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; međunarodnu saradnju u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; praćenje obaveza i sprovođenje aktivnosti Ministarstva u procesu pridruživanja i pristupanja EU u oblasti zdravstvenog sistema.

3. U Direktoratu za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analizu najvažnijih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva; rano otkrivanje bolesti; analizu faktora rizika koji negativno utiču na zdravlje stanovništva; prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti; praćenje i kontrolu prometa prekursora; zdravstvenu zaštitu posebno osjetljivih i ugroženih grupa stanovništva; jačanje javnog zdravlja; pripremu plana programskih i projektnih aktivnosti u oblasti programske zdravstvene zaštite; kontrolu vođenja zbirki podataka, evidencija u zdravstvu i posebnih registara; praćenje mjera  zaštite životne sredine koje su od uticaja na zdravlje građana; promociju zdravih stilova života i pravilnu ishranu; zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku upotrebu i davanje mišljenja o njenoj bezbjednosti; strateško planiranje, koordinacija, praćenje i izvještavanje o implementaciji politika i mjera: na prevenciji faktora rizika za pojavu hroničnih nezaraznih bolesti i stanja u svim uzrastima (sprečavanje opasne i štetne upotrebe alkohola, kontroli duvana, prevencija prekomjerne težine, promovisanje fizičke aktivnosti, prevencija povreda), u oblasti mentalnog zdravlja; zdravstvenu edukaciju i informisanje o najčešćim zdravstvenim problemima, metodama identifikacije, prevencije i kontrole; saradnju sa humanitarnim i strukovnim organizacijama i udruženjima građana i drugim subjektima u unaprjeđenju zdravstvene zaštite;praćenje i sagledavanje socijalnih potreba stanovništva i potreba osjetljivih grupa stanovništva i uspostavljanje saradnje sa nadležnim sektorima; učestvovanje u radu i usmjeravanje radastručno savjetodavnih tijela za oblasti: hroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest, mentalno zdravlje i druge), zaraznih bolesti (HIV i polno prenosive bolesti) i drugih oblasti;saradnju sa NVO koje se bave zdravljem;učešće u  izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata; kao i u oblasti prevencije hroničnih nezaraznih bolesti (priprema sadržaja za komunikaciju sa medijima, medijske kampanje).

4. U Direktoratu za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu obavljaju se poslovikoji se odnose na: uvođenje i procjenu novih zdravstvenih tehnologija; jačanje kapaciteta za upravljanjem kvalitetom; strateško planiranje, sprovođenje, praćenje i kontrola kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite; uspostavljanje sistema prijavljivanja neželjenog događaja; obavještavanje javnosti o aktivnostima na području kvaliteta; izradu nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse, kliničkih puteva, puteva obrade pacijenata u bolnicama; učestvovanje u izradi kriterijuma za stavljanje pacijenta na listu čekanja i dostupunosti lista čekanja javnosti (sajt ministarstva zdravlja i zdavstvenih ustanova); učestvovanje u eksternoj provjeri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova; saradnja sa NVO koje se bave zdravljem u dijelu kvaliteta, obima i dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga; sprovođenje postupaka akreditacije zdravstvenih ustanova; razvoj i unaprjeđenje zdravstvenog sistema kroz komponente zdravstvene infrastrukture - resursa, menadžmenta i organizacije;donošenje planova specijalizacija, programa stručnog usavršavanja; stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika, kao i sprovođenje programa obuke i polaganje stručnih ispita; učestvovanje u pripremi programa i trajanja specijalističkog staža, užeg specijalističkog staža i uslova za dodjelu primarijata; učestvovanje u izradinormativnih,strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata.

4.1 U Direkciji za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite obavljaju se poslovi koji se odnose na: uvođenje i procjenu osobina i uticaja (tehničke osobine, bezbjednost, efikasnost, efektivnost, korist) novih medicinskih tehnologija u zdravstvenim ustanovama, kao i socijalne, legalne, etičke uticaje njihove primjene; jačanje kapaciteta za upravljanjem kvalitetom; strateško planiranje, sprovođenje, praćenje i kontrola kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite; uspostavljanje sistema prijavljivanja neželjenog događaja; ispitivanje i verifikaciju zadovoljstva pacijenata obimom, kvalitetom i dostupnošću pružanja zdravstvenih usluga; anketiranje pružaoca zdravstvenih usluga o zadovoljstvu učešćem u obezbjeđivanju i unaprijeđenju kvaliteta; izradu nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse, kliničkih puteva, puteva obrade pacijenata u bolnicama; izradu kriterijuma za stavljanje pacijenta na listu čekanja i dostupunosti lista čekanja javnosti (sajt ministarstva zdravlja i zdavstvenih ustanova); eksterna provjera kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova; sistemsko mjerenje poboljšanja kvaliteta i bezbjednosti (praćenje, unaprjeđenje i promovisanje pokazatelja kvaliteta i rezultata rada u zdravstvenim ustanovama); saradnja sa NVO koje se bave zdravljem u dijelu kvaliteta, obima i dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga; postupanje po pritužbama i inicijativama građana koje se odnose na kvalitet, obim i dostupnost pružanja zdravstvenih usluga; sprovođenje postupaka akreditacije zdravstvenih ustanova; izdavanje certifikata i vođenje registra izdatih certifikata o akreditaciji;

4.2 U Direkciji za upravljanje i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje ljudskih resursa u zdravstvu u skladu sa potrebama zdravstvenog sistema; stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika radi održavanja i unaprjeđivanja kvaliteta obavljanja poslova zdravstvene zaštite; donošenje godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija; pripremanje plana i praćenje realizacije kontinuiranog unprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih radnika; programe obuka i polaganje stručnih ispita; izradu programa i trajanja  specijalističkog staža, užeg specijalističkog staža i izradu uslova za dodjelu primarijata; davanje saglasnosti zdravstvenim ustanovama; davanje saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa i upisa specijalizacija i užih specijaizacija; postupak imenovanja direktora zdravstvenih ustanova; planiranje razvoja naučno-istraživačke djelatnosti u zdravstvu.

5. U Direktoratu za ekonomiku i projekte u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na:praćenje stanja i strateško planiranje finansiranja sistema zdravstvenog osiguranja;praćenje sistema finansiranja i finansijskog dijela ugovaranja između zdravstvenih ustanova i Fonda za zdravstveno osiguranje; unaprjeđenje,razvoj i funkcionisanjeintegralnog zdravstvenog informacionog sistema;upravljanje medicinskim otpadom;planiranje investicija u zdravstvu; praćenje javnih nabavki u zdravstvu;praćenje integracije javnog i privatnog sektora;davanje mišljenja na predloge Fonda o zaključivanju ugovora o pružanju zdravstvene zaštiteio učešću osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite; pripremu projekcije finansijskih sredstava za zdravstvo;procjenu sredstava iz budžeta za finansiranje pojedinih oblika zdravstvene zaštite, pripremu i praćenje realizacije mjera ekonomske politike u sistemu zdravstva; pripremanje predloga strategija,akcionih planova i programa za unaprjeđenje i razvoj funkcionisanja informacionog sistema zdravstvene zaštite;praćenje i evidenciju donacija u javnim zdravstvenim ustanovama;praćenje raspolaganja državnom imovinom od strane javnih zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom o državnoj imovini; obezbjeđivanje uslova za pristup i realizaciju projekata iz djelokruga Ministarstva koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika međunarodne pomoći; koordinaciju procesa programiranja, monitoringa i evaluacije programa tehničke ifinansijske podrške EU (IPA);koordinaciju bilateralnih programa pomoći država članica EU i drugih država međunarodnih organizacija u vezi sa procesom pristupanja Crne Gore EU.

5.1. U Direkciji za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem obavljaju se poslovi koji se odnose na: finansijsku procjenu programa zdravstvene zaštite;davanje saglasnosti na cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju trećim licima, cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju iznad obima standarda zdravstvene zaštite, kao i cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju pod posebnim uslovima;pripremu i praćenje realizacije mjera ekonomske politike u sistemu zdravstvai mjera poreske politike za podsticanje zdravih životnih navika; davanje saglasnostina Predlog odluke o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje; davanje saglasnosti na godišnje bilanse potreba za ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom; pripremu metodologija racionalnog snabdijevanja ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom; davanje saglasnosti na cijene zdravstvenih usluga; davanje saglasnosti na plan javnih nabavki javnih zdravstvenih ustanova; donošenje plana kapitalnih investicija i ukupne potrošnje u zdravstvu u cilju finansijske održivosti sistema zdravstva, koji se odnose na unaprjeđenje i funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite; praćenje i evidenciju donacija u javnim zdravstvenim ustanovama; praćenje raspolaganja državnom imovinom od strane javnih zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom o državnoj imovini; davanje saglasnosti na izdavanje u zakup prostora, medicinsko-tehničke opreme i drugih sredstava neophodnih za obavljanje zdravstvene djelatnosti, odnosno druge opreme i sredstava koja su u funkciji pružanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama; izradu analize efekata propisa (RIA) za sva zakonska, strateška i razvojna dokumenta iz nadležnosti ministarstva;unaprjeđenje, razvoj i funkcionisanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema;definisanje poslova uspostavljanja tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u organima i ustanovama zdravstvene zaštite; nadzor nad realizacijom elektronske kartoteke pacijenata u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti; praćenje raspolaganja državnom imovinom od strane zdravstvenih ustanova; učestvovanje uizradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz svoje nedležnosti.

5.2. U Direkciji za projekte u zdravstvu obavljaju se poslovi koji se odnose na: obezbjeđivanje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, sredstava donacija i međunarodne pomoći; praćenje,programiranje, monitoring i evaluaciju programa;planove upravljanja medicinskim otpadom; projekte izgradnje i investicija u zdravstvu; projekte energetske efikasnosti; koordinaciju TAIEX podrške, upravljanje priručnikom za IPA, pružanje doprinosa aktivnostima promocije i vidljivosti IPA programa;pripremanje i praćenje  strateških dokumenata i sektorskih operativnih programa; učestvovanje u radu radnih tijela za koordinaciju donatorskih aktivnosti u oblasti prekogranične saradnje.

6. U Odjeljenju za politike za sprječavanje zloupotrebe droga obavljaju se poslovi koji se odnose na:praćenje primjene nacionalnih strateških dokumenata, deklaracija,konvencija, smjernica i standarda iz ove oblasti; koordinaciju oblasti smanjenja potražnje droga; neposrednu saradnju i komunikaciju sa EU ekspertima za politike droga; aktivnosti vezano zanacionalnu bazu podatakai izvještavanju  referentnih međunarodnih  tijela za politike sprečavanja zloupotrebe droga: Kancelarije za drogu i kriminal Ujedinjenih nacija (UNODC), Komisije za droge (CND), Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti od droga (EMCDDA), Savjeta Evrope (Grupa Pompidu); nadležni direktorat Evropske komisije; koordinaciju izrade izvještaja za EMCDDA i podataka za Reitox; uspostavljanje  i održavanje saradnjesa relevantnim institucijama u skladu sa Evropskom strategijom za droge i ostalim međunarodnim dokumentima i nacionalnim strateškim ciljevima;  obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga.

7. U Odjeljenju za unutrašnju reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva zdravlja i iz nadležnosti javnih zdravstvenih ustanovana osnovu sporazuma zaključenog između Ministra i direktora te ustanove,u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, usklađenim sa međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajućim mišljenjima i ocjenama koje dostavlja ministru i odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izvještajima iz predhodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje i izvršenje istih; izradu godišnjeg izvještaja o rezultatima unutrašnje revizije; saradnju sa Sektorom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja; saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; prati i predlaže edukaciju unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja.

8. U Kabinetu ministra obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizacione, protokolarne i administrativno-tehničke poslove potrebne za ostvarivanje funkcije ministra; poslove pripreme i sprovođenja interne i eksterne komunikacije; pripreme i praćenja odnosa sa medijima/javnošću; komunikaciju prema Vladi Crne Gore i drugim organima državne uprave; organizovanje sastanaka i javnih nastupa, organizovanje internet prezentacija Ministarstva, protokolarne poslove, kontakte sa odgovarajućim institucijama, postupanje po predstavkama i pritužbama građana, i drugeposlove po nalogu ministra.

9. U Službi zakadrovskei opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:kadrovske i organizacione poslove u vezi sa: ostvarivanjem plana i programa rada Ministarstva; izradu prijedloga godišnjeg plana rada Ministarstva i usaglašavanjem izvještaja o radu unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva; praćenje zakona i drugih propisa koji se odnose na državne službenike i namještenike; pripremanje opštih akata Ministarstva i pojedinačnih akata kojima se utvrđuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u Ministarstvu; sprovođenje postupaka u vezi sa: zapošljavanjem, ocjenjivanjem, napredovanjem, stručnim usavršavanjem, obukom zaposlenih, osposobljavanjem pripravnika za samostalno vršenje poslova; vođenjem jedinstvene kadrovske evidencije i drugih evidencija iz oblasti rada; prijave i odjave na zdravstveno i penzijsko osiguranje; pripremanje izjašnjenja Upravnom sudu na tužbe službenika i namještenika i postupanje po presudama donijetim u upravnom sporu; primanje, raspoređivanje, evidentiranje i dostavljanje akata u rad i njihovo otpremanje; arhiviranje predmeta; fotokopiranje i umnožavanje; trebovanje kancelarijskog materijala; poslove vozača i druge pomoćne poslove.

10. U Službi za finansije, računovodstvoi javne nabavke obavljaju se poslovikoji se odnose na:izradu i realizaciju Budžeta Ministarstva; izradu finansijskog plana; pripremanje periodičnih izvještaja o ostvarenju budžeta; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene Budžetom i finansijskim planom; vođenje poslovnih knjiga, periodičnih obračuna i završnih računa, izradu finansijskih iskaza i dostavljanje podataka trezoru; provjera finansijske dokumentacije (ugovora, računa, obračuna i dr.); kreiranje zahtjeva za plaćanje ugovorenih obaveza; vođenje registra izvršenih plaćanja; dostavljanje izvještaja o izvršenim transakcijama; saradnju sa Ministarstvom finansija - Sektorom za trezor u dijelu izvršenja zahtjeva kroz SAP; kontakt sa poslovnim bankama; pripremu obračunskih lista za obračun zarada i drugih primanja Ministarstva; obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova, praćenje finansijskog poslovanja Ministarstva; objedinjavanje računa o potrošnji goriva za vozila kojima raspolaže Ministarstvo; blagajničko poslovanje; vođenje evidencija putnih naloga i njihovog knjiženja uključujući plaćanja i finansijska praćenja svih projekata blagajničkog poslovanja; javne nabavke; praćenje tendera i ukupne potrošnje; praćenje i kontrolu finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki; i druge finansijsko-računovodstvene poslove.

SISTEMATIZACIJA I OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

Za izvršavanje poslova iz djelokruga Ministarstva zdravlja utvrđuju se službenička i namještenička radna mjesta za ukupno 76izvršilaca

R.B

Naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje posla

Broj izvršilaca

Opis posla

1

Ministar/ka

1

2

Državni/a sekretar/ka

1

3

Sekretar/ka

-Visoko obrazovanje uobimu od 240 (ECTS) kredita;

-VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

-Fakultet iz oblasti društvenih nauka–pravo

- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima  

1

Koordinira rad organizacionih jedinica  Ministarstva;obezbjeđuje ostvarivanje odnosa i saradnje sa organima uprave i drugim organima u upravnim oblastima  iz nadležnosti Ministarstva;prati izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade i ostale poslove vezane za Vladu i Skupštinu

1. DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

4

Generalni/a direktor/ka

-Visoko obrazovanje u obimu odnajmanje  240 (CSPK) kredita,

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo ili ekonomija  ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina,stomatologija ili farmacija

-najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu

-položen stručni ispit za rad državnim organima

1

Rukovodi, koordinira i vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata;odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova, raspoređivanje poslova na neposredne izvršioce;obavlja najsloženije poslove izdjelokruga rada Direktorata i druge poslove  po nalogu pretpostavljenog

1.1 Direkcija za organizaciju i funkcionisanje zdravstvene zaštite

5

Načelnik/ca

-Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK-a) kredita,

-fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo

-najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnosi na: rukovođenje i koordiniranje radom Direkcije; staranjeo efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; funkcionisanje i razvoj svih nivoa zdravstvene zaštite (primarni, sekundarni, tercijarni); funkcionisanje i razvoj sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga; raspoređivanje poslova na neposredne izvršioce;  učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa; najsloženije poslove iz djelokruga rada Direkcije; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

6

Samostalni/a savjetnik/ca I

- Visoko obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka - pravo

- 5 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u      državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: davanje mišljenja uvezi sa primjenom propisaiz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u vezi sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zastitu; obrađuje zahtjeve građana u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

7-8

Samostalni/a savjetnik/ca I -za zdravstvenu zaštitu

- Visoko obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo

- 5 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

2

Obavlja poslove koji se odnose na:  na praćenje i proučavanje stanja u zdravstvenoj zaštiti; postupak utvrđivanja i praćenja ispunjenosti uslova za rad zdravstvenih ustanova; vodi registar privatnih zdravstvenih ustanova, kadra i opreme; prati rad savjetodavnih i koordinacionih tijela; učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa; sprovodiupravni nadzornadprimjenom propisa iz obasti zdravstvene zastite;vodi  upravni postupak;donošenje rješenje u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u vezi sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zastitu; sarađuje sa NVO; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

9

Samostalni/a savjetnik/ca II – za farmaceutsku oblast

-Visoko obrazovanje u obimu od 300 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti medicinskih nauka - farmacija

-3 godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: unaprjeđenje farmaceutske djelatnosti; učestvuje u davanju mišljenja na Listu ljekova; učestvuje u donošenju nacionalne farmakopeje i magistralnih formula; racionalnu upotrebu ljekova; medicinska sredstva; pripremu i sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; saradnju sa Međunarodnim instutucijama u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

10

Samostalni/a savjetnik/ca III – za farmaceutsku oblast

- Visoko obrazovanje u obimu od 300 (CSPK) kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti medicinskih nauka - farmacija

- 1 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje informacije o snabdjevenosti ljekovima u postupku stavljanja i skidanja ljekova sa  Liste ljekova; pripremanje podataka o  potošnji ljekova po farmakološkim grupama i podgrupama, kao i pojedinačnim ljekovima; praćenje parametara racionalne potrošnje ljekova i medicinskih sredstava; učestvovanje u sprovođenju međunarodnih sporazuma u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; praćenje i međunarodnih standarda u oblasti ljekova i medicinskih sredstava; i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

11

Samostalni/a savjetnik/ca I – za zdravstvenu i palijativnu njegu

 - Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

- VII nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet medicinskih nauka - Visoka škola za medicinske sestre/tehničare – specijalista zdravstvene njege

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:   planiranje zdravstvene i palijativne njege; učestvuje u odgovaranju na pitanja građana u vezi sa zdravstvenom i palijativnom njegom; učestvuje u izradi razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata;druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

1.2 Direkcija za biomedicinu i transplantaciju

12

Načelnik/ca direkcije

-Visoko obrazovanje u obimu od na 240 CSPK-a,

-fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo 

-najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranjeo efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; raspoređivanje poslova na neposredne izvršioce; učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa; obavlja sve najsloženije poslove iz djelokruga rada Direkcije; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

13

Samostalni/a savjetnik/ca I

za organe, tkiva i ćelije

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet  u oblasti medicinskih nauka – medicina, farmacija ili stomatologija ili fakultet u oblasti društvenih nauka-pravo

-  5 godina radnog iskustva

- položen stručni  ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B2

1

Obavlja poslove koji se odnose na:vođenje registra biobanaka u Crnoj Gori i registra saglasnosti za izvoz ćelija; vođenje registra davalaca; vođenje lista čekanja; izvještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i događajima; saradnju sa međunarodnim organizacijama; učestvovanje u donošenju i sprovođenju programa davalaštva organa, tkiva i ćelija; praćenje i komunikacija sa nacionalnim koordinatorom i bolničkim koordinatorima; praćenje programa davalaštva organa učestvovanje u radu međunarodnih kompetentnih tijela iz ove oblasti; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

14

Samostalni/a savjetnik/ca II

za transfuziju

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 300 (CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

 - fakultet  u oblasti medicinskih nauka - medicina, stomatologija ili farmacija

- 3 godine radnog iskustva

- položen stručni  ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B2

1

Obavlja poslove koji se odnose na: vođenje registra davalaca; izvještavanje o ozbiljnim neželjenim reakcijama i događajima; saradnju sa međunarodnim organizacijama; učestvovanje u donošenju i sprovođenju programa davalaštva krvi; učestvovanje u radu međunarodnih kompetentnih tijela iz ove oblasti; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

15

Samostalni/a savjetnik/ca III

za biomedicinu

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet  u oblasti društvenih nauka-pravo

- 1 godina radnog iskustva

- položen stručni  ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B2

1

Obavlja poslove koji se odnose na: primjenu naučnih dostignuća iz biomedicine u zdravstvenoj zaštiti i liječenju; učestvuje u formiranju organizacionog okvira za implementaciju transplantacionih programa; stručnu obradu  pitanja iz nadležnosti Direkcije; promociju dobrovoljnog davalaštva krvi, davanja organa, tkiva i ćelija u svrhu liječenja;donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u oblasti biomedicine;druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

2. DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I HARMONIZACIJU PROPISA

16

Generalni/a direktor/ica

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo ili ekonomija  ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina

 - najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu

 - položen stručni ispit za rad u državnim organima

 

1

Rukovodi, koordinira i vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktoratai druge poslove  po nalogu pretpostavljenog.

2.1. Direkcija za harmonizaciju propisa

17

Načelnik/ca

-Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo

-najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; neposredno učestvovanje u aktivnostima koje se odnose na pregovore o pristupanju Crne Gore EU; pripremu tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; učestvovanje u izradi strategija, projekata, akcionih planova i dokumenata;plansku pripremu razvojnih i strateških dokumenata; obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga rada Direkcije; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

18-20

Samostalni/a savjetnik/ca I

-Visoko obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo

-5 godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

3

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i usklađivanje tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva sa pravnim poretkom  EU; praćenje i ažuriranje Portala Evropskih Integracija; učešće u ostvarivanju saradnje sa drugim organima u oblasti evropskih integracija; učestvovanje u izradi strategija, projekata, akcionih planova i dokumenata;  davanje mišljenja  na nacrte i predloge propisa u okviru međuresorske saradnje;druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

21

Samostalni/a savjetnik/ca III

-Visoko obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet u oblasti društvenih nauka-pravo

-1 godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u pripremi i usklađivanju tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva sa pravnim poretkom  EU; postupanje  po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupkukoji se odnosi na slobodan pristup informacijama; pripremanje i ažuriranje vodiča za slobodan pristup informacijama;pripremu predloga za ostvarivanje saradnje sa drugim organima u oblasti evropskih integracija; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

2.2. Direkcija za međunarodnusaradnju i međunarodne ugovore

22

Načelnik/ca

-Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo

-najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu;

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B2

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; sprovođenje saradnje sa međunarodnim organizacijama i  ostvarivanju saradnje sa drugim organima u oblasti evropskih integracija; učestvovanje u  programimaza saradnju sa SZO, UNICEF-om i drugim međunarodnim organizacijama; učestvovanje u pripremi i usklađivanju tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata  i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva sa pravnim poretkom  EU; pripremu programa,  informacija  i izvještaja iz ove oblasti; obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga rada Direkcije; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

23

Samostalni savjetnik I

za međunarodnu saradnju

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka –pravo ili ekonomija

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni  ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi izvještaja o zdravlju i dostavljanje istih međunarodnim i drugim organizacijama; pripremu predloga ugovora o saradnji sa SZO; koordinaciju rada sa focal pointima; praćenje radnih tijela SZO; pripremu platforme za učešće predstavnika Crne Gore u radnim tijelima SZO; pripremu programa,  informacija  i izvještaja iz ove oblasti; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

24

Savjetnik I

za međunarodnu saradnju

- Visoko obrazovanje u obimu od 180, (CSPK) kredita,

- VI nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka-pravo

- 3 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje rada Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (SEEHN); praćenje implementacije Međunarodnog zdravstvenog pravilnika (IHR); praćenje implementacije rezolucija, deklaracija i konvencija u oblasti zaštite zdravlja; pripremu prijedloga i praćenje aktivnosti  organa za vezu u pripremi međunarodnih sporazuma o zdravstvenom osiguranju; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

25

Samostalni savjetnik I

za međunarodnu saradnju

- Visoko obrazovanje u obimu od 240, (CSPK) kredita,

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u sprovođenju aktivnosti i  obaveza  Ministarstva u procesu pridruživanja i pristupanja EU u oblasti zdravstvenog sistema; saradnju sa  nadležnim  organima  i  institucijama u vezi  sa procesom  pristupanja EU; praćenje aktivnosti ovih  organa  u  procesu pridruživanja  EU; učestvovanje u pripremi i usklađivanju tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata  i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva sa pravnim poretkom  EU;pripremu programa,  informacija  i izvještaja iz ove oblasti;učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

3. DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVLJE I PROGRAMSKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

26

Generalni/a direktor/ka

-Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita,

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina

- najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu

- položen stručni ispit za rad državnim organima

1

Rukovodi i koordinira radom Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce;vrši izradu  strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog

27

Samostalni/a savjetnik/ca I

za javno zdravlje

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo  ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu najvažnijih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva; analizu faktora rizika koji negativno utiču na zdravlje stanovništva; prevenciju i kontrolu zaraznih ihroničnih nezaraznih bolesti;  jačanje  javnog zdravlja, životnu sredinu i zdravlje;praćenje implementacije politika i mjera iz oblasti mentalnog zdravlja;davanje mišljenja o bezbjednosti i zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku upotrebu;promociju zdravih stilova života i zdrave ishrane; učestvovanje u odgovaranju na pitanja građana u vezi sa javnim zdravljem i životnom sredinom;druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

28

Samostalni/a savjetnik/ca I

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti medicinskih nauka- medicina,stomatologija, farmacija

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje zdravstvene politike na svim nivoima zdravstvene zaštite; predlaganje mjera za unaprijeđenje zdravstvene zaštite; saradnju sa Komorama i neposredno praćenje rada profesionalnih udruženja; saradnju sa NVO koje se bave zdravljem; učestvovanje u odgovaranju na pitanja NVO civilnog sektora; dostavljanje izvještaja Kancelariji za saradnju sa nevladinim sektorom; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

29

Samostalni savjetnik I

-Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet iz oblasti tehničko tehnoloških nauka

-5 godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koje se odnose na:  učestvovanje u donošenju nacionalne farmakopeje i magistralnih formula; medicinska sredstva; sprovođenje zakona koji se odnosi na prekursore; izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i stavljanje prekursora u promet;  vodjenje Registra prekursora, kontakt osoba za: HBRN; pračenje propisa koji se odnose na kozmetičke proizvode; vođenje registra prijave prvog stavljanja kozmetičkih proizvoda na tržište Crne Gore; obavlja sve upravno-pravne poslove vezane za kozmetičke proizvode (posuđe, pribor, opremu, uređaje i ambalažu za proizvodnju i stavljanje u promet kozmetičkih proizvoda); saradnju sa organima inspekcijskog nadzora za kozmetičke proizvode; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupkuu dijelu dozvola za uvoz, izvoz i tranzit, kao i proizvodnju i promet prekursora; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

30

Savjetnik I

-Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita

-VI nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka 

- 3 godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje podataka koji se odnose na praćenje i analizu najvažnijih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvenu zaštitu posebno osjetljivih i ugroženih grupa stanovništva; praćenje i analizu vođenja zbirki podataka, evidencija u zdravstvu i posebnih registara; pripremu programa, informacija i izvještaja iz ove oblasti; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

4. DIREKTORAT ZA KONTROLU KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U ZDRAVSTVU

31

Generalni/a direktor/ka

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo  ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija

- 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Rukovodi i koordinira radom Direktorata; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce; vrši izradu  strateških i razvojnih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Direktorata; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog

4.1. Direkcija za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite

32

Načelnik/ca

Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti u oblasti medicinskih nauka - medicina, stomatologija ili farmacijaili fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo ili ekonomija

-najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu;

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka;predlaže mjere za unaprjedjenje zdravstvene zastite i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Direkcije; kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenog

33

Samostalni/a savjetnik/ca I za kvalitet zdravstvene zaštite

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240(CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo 

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom; sistemsko mjerenje poboljšanja kvaliteta i bezbjednosti (praćenje, unaprjeđenje i promovisanje pokazatelja kvaliteta i rezultata rada u zdravstvenim ustanovama); uvođenje nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse, kliničke puteve, puteve obrade pacijenata u bolnicama; uvođenje i procjenu novih zdravstvenih tehnologija; vođenje evidencije o izdatim dozvolama za korišćenje nove zdravstvene tehnologije; učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata, eksterne provjere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova i drugih propisa;druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

34

Samostalni/a savjetnik/ca II za ostvarivanje prava pacijenata

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240(CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka-pravo ili ekonomija ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija

- 3 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na postupanje po prigovorima pacijenata; ispitivanja zadovoljstva pacijenata; anketiranje pružalaca zdravstvenih usluga o zadovoljstvu učešćem u obezbjeđivanju i unaprjeđenju kvaliteta; praćenje i prikupljanje podataka o listama čekanja; učestvuje u postupku akreditacije zdravstvenih ustanova; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

35

Samostalni/a savjetnik/ca III za akreditaciju

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240(CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka-pravo ili fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija

- 1 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje postupaka akreditacije zdravstvenih ustanova; izdavanje certifikata; saradnju sa nadležnim institucijama u oblasti akreditacije zdravstvenih ustanova; učestvovanje u izradi nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse; vođenje registra izdatih certifikata o akreditovanim zdravstvenim ustanovama; učestvovanje u  eksternoj provjeri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova izradu kriterijuma za stavljanje pacijenta na listu čekanja i dostupnosti lista čekanja javnosti (sajt Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova); druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

4.2. Direkcija za upravljanje i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu

36

Načelnik/ca

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo

-najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu;

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  rukovođenje i koordinaciju rada Direkcijom; staranje o efikasnom i blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka; planiranje razvoja kadrova u zdravstvu u skladu sa potrebama zdravstvenog sistema; pripremu plana i realizacije kontinuiranog unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih radnika;najsloženije poslove koji se odnose na specijalističko i uže specijalističko stručno usavršavanje zaposlenih u zdravstvenoj djelatnosti; učestvovanje u pripremi prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

37

Samostalni/a savjetnik/ca II

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- pravo

- 3 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje stručnog usavršavanja zaposlenih u zdravstvenoj djelatnosti; prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija; učestvovanje u pripremi plana i programa obuke za polaganja stručnih ispita; učestvuje u izradi programa i trajanja specijalističkog staža, užeg specijalističkog staža; pripremanje  predmeta za davanje saglasnosti na opšte akte zdravstvenih ustanova;  donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku u vezi sa prekidom i polaganjem specijalističkog staža; donošenje rešenja po žalbama na odluke o dodjeli specijalizacije; pripremanje podataka i izradu plana za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika; kao i  druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

38

Samostalni/a savjetnik/ca III

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- ekonomija

- 1 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremu finansijske projekcije planova za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;  učešće u pripremi godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija; pripremanje procjene potrebnih finansijskih sredstava za specijalizacije i uže specijalizacije koje su odobrene godišnjim planom;  pribavljanje potrebnih informacija i podataka od zdravstvenih ustanova; učesce u implementaciji programa stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

39

Samostalni/a referent/ica

- Srednje obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita

-IV nivo kvalifikacije obrazovanja,

 -tri godine radnog iskustva,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima,

- poznavanje rada na računaru

1

Obavlja poslove koji se odnose na: vođenje evidencija o broju i strukturi odobrenih specijalizacija; prikupljanje podatakaza analizu i praćenje potreba zdravstvenog sistema za specijalističkim usavršavanjem na svim nivoima zdravstvene zaštite;vođenje evidencija o rješenjima o prekidu, polaganju specijalističkog ispita i primarijatima;  druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

5. DIREKTORAT ZA EKONOMIKU I PROJEKTE U ZDRAVSTVU

40

Generalni/a direktor/ica

- Visoko obrazovanje u obimu 240 (CSPK)kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- ekonomija ili fakultet u oblasti tehničko - tehnoloških nauka - elektrotehnika

- 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Rukovodi i koordinira radom Direktorata; vrši kontrolu obavljanja poslova iz djelokruga rada Direktorata; vrši poslove visokog programskog službenika; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Direktorata i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

5.1. Direkcija za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem

41

Načelnik/ca

- Visoko obrazovanje u obimu 240 (CSPK)kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- ekonomija ili fakultet u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-metalurgija ili elektrotehnika

-najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu

 -položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: rukovođenje i koordinaciju radaDirekcijom;priprema plana kapitalnihinvesticija u sistemu zdravstva;pratisprovođenje strukturnih reformi ifinansijsku procjenu programazdavstvene zaštite; koordiniraaktivnostima u okviru realizacije mjeraekonomske politike u sistemu zdravstva i prati mjere poreskepolitike za podsticanje zdravihživotnih navika; odgovoran je zablagovremeno i pravilno izvršavanjeposlova i zadataka;vrši druge poslovepo nalogu pretpostavljenog

42 - 43

Samostalni/a savjetnik/ca I

- Visoko obrazovanje u obimu 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- fakultet u oblasti društvenih nauka- ekonomija

-5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

2

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje sistema finansiranja i ugovaranja između javnih zdravstvenih ustanova i Fonda za zdravstveno osiguranje; davanje mišljenja na Finansijski plan Fonda; davanje mišljenja na godišnji bilans potreba za ljekovima, medicinskim sredstvima i opremom;  davanje saglasnosti na predlog cijena zdravstvenih uslugakoje se pružaju trećim licima, cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju iznad obima standarda zdravstvene zaštite, kao i cijene zdravstvenih usluga koje se pružaju pod posebnim uslovima; učestvovanje u izradi nacionalnog računa u zdravstvu; praćenje programa privatizacije u zdravstvu;izradu analize efekata propisa (RIA) za sva zakonska, strateška i razvojna dokumenta iz nadležnosti ministarstva; pripremu i praćenje realizacije mjera ekonomske politike u sistemu zdravstva; praćenje ukupne potrošnje u zdravstvu u cilju finansijske održivosti sistema zdravstva; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

44

Samostalni/a savjetnik/ca I

- Visoko obrazovanje u obimu 240 (CSPK)kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- fakultet u oblasti tehničko tehnoloških nauka- elektrotehnika ili elektronika

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi  i praćenju realizacije plana kapitalnih investicija u sistemu zdravstva; učestvovanje u  pripremi izvještaja potrebnih za kreiranje politike kvaliteta u oblasti zdravstvene zaštite; daje predloge u dijelu izrade projekata informacionog sistema za sve  vidove zdravstvene zaštite; učestvovanje  u pripremi prijedloga za izradu „mreže zdravstvenih ustanova“; prati stanje infrastrukture i potrebne medicinske opreme u zdravstvenom sistemu; vodi,  ažurira i održava elektronsku bazu podataka u vezi investicija i potrošnje u zdravstvu; učestvovanje u pripremi i definisanju standarda i povezivanju sa  drugim  bazama podataka u ustanovama;  kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

45

Samostalni/a savjetnik/ca III

- Visoko obrazovanje u obimu 240 (CSPK)kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- fakultet u oblasti društvenih nauka - ekonomija ili pravo 

- 1 godina radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:pracenje sprovodjenja i realizacijejavnih nabavki u javnim zdravstvenim ustanovama; učestvovanje u pripremi tenderske dokumentacije;  učestvovanje u pripremi projekcija finansijskih sredstava;praćenje ugovora sa isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala; praćenje ukupne potrošnju u zdravstvu u cilju finansijske održivosti sistema zdravstva; učestvovanje u izradi analize efekata propisa za sva zakonska, strateška i razvojna dokumenta iz nadležnosti ministarstva;praćenje raspolaganja državnom imovinom od strane javnih zdravstvenih ustanova u skladu sa Zakonom o državnoj imovini;davanje mišljenja na predloge Fonda o zaključivanju ugovora o pružanju zdravstvene zaštite;druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

5.2. Direkcija za projekte u zdravstvu

46

Načelnik/ca

- Visoko obrazovanje u obimu 240 (CSPK)kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja - fakultet u oblasti društvenih nauka ilifakultet u oblasti tehničko -tehnoloških nauka-najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

Znanje engleskog­ jezika C1

1

Rukovodi i koordinira rad Direkcijom;

koordinira aktivnosti s nadležnimministarstvima i organizacionimjedinicama Ministarstva; Stara se o efikasnom iblagovremenom izvršavanju poslova izadataka; ostvaruje saradnju sa svim tijelima i strukturama u resornim ministarstvima uključenim u proces korišćenja IPA programa; sarađuje sa institucijama, organima i tijelima EU; inicira prijedloge projekata za oblast energetske efikasnosti i prati njihovu realizaciju; sarađuje na realizaciji projekata Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i prati njihovu realizaciju; koordinira proces programiranja, monitoringa i evaluacije programa tehničke i finansijske podrške EU (IPA); obavlja idruge poslove po nalogupredpostavljenih i SPO–a.

47

Samostalni/a savjetnik/ca I

- Visoko obrazovanje u obimu od 240, (CSPK) kredita

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka- ekonomija ili fakultet u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektrotehnika

- 5 godina radnog iskustva

- položen stučni ispit za rad u državnim organima

- poznavanje rada na računaru (Excel, Word, Internet)

1

Obavlja poslove koji se odnose na: iniciranje prijedloga projekata za oblast energetske efikasnosti  i praćenje njihove realizacije; praćenje realizacije kapitalnih investicija u sistemu zdravstva; učestvovanje u izradi projekata informacionog  sistema  za sve vidove zdravstvene zaštite; praćenje razvoja informacionih sistema u zdravstvu; obavljanje funkcije službenika za programiranje i rizike unutar jedinice za implementaciju projekata u Ministarstvu zdravlja; redovnu saradnju sa nadležnim institucijama za proces programiranja EU fondova, obezbjeđivanje neophodnih inputa tokom faze programiranja; praćenje realizacije različitih programa, obezbjeđivanje inputa za pripremu i redovno ažuriranje internog Priručnika o IPA procedurama; identifikovanje, procjenu, praćenje i kontrolu mogućih okolnosti koje mogu nepovoljno uticati na ostvarivanje utvrđenih ciljeva PIU; ažuriranje liste rizika,izvještavanje o statusu rizika,sakupljanje forme za upozorenje rizika, popunjavanje registra rizika; učestvovanje na sastancima Savjeta upravljanja rizicima; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

48

Samostalni/a savjetnik/ca I

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektrotehnika ili fakultet u oblasti prirodnih nauka –matematika i računarske nauke

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- znanje engleskog jezika – B2

1

Obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi projekata u oblasti zdravstva; učestvovanje u definisanju standarda i povezivanju sa drugim bazama podataka u  ustanovama; otklanjanje nepravilnosti prilikom izrade projekata;sakupljanje svih informacija koje se odnose nanepravilnosti, prevaru, korupciju i ostale forme koje mogu imati finansijski uticaj na sredstva iz fondova EK, kao i izvještavanje o svim postojećim i nepravilnostima na koje se sumnja; pripremu izvještaja o svim aktuelnim nepravilnostima na koje se sumnja, kao i provjeravanje i  ovjeravanje  izvještaja primljenih iz drugih IPA tijela koje se odnose nanjihovu potpunost u skladu sa kontrolnom listom Izvještaja o nepravilnostima; bilježenje podataka u registar nepravilnosti; odgovornost nadležnom tijelu u kojem je imenovan, osim u izuzetnim situacijama, kada može izvijestiti direktno Nacionalnog službenika za ovjeravanje (NAO); učestvovanje u izradi plana kapitalnih investicija u sistemu zdravstva; praćenje realizacijekapitalnih investicija u sistemu zdravstva; redovnu saradnju sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija, kao institucijom nadležnom za implementaciju projekata finansiranih i sredstava EU; izradu tenderske dokumentacije; učestvovanje u tenderskoj proceduri, procesu ugovaranja, plaćanjima, izvještavanju i vršenju monitoring implementacije ugovora, a sve u skladu sa sporazumima potpisanim sa tijelom nadležnim za proces implementacije; obavljanje funkcije IT koordinatora unutar jedinice za implementaciju i nepravilnosti projekata u Ministarstvu zdravlja;  druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

49

Samostalni/a savjetnik/ca II

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- fakultet u oblasti društvenih nauka - pravo

- 3 godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremu opisa projekata i selekciju projektnih ideja; organizovanje radnih sektorskih sastanaka sa ciljem davanja pojašnjenja u vezi sa dostavljanjem projektnih ideja; koordinaciju instrumenata TAIEX podrške; pružanje doprinosa aktivnostima promocije i vidljivosti IPA programa; saradnju na realizaciji projekata Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i praćenje njihove realizacije; evaluaciju podnešenih projektnih ideja u skladu sa EU zahtjevima i kriterijumima; redovnu saradnju sa nadležnim institucijama za proces programiranja EU fondova; učestvovanje u pripremi tekstova prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa;prikupljanje podataka od zdravstvenih ustanova o potrebama koje se mogu realizovati kroz programe iz projekata; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

6. ODJELJENJE ZA POLITIKE ZA SPRJEČAVANJE ZLOUPOTREBE DROGA

50

Načelnik/ca

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 300 (CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija

-najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

-znanje engleskog jezika C1

1

Rukovodi i koordinira radom  Odjeljenja; kontroliše obavljanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja,koordinira uspostavljanjem nacionalne baze podataka i informacija po indikatorima Evropske agencije za praćenje droga i zavisnosti od droga; objedinjavanje nacionalnih podatakao drogama iz nadležnih državnih organa za bazu podataka; koordinira izradu izvještaja za EMCDDA i podataka za Reitox; prati primjenu nacionalnih strateških   dokumenata za oblast droga; učestvuje u izradi normativnih, strateških i razvojnih dokumenata iz oblasti droga i preuzimanje i usklađivanje evropske pravne tekovine i međunarodnih konvencija i dokumenata iz ove oblasti; koordinira u oblasti smanjenja potražnje droga u procesu pristupanja EU; sarađuje sa EU ekspertima za politike droga; učestvuje u radu i članstvu u međunarodnim tijelima za politike droga: UNODC, CND, Savjet Evrope, Grupa Pompidu, EMCDDA, nadležni direktorat Evropske komisije; obavlja stručne i administrativne poslove za Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga; sarađuje sa opštinskim kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti; sarađuje sa NVO koje se bave politikama droga; i obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

51

Samostalni/a savjetnik/ca I

za politike za sprečavanje zloupotrebe droga

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka-pravo ili ekonomija

- 5 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

 -znanje engleskog jezika B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i proučavanje stanja u oblasti sprječavanja zloupotrebe droga; praćenje  sprovođenje propisa i strategija iz svoje nadležnosti i predlaže mjere za njihovo unapređenje; učestvuje u pripremanju analiza, izvještaja i informacija u vezi sa stanjem i primjenom propisa i strategija; učestvuje u sakupljanju i obradi podatakao drogama za nacionalnu bazu; sarađuje sa opštinskim kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti; sarađuje sa NVO; i obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

52

Viši/a savjetnik/ca III

za politike za sprečavanje zloupotrebe droga

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti medicinskih nauka-medicina, stomatologija ili farmacija ili fakultet u oblasti društvenih nauka - psihologija

-  1 godina radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

 -znanje engleskog jezikan B1

1

Obavlja poslove koji se odnose na:  praćenje realizacije strateških i razvojnih dokumenata; predlaganje  mjera za unaprjeđenje ove oblasti;  učešće u izradi redovnih i vanrednih izvještaja međunarodnim organizacijama i asocijacijama o vođenju nacionalne politike u oblasti droga;sarađuje sa opštinskim kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti; sarađuje sa NVO; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

7. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

53

Rukovodilac

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja,

- fakultet u oblasti društvenih nauka-pravo ili ekonomija,

- 5 godina radnog iskustva od čega 2 godine na poslovima revizije,

- položen ispit za ovlašćenog unutrašnjeg revizora

- položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnose na: rukovođenje, planiranje i organizovanje poslova u Odjeljenju; pripremu i podnošenje na odobravanje ministru predloga povelje unutrašnje revizije; pripremu i podnošenje na odobravanje strateškog i godišnjeg plana unutrašnje revizije; organizovanje, koordinaciju i raspodjelu radnih zadataka unutrašnjim revizorima u skladu sa njihovim znanjima i vještinama; odobravanje planova obavljanja pojedinačne revizije; praćenje sprovođenja godišnjeg plana unutrašnje revizije i primjenu metodologije unutrašnje revizije na osnovu međunarodnih standarda unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja datih preporuka unutrašnje revizije; profesionalno i kompetentno vršenje unutrašnje revizije; davanje savjetodavnih (konsultantskih) usluga ministru ptilikom uvođrnja novih sistema;  pripremu i podnošenje na odobravanje ministru plana za kontinuiranu profesionalnu obuku i stručno usavršavanje unutrašnjih revizora; pripremu i dostavljanje ministru godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije i procjenu adekvatnosti i efektivnosti sistema internih kontrole, kao i izvještaje o rezultatima svake pojedinačne revizije sa svim važnim nalazima i preporukama za unapređenje poslovanja ministarstva, periodične izvještaje o sprovođenju godišnjeg plana unutrašnje revizije, izvještaje o ograničenjima postavljenim rukovodiocu jedinice za unutrašnju reviziju i unutrašnjim revizorima u vršenju revizije i izvještaj o adekvatnosti resursa za obavljanje unutrašnje revizije;  obavljanje  najsloženijih pojedinačnih revizija u skladu s Misijom unutrašnje revizije, Međunarodnim okvirom profesionalne prakse (osnovni principi za profesionalnu praksu unutrašnje revizije, Etički kodeks, Standardi i Definicija interne revizije) i propisima kojima je uređena unutrašnja revizija u javnom sektoru Crne Gore, primjenjujući sistematičan disciplinarian pristup ocjeni i unaprijeđenju efektivnosti procesa upravljanja rizikom, internih kontrola i procesa upravljanja; odobravanje planova obavljanja pojedinačnih revizija; obavljanje nadzora nad sprovođenjem pojedinačne revizije; praćenje realizacije godišnjeg plana unutrašnje revizije; razvijanje posebne metodologije za aktivnosti unutrašnje revizije; izradu internih procedura za Odjeljenje; praćenje kontrole sprovođenja datih i prihvaćenih preporuka, saradnju sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija, Državnom revizorskom institucijom, drugim međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; i druge poslove iz oblasti unutrašnje revizije po  zahtjevu ministra.

54

Stariji/a unutrašnji/a revizor/ka

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka-pravo ili ekonomija,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima revizije, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima;

-položen ispit za ovlašćenog unutrašnjeg revizora

- položen stručni ispit za rad u državnim organima.

1

Obavlja poslove koji se odnose na: planiranje i obavljanje pojedinačne revizije na osnovu godišnjeg plana interne revizija, a u skladu s Misijom unutrašnje revizije, Međunarodnim okvirom profesionalne prakse (osnovni principi za profesionalnu praksu unutrašnje revizije, Etički kodeks, Standardi i Definicija interne revizije) i propisima kojima je uređena unutrašnja revizija u javnom sektoru Crne Gore,  na osnovu plana pojedinačne revizije, izradu nacrta revizorskog izvještaja po obavljenoj reviziji i praćenje datih i prihvaćenih preporuka, pri čemu osigurava visook kvalitet aktivnosti unutrašnje revizije; vođenje stalnog i tekućeg revizorskog dosijea; obavljanje revizije programa i projekata koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz sredstava EU i bilo kojih drugih fondova i sredstava koja obezbjeđuju druga međunarodna tijela i institucije; učestvovanje u pripremi izvještaja iz djelokruga rada Odjeljenja; praćenje  sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije; učestvovanje u izradi predloga strateških i godišnjih planova rada unutrašnje i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja po nalogu  rukovodioca.

8. KABINET MINISTRA

55

Šef/ica kabineta

-Visoko obrazovanje u obimu od od 240 (CSPK)

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka

-3 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu,

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na:administrativne poslove za potrebe ministra; primanje i razmatranje predstavki i pritužbi građana; protokolarne poslove; pripremu platformi i izvještaja sa međunarodnih susreta ministra; saradnju sa  drugim organima i    institucijama; razmatranje podnesaka fizičkih i pravnih lica upućenih ministru;pripremu programa posjeta ministra; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

56-57

Samostalni savjetnik/ca I

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240(CSPK) kredita,

- fakultet u oblasti društvenih nauka – pravo ili tehničkih nauka ili humanističkih nauka

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- 5 godina radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

2

2

Obavlja poslove koji se odnose na: tehničku podršku u koncipiranju komunikacionih kampanja, razvoju komunikacionih alata, izradi komunikacionih planova i medijskom planiranju za potrebe strateških politika ministarstva; koncipiranje saopštenja za javnost i odgovora na medijske upite, organizovanje i praćenje konferencija, brifinga i drugih medijskih aktivnosti i javnih nastupa ministra i rukovodilaca direktorata; monitoring medija, tehničku i logističku podršku u organizaciji medijskih događaja ministarstva; tehničku i logističku podršku u pripremi publikacija ministarstva i druge poslove vezane za odnose s javnoštu i po nalogu pretpostavljenog.

58

Samostalni savjetnik/ca III

- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240(CSPK) kredita,

- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- Fakultet u oblasti društvenih nauka -ekonomija

- 1 godina radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: podršku u koncipiranju planskih i strateških dokumenata Ministarstva, internih i eksternih dopisa Ministarstva, izradi planova rada Ministrarstva  i prijedloga za program rada Vlade; prati realizaciju aktivnosti kroz internu komunikaciju u Ministarstvu; podršku u komunikaciji sa socijalnim partnerima odnosno sindikatima u zdravstvu; učestvovanje u pripremi odgovora na medijske upite; tehničku i logostičku podršku u pripremi publikaciji ministarstva, press cliping-press realese i press kit, izradu periodičnih analiza medija (elektronskih i štampanih) i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

59

Samostalni/a referent/kinja  - tehnički sekretar

-Srednje obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

-IV nivo kvalifikacije obrazovanja

- 3 godine radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: tehničku pripremu materijala za sjednice Vlade, Skupštine i njihovih radnih tijela; vođenje evidencije zaključaka Vlade; vođenje podsjetnika obaveza ministra; arhiviranje i čuvanje akata; slanje i prijem elektronske poste za potrebe ministra; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

10. SLUŽBA ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

60

Načelnik/ca

-Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet u oblasti društvenih nauka –pravo

-3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: koordiniranje radom Službe; praćenje zakona i drugih propisa koji regulišu radne odnose zaposlenih u organima državne uprave; izradu opštih akata Ministarstva; saradnju sa Upravom za kadrove u pogledu oglašavanja,  vođenja centralne kadrovske evidencije; sprovođenje mjera po nalogu upravnog inspektora u cilju otklanjanja nepravilnosti u radu Ministarstva; vodjenje kadrovske  evidencije  i drugih  evidencija iz oblasti rada; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

61

Samostalni/a savjetnik/a I –prevodilac

-Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-fakultet  u oblasti humanističkih nauka –engleski jezik i književnost

- 5 godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

1

Obavlja  poslove koji se odnose na: prevođenje dokumenata sa engleskog i na engleski jezik; pisanu i usmenu korespodencijuna engleskom jeziku za potrebe ministra, državnog sekretara i generalnih direktora; konsekutivno prevođenje na sastancima; učestvovanje u pripremi i izradi brošura, publikacija, informatora o radu ministarstva i njihovo prevođenje na engleski jezik; druge poslove po nalogu  pretpostavljenog.

62

Samostalni/a savjetnik/ca III

-Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita

-VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja

- fakultet u oblasti društvenih nauka -pravo

-1 godine radnog iskustva  

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

- poznavanje rada na računaru

1

Obavlja poslove koji se odnose na: pripremu predlogarješenja, potvrda, i drugih pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa, JPR obrazaca; prijavu i odjavu zaposlenih službenika i članova njihovih porodica;obavlja poslove posrednika po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu; pripremu i sprovođenje Plana integriteta; vođenje evidencije o poklonima u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa.

vođenje centralne kadrovske evidemcije (KIS); blagovremenu saradnju sa Upravom za kadrove; ažuriranje personalnih dosijea službenika u Ministarstvu, uključujući, njihov status, plate, odsustva i druge evidencije; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku;druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

63

Samostalni/a referent/kinja-                                                 za obradu elektronskih dokumenata i prezentacija

- Srednje obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

- IV nivo kvalifikacije obrazovanja

- 3 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit  za rad u državnim organima

- poznavanje rada na računaru (Excel, Word, Internet, Power Point)

1

Obavlja poslove koji se odnose na: tehničku pripremu materijala za elektronske sjednice Vlade; ažuriranje i administriranje web portala ministarstva; tehničku i logističku podršku u organizaciji medijskih događaja ministarstva; tehničku  izradu odgovarajućeg foto, audio i video materijala; upravljanje arhivom foto, audio i video materijala o aktivnostima ministarstva i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

64-66

Samostalni/a referent/kinja -operater

-Srednje obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

-IV nivo kvalifikacije obrazovanja

-3 godine radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

-poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet)

3

Obavlja poslove koji se odnose na: izradu tabela i unošenje podataka; unos podataka u KIS  bazu; snimanje i skeniranje  tekstova; dostavljanje materijala za potrebe ministarstva; pripremu  materijala koji se razmatraju na sjednicama stalnih komisija ministarstva; staranje o ažurnom   vođenju i arhiviranju zapisnika i odluka donijetih u radu komisija ministarstva; tehničku pripremu i sredjivanje materijala prilikom izrade normativnih akata i  dostavu i arhiviranje istih; druge poslove po nalogu  pretpostavljenog.

67-69

Samostalni/a referent/kinja-arhivar– upisničar

-Srednje obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

-IV nivo kvalifikacije obrazovanja

-3 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit  za rad u državnim organima

-poznavanje rada na računaru (Word)

3

Obavlja  poslove  koji se odnose na: automatsku obradu akata  u okviru vođenja kancelarijskog poslovanja; primanje, evidentiranje, raspoređivanje, dostavljanje u rad i otpremu akata, shodno propisima o kancelarijskom poslovanju; rukovanjepečatima i štambiljima Ministarstva  sa kojima se duži; dostavu pošte po organizacionim jedinicama; vođenje protokola poverljive i strogo poverljive pošte; druge  poslove po nalogu pretpostavljenog.

70-72

Samostalni/a referent/kinja

- Srednje obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

- IV nivo kvalifikacije obrazovanja

- 3 godine radnog iskustva

- položen stručni ispit  za rad u državnim organima

- položen vozački ispit «B» kategorije

3

Obavlja poslove koji se odnose na: prijem svih pismena upućenih preko pošte ili neposredno; otklanjanje nedostataka koji se mogu otkloniti prilikom prijema pošte; stavljanje otiska prijemnog pečata; zavođenje odnosno evidenciju kroz knjige prijema pošte; odvajanje pismena prema hitnosti i materiji i raspored po organizacionim jedinicama; otpremu pošte preko dostavne knjige organima i institucijama; fotokopiranje materijala; obavljanje poslove interne dostave pošte i ekspediciju pošte; preuzimanje i predaju pošiljki; upravljanje vozilom, staranje o tehničkoj ispravnosti vozila, registrovanje i vođenje servisnih kartona vozila; vođenje potrebne evidencije o radu i tehničkoj ispravnosti vozila, pređenoj kilometraži i utrošku goriva; prevoz zaposlenih; poslove vozača za potrebe ministra; vođenje propisane evidencije o korišćenju vozila – obrazac PN i obrazac OK; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

10. SLUŽBA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE NABAVKE

73

Načelnik/ca

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a

- VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-Fakultet u oblasti društvenih nauka-ekonomija

- 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim odgovarajućim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu,

- Položen stručni ispit,

- Poznavanje rada na računaru.

1

Obavlja poslove koji se odnose na: koordiniranje i organizovanje rada Službe; staranje o zakonitom i efikasnom vršenju finansijskih poslova u Službi; nadzor i kontrolu nad izvršenjem budžeta Ministarstva; obavljanje finansijskog zadatka koji se  odnosi na ovjeravanje zahtjeva za plaćanje; praćenje mjesečnih varanta i njihovog utroška; učestvovanje u pripremi budzetske potrebe za finansiranje organa (finansijski plan); kontrolu obračuna zarada; kontrolu punovažnosti predloga zahtjeva za plaćanje državnim novcem; kontakt sa nadležnim državnim organom za poslove finansija i poslovnim bankama; ažurno vodjenje knjigovodstvene dokumentacije; učestvovanje u izradi finansijskih iskaza; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

74

Samostalni savjetnik II -službenik za javne nabavke

-Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja

 -fakultet u oblasti društvenih nauka – pravo ili ekonomija

-3 godine radnog iskustva

-položen stručni ispit za rad u državnim organima

-položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki

1

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje  i proučavanje propisa koji se odnose na javne nabavke; stručne i operativne poslove u proceduri javne nabavke; pripremu plana javnih nabavki  i odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki; sprovođenje postupka javne nabavke šoping metodom; pripremu izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama; donošenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupkuu postupku javnih nabavki; vođenje evidencija javnih nabavki; druge poslove po nalogu pretpostavljenog

75

Samostalni/a referent/kinja -knjigovođa

-Srednje obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita,

-IV nivo kvalifikacije obrazovanja

-3 godine radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: knjiženje cjelokupne finansijske dokumentacije; plaćanje  po dostavljenim računima; predavanje dnevne dokumentacije; pripremu izvještaja o izmirenim i  neizmirenim obavezama; priprema podataka za izradu budžeta Ministarstva i plana kapitalnih investicija u zdravstvu; pripremu podataka za izradu kvartalnih i godišnjih (završni) finansijskih izvještaja; poslove  materijalnog  knjigovodstva; praćenje finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki; druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

76

Samostalni/a referent/kinja  za obračun

-Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita, ekonomskog smjera 

-IV nivo kvalifikacije obrazovanja,

-3 godine radnog iskustva

-položen stručni ispit  za rad u državnim organima

1

Obavlja poslove koji se odnose na: obračun zarada na osnovu izvještaja obračunske službe Državnog trezora; priprema podataka potrebnih za planiranje  sredstava za zarade; dostavljanje mjesečnih  izvještaja  o  zaradama zaposlenih u Ministarstvu; vođenje blagajničkog poslovanja, knjige blagajne i usaglašavanje stvarnog   stanja sa knjigovodstvenim  stanjem; pripremu i dostavljanje Poreskoj upravi podataka o plaćenim porezima i doprinosima, obrasca M4; podizanje avansa gotovine, druge poslove po nalogu pretpostavljenog.